Ευθύνες και Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΙΚΕ (Πλήρης Οδηγός) - KRS
ΆρθραΕυθύνες και Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΙΚΕ (Πλήρης Οδηγός)

Ευθύνες και Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΙΚΕ (Πλήρης Οδηγός)

Με τις ΙΚΕ να αποτελούν ένα από τα κυριότερα είδη εταιρειών στην Ελλάδα, οι ευθύνες που έχουν όσοι τις διαχειρίζονται είναι πολλές.

Μάλιστα, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις αυτές είναι προς πολλά μέρη, επομένως αν είστε διαχειριστής ΙΚΕ θα πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι για αυτές.

Για τον λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

  •     Αρχικά, τι είναι μια ΙΚΕ
  •     Ποιες οι 4 ευθύνες ενός διαχειριστή ΙΚΕ

Πριν περάσουμε στις ευθύνες, ας ξεκινήσουμε με ορισμένα βασικά πράγματα.

Τι Είναι η ΙΚΕ;

Η ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2012 και από τότε έχει γίνει μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές επιχειρηματιών, και για πολλούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΙΚΕ είναι κατάλληλη και για μικρές ομάδες επαγγελματιών που θέλουν να έχουν το κύρος μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, χωρίς να έχουν μεγάλο κεφάλαιο.

Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να γίνει σύσταση από πολλούς επαγγελματίες, καθώς η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί και από ένα μόνο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), και να είναι εξ αρχής μονοπρόσωπη ή να καταστεί μεταγενέστερα μονοπρόσωπη.

Ορισμένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματά της είναι πως μπορεί να γίνει σύσταση ακόμα και με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο, αλλά και το γεγονός πως οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας.

Για αυτό άλλωστε εδώ στην KRS, εξειδικευτήκαμε εξαρχής στην εν λόγω μορφή (σε επίπεδο σύστασης, αλλά και λογιστικής τήρησης και συμβουλευτικής), με αποκορύφωμα το 2019 όπου πραγματοποιήσαμε το 10% των νέων ενάρξεων σε ΙΚΕ στην Αττική, ανάμεσα σε 2.600 λογιστικά γραφεία.

Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα για την ΙΚΕ, πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα τις ευθύνες και υποχρεώσεις ενός διαχειριστή ΙΚΕ.

Ποιες Είναι οι Ευθύνες Ενός Διαχειριστή ΙΚΕ;

Κατά κύρια βάση, υπάρχουν 4 βασικές ευθύνες των διαχειριστών ΙΚΕ, τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε καλά.

Ευθύνη #1: Έναντι της εταιρείας

Όπως είναι λογικό, ένας διαχειριστής ΙΚΕ αποτελεί και νόμιμο εκπρόσωπό της, με αποτέλεσμα να είναι υπεύθυνος για τυχόν θέματα κακής διαχείρισης ή οτιδήποτε άλλο.

Η πρώτη λοιπόν και ίσως πιο βασική ευθύνη είναι έναντι της ίδιας της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του νόμου 4072/2012:

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

Με λίγα λόγια, ο διαχειριστής ΙΚΕ είναι υπόχρεος να λαμβάνει αποφάσεις και να ενεργεί βάσει του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαχειριστής μπορεί να απαλλαχθεί με απόφαση των εταίρων, μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

Ευθύνη #2: Έναντι της φορολογικής διοίκησης

Πέραν των υποχρεώσεων προς την ίδια την εταιρεία, όπως κάθε νόμιμο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα, υπάρχουν και οι ευθύνες έναντι της φορολογικής διοίκησης.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι διαχειριστές, γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι και άλλα, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, ΦΠΑ και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από τα εκάστοτε νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, 

Επομένως, ένας διαχειριστής, ανεξάρτητα από το αν είναι παράλληλα και εταίρος της ΙΚΕ, ευθύνεται έναντι της φορολογική διοίκησης για τις οφειλές προς το δημόσιο, είτε είναι πληρωμή φόρων, είτε προστίμων ή τόκων.

Ας περάσουμε στην επόμενη ευθύνη.

Ευθύνη #3: Για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Η τρίτη ευθύνη αφορά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4321/2015, όπως και προηγουμένως, τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές, γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι κτλ των νομικών προσώπων, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για:

  •  Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
  •  Την καταβολή πρόσθετων τελών
  •  Προσαυξήσεων

Καθώς και άλλων επιβαρύνσεων που από αυτά τα νομικά πρόσωπα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ευθύνη #4: Έναντι τρίτων

Τέλος, η τέταρτη ευθύνη ενός διαχειριστή ΙΚΕ είναι έναντι τρίτων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Αστικού Κώδικα:

Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι ένας διαχειριστής ΙΚΕ, αλλά και γενικότερα μιας εταιρικής μορφής στην Ελλάδα, έχει διάφορες ευθύνες και υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να διευθετεί σε τακτική βάση ή μέχρι της προθεσμίας που επιβάλλει ο νόμος ή το καταστατικό της εταιρείας.

Με Λίγα Λόγια

Συνοψίζοντας, οι κύριες ευθύνες ενός διαχειριστή ΙΚΕ είναι οι εξης:

  •     Έντι της εταιρείας
  •     Έναντι της φορολογικής διοίκησης
  •     Για τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
  •     Έναντι τρίτων

Αν λοιπόν επιθυμείτε να ιδρύσετε μια ΙΚΕ ή να γίνετε διαχειριστής μιας, τα παραπάνω πρέπει να τα γνωρίζετε.

Στην KRS, έχοντας πολυετή εμπειρία στην σύσταση εταιρειών, αλλά και την φορολογική και συμβουλευτική υποστήριξη τους, έχουμε συνεργαστεί με πληθώρα επιχειρηματιών.

Αν λοιπόν θέλετε βοήθεια και υποστήριξη στα επιχειρηματική σας βήματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: