Πότε Επιτρέπεται η Τροποποίηση Ωραρίου & Πώς Δηλώνεται - KRS
ΆρθραΠότε Επιτρέπεται η Τροποποίηση Ωραρίου & Πώς Δηλώνεται

Πότε Επιτρέπεται η Τροποποίηση Ωραρίου & Πώς Δηλώνεται

Αν και στην πράξη απλή, η τροποποίηση ωραρίου των εργαζομένων φέρει ιδιαίτερες υποχρεώσεις δήλωσής της από τον εργοδότη, προκειμένου να καταγραφεί επισήμως στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και να αποφευχθούν τυχόν πρόστιμα.

Για να καλύψουμε πλήρως το θέμα αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

 •     Τι λογίζεται ως τροποποίηση ωραρίου,
 •     Πότε είναι επιτρεπτή η τροποποίηση ωραρίου,
 •     Πώς δηλώνεται η τροποποίηση ωραρίου και
 •     Ποιες οι κυρώσεις για μη δήλωσή της.

Ας ξεκινήσουμε με την έννοια τροποποίησης ωραρίου που θα μας απασχολήσει.

Τι Λογίζεται ως Τροποποίηση Ωραρίου;

Γενικώς, τροποποίηση ωραρίου είναι οποιαδήποτε μεταβολή στο ήδη υφιστάμενο  δηλωθέν ωράριο.

Η έννοια της τροποποίησης ωραρίου πους μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα εδώ είναι εκείνη της μόνιμης τροποποίησης ωραρίου από τον εργοδότη και όχι της ευκαιριακής ή εκτάκτου ανάγκης μεταβολής των ωρών εργασίας.

Ας δούμε, λοιπόν, σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η μόνιμη τροποποίηση ωραρίου από την επιχείρηση-εργοδότη.

Πότε Είναι Επιτρεπτή η Τροποποίηση Ωραρίου;

Αρχικά, ο εργοδότης μπορεί να ασκεί το διευθυντικό του δικαίωμα και, στο πλαίσιο αυτού, να καθορίζει το ωράριο εργασίας, τον τρόπο παροχής εργασίας, τις αποδοχές, τις άδειες, κ.ο.κ.

Για να κατανοήσουμε υπό ποιους όρους είναι επιτρεπτή η τροποποίηση ωραρίου εργασίας από τον εργοδότη θα πρέπει να διακρίνουμε στις εξής περιπτώσεις:

α. όταν η σύμβαση αναφέρει ότι το ωράριο εργασίας διαφοροποιείται αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης και

β. όταν δεν υφίσταται κάποια τέτοια αναφορά.

Όταν η σύμβαση περιλαμβάνει όρο που αναφέρει ότι το ωράριο εργασίας διαφοροποιείται αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης, ο εργοδότης δικαιούται να τροποποιεί το ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα ωρών μονομερώς, δηλαδή χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον εργαζόμενο.

Αυτό, βέβαια, μπορεί να το πραγματοποιεί μόνο εφόσον η τροποποίηση ωραρίου:

 •    Δεν αντιβαίνει σε άλλους όρους της σύμβασης εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή της εργατικής νομοθεσίας (π.χ. υπερεργασία ή εργασία σε αργίες χωρίς προσαύξηση μισθού),
 •      Κινείται εντός των νομίμων ορίων εβδομαδιαίας απασχόλησης,
 •      Δεν είναι καταχρηστική,
 •      Λαμβάνει υπόψη τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες του εργαζομένου και
 •      Γνωστοποιείται έγκαιρα στον εργαζόμενο.

Από την άλλη, εάν η σύμβαση εργασίας δεν περιλαμβάνει κάποιο σχετικό όρο και καθορίζει ρητά το ωράριο εργασίας, οποιαδήποτε τροποποίηση του ωραρίου από την επιχείρηση-εργοδότη, χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον εργαζόμενο, μπορεί να θεωρηθεί ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας με ό,τι αυτή συνεπάγεται (αποζημίωση απόλυσης/υπερημερία εργοδότη/άσκηση αγωγής).

Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η μόνιμη τροποποίηση ωραρίου θα πρέπει να δηλώνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η δήλωση, λοιπόν, της τροποποίησης ωραρίου γίνεται κατά τους παρακάτω τρόπους.

Πώς Δηλώνεται η Τροποποίηση Ωραρίου;

Εφόσον η τροποποίηση ωραρίου έχει μόνιμο χαρακτήρα, η κάθε εταιρεία θα πρέπει να τη δηλώνει

α. στην ατομική σύμβαση εργασίας,

β. στον πίνακα προσωπικού του εντύπου Ε4 (καταργούμενη υποχρέωση) ή

γ. στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας (νέα υποχρέωση)

που φυλάσσονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Α. Ατομική σύμβαση εργασίας

Όπως ισχύει και με κάθε αλλαγή των όρων της εργασιακής σύμβασης, έτσι και η τροποποίηση ωραρίου εργασίας θα πρέπει να αποτυπωθεί στην ατομική σύμβαση εργασίας.

Όταν η σύμβαση είναι μερικής απασχόλησης, η νέα σύμβαση (με την τροποποίηση) θα πρέπει επιπλέον να καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αντικαθιστώντας την παλαιότερη.

Β. Πίνακας προσωπικού (Έντυπο Ε4)

Μέχρι πρότινος, η τροποποίηση ωραρίου έπρεπε να δηλώνεται μόνο στον πίνακα προσωπικού του εντύπου Ε4 που φυλάσσεται στην ΕΡΓΑΝΗ.

Εδώ, ο εργοδότης όφειλε να υποβάλει συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού στον οποίο θα αναγραφόταν η τροποποίηση του ωραρίου.

Η υποβολή του συμπληρωματικού πίνακα έπρεπε να γίνεται πριν την ημέρα ανάληψης εργασίας από τον εργαζόμενο με νέο ωράριο.

Επιπλέον, ο νέος πίνακας προσωπικού με την τροποποίηση έπρεπε να αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου εργασίας.

Γ. Δήλωση ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας

Με την πρόσφατη εισαγωγή του συστήματος ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας και της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το σύνολο των επιχειρήσεων-εργοδοτών υποχρεούται από 20.12.2022 να εφαρμόσει το σύστημα ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας.

Συνεπακόλουθα, και οι τροποποιήσεις ωραρίου των εργαζομένων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ II.

Μάλιστα, τυχόν καταχώριση της τροποποίησης ωραρίου σε συμπληρωματικό πίνακα Ε4 δεν επιτρέπεται και δε λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση που η τροποποίηση ωραρίου δεν δηλωθεί, οι εργοδότες κινδυνεύουν με την επιβολή κυρώσεων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης.

Ας προχωρήσουμε, επομένως, στο ποιες είναι οι κυρώσεις για τους εργοδότες λόγω μη δήλωσης της τροποποίησης ωραρίου.

Ποιες οι Κυρώσεις για Μη Δήλωση της Τροποποίησης Ωραρίου;

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες για τη μη δήλωση τροποποίησης ωραρίου ή άλλων παραβάσεων που προκαλούνται από αυτή τους λαμβάνουν τη μορφή προστίμου.

Έτσι, επιβολή προστίμων έχουμε στις εξής περιπτώσεις:

Α. Λόγω μη υποβολής ωρών εργασίας στον συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού (καταργούμενη υποχρέωση) ή στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας (νέα υποχρέωση)

Εάν οι νέες ώρες εργασίας δεν δηλωθούν είτε με το συμπληρωματικό πίνακα (καταργούμενη υποχρέωση) είτε με τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας (νέα υποχρέωση), οι εργοδότες κινδυνεύουν με πρόστιμα:

 •     Από 1.800 έως 8.000€ για την παράβαση και
 •     600€ για κάθε θιγόμενο πλήρους απασχόλησης ή 2.000€ για κάθε θιγόμενο μερικής απασχόλησης που αφορά η παραβίαση.

Β. Λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης ωρών εργασίας στον συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού (καταργούμενη υποχρέωση) ή στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας (νέα υποχρέωση)

Αντιθέτως, εάν η υποβολή των ωρών εργασίας στον συμπληρωματικό πίνακα (καταργούμενη υποχρέωση) ή στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης ωραρίου (νέα υποχρέωση) είναι απλώς εκπρόθεση, τότε επιβάλλεται μειωμένο πρόστιμο από 500 έως 3.000€ για την παράβαση.

Γ. Λόγω μη ανάρτησης πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας

Τώρα, αν ο εργοδότης παραλείψει να αναρτήσει τον πίνακα προσωπικού με τις ώρες εργασίας, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση, σε εμφανές σημείο του εργασιακού χώρου, το πρόστιμο που επιβάλλεται κυμαίνεται από 300 έως 2.000€ για την παραβίαση αυτή.

Δ. Λόγω μη γνωστοποίησης ή ελλιπούς γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης εργασίας στον εργαζόμενο

Ακόμη και η μη “δήλωση” της τροποποίησης ωραρίου υπό τη μορφή γνωστοποίησης όρου της σύμβασης εργασίας στον εργαζόμενο αποτελεί παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Για την παραβίαση αυτή επιβάλλεται στους εργοδότες πρόστιμο από 500 έως 3.000€.

Ε. Λόγω παρέκκλισης στοιχείων ψηφιακής οργάνωσης ωραρίου/ψηφιακής κάρτας

Τέλος, όπως είναι λογικό, η εισαγωγή του νέου συστήματος ψηφιακής οργάνωσης ωραρίου συνεπάγεται και την εισαγωγή νέων προστίμων.

Ειδικότερα, η μη υποβολή δήλωσης οργάνωσης ωραρίου εργασίας, σε περίπτωση μετατροπής του ωραρίου πριν τη μεταβολή, επιφέρει πρόστιμο 600€ ανά θιγόμενο πλήρους απασχόλησης και 2.000€ ανά θιγόμενο μερικής απασχόλησης.

Συγχρόνως, η πρακτική εφαρμογή του νέου τροποποιημένου ωραρίου που, όμως, δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης ωραρίου καταλήγει σε παρέκκλιση του πραγματικού ωραρίου εργασίας από το δηλωθέν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας. Το πρόστιμο που τίθεται εδώ ανέρχεται στα 3.000€ ανά θιγόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, όταν μία πράξη του εργοδότη, π.χ. μη δήλωση της τροποποίησης ωραρίου, εμπίπτει σε παραπάνω από μία περιπτώσεις παραβιάσεων, τότε επιβάλλονται αθροιστικά τα πρόστιμα που προβλέπονται για κάθε μία από αυτές.

Αθροιστικά επιβάλλονται και τα πρόστιμα για την ίδια την παραβίαση και ανά θιγόμενο, όπου αναφέρεται η διαφοροποίηση αυτή.

Κλείνοντας, λοιπόν, και με το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσής μας, ας κάνουμε μία σύνοψη των όσων ειπώθηκαν.

Συνοψίζοντας

Συνολικά, είδαμε υπό ποιους όρους επιτρέπεται η τροποποίηση ωραρίου, πώς δηλώνεται η τροποποίηση ωραρίου και ποιες κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση μη δήλωσης της.

Για την αποφυγή των κυρώσεων αυτών, είναι σημαντικό η κάθε επιχείρηση να φροντίσει, ώστε να κοινοποιεί κάθε μεταβολή των όρων ή συνθηκών εργασίας ορθώς και εγκαίρως.

Μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας, στην KRS διευκολύνουμε τη συμμόρφωση κάθε επιχείρησης προς τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της, για την αποφυγή κυρώσεων από μη ορθή δήλωση τροποποίησης εργασιακής σύμβασης ή άλλων προστίμων για επιχειρήσεις.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες μας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε την πλήρη και εξατομικευμένη υποστήριξη της KRS!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: