Εργατική Διαφορά: Διαδικασία Επίλυσης Επιθεώρησης Εργασίας - KRS
ΆρθραΕργατική Διαφορά: Διαδικασία Επίλυσης Επιθεώρησης Εργασίας

Εργατική Διαφορά: Διαδικασία Επίλυσης Επιθεώρησης Εργασίας

Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι σε κάθε εργασιακή σχέση υπάρχει η πιθανότητα ρήξης, με αποτέλεσμα να προκύψει αυτό που αποκαλούμε εργατική διαφορά.

Για την εξομάλυνση των διαφορών αυτών, η Πολιτεία προβλέπει έναν ειδικό μηχανισμό επίλυσης που διενεργείται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Για αυτό και στο σημερινό άρθρο, θα μιλήσουμε για το τι θεωρείται ως εργατική διαφορά και ποια η διαδικασία επίλυσής της από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ας ξεκινήσουμε με τον βασικό ορισμό.

Τι Θεωρείται ως Εργατική Διαφορά;

Εργατική διαφορά είναι κάθε διαφωνία που προκύπτει μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και σχετίζεται με την εργασιακή σχέση ή την εφαρμογή και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Έτσι, μία εργατική διαφορά μπορεί να αφορά για παράδειγμα

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχείρηση-εργοδότης, ο εργαζόμενος ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ενός ή του άλλου δικαιούνται να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να ζητήσουν την παρέμβασή της για την επίλυση της εργατικής διαφοράς.

 

Ας δούμε ειδικότερα, λοιπόν, τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς και τα στάδια αυτής.

Διαδικασία Επίλυσης Εργατικής Διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας

Η διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας, μπορεί να αναλυθεί στα εξής στάδια.

Α. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο εργαζόμενος, εργοδότης ή η συνδικαλιστική οργάνωση οποιουδήποτε από τους δύο θα πρέπει να ζητήσουν από την Επιθεώρηση να παρέμβει.

Αυτό συμβαίνει με την υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ). Η αίτηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία των εμπλεκόμενων μερών και περιγραφή του εργασιακού ζητήματος που συνιστά την εργατική διαφορά.

Β. Με την αίτηση, η Επιθεώρηση Εργασίας καθορίζει μία ημέρα και ώρα, ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση του εργοδότη, εργαζομένου και αρμόδιου υπαλλήλου του ΤΕΕΣ στα γραφεία του ΤΕΕΣ.

Το πρόσωπο που έκανε την αίτηση ενημερώνεται για τη συνάντηση επί τόπου, ενώ το άλλο μέρος της διαφοράς ειδοποιείται με ταχυδρομείο, email, κοινοποίηση στο λογαριασμό του εργοδότη στη διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Μετά την ειδοποίηση του άλλου μέρους, απαιτείται και το αποδεικτικό επίδοσης.

Γ. Κατά την ημέρα της συζήτησης στο ΤΕΕΣ παρόντες θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Παράλληλα, μπορούν να συμμετάσχουν και

  •    οι νομικοί τους σύμβουλοι,
  •    εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή της ομοιοεπαγγελματικής τοιαύτης, ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ των εργαζομένων (έως πέντε πρόσωπα),
  •    εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ μέρους του εργοδότη (έως πέντε πρόσωπα),
  •    εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Επιθεώρηση Εργασίας, όταν η διαφορά σχετίζεται με την προστασία της μητρότητας, την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου ή για θέματα που αφορούν βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας,
  •    διερμηνέας νοηματικής γλώσσας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου, καθώς και
  •  μεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού ατόμου.

Δ. Η συζήτηση διεξάγεται διά ζώσης. Υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της είναι ο Επιθεωρητής Εργασίας, ο οποίος δίνει το λόγο στα μέρη, καταγράφει τις απόψεις τους και συλλέγει έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλει το κάθε μέρος.

Ε. Στην περίπτωση που ένα από τα μέρη απουσιάζει αδικαιολόγητα, ο Επιθεωρητής και πάλι συνεχίζει τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους ισχυρισμούς του παρόντος μέρους. Για την αλήθεια των ισχυρισμών αυτών θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο.

Εφόσον η συζήτηση λήξει, τα μέρη αποδεσμεύονται και απλώς αναμένουν το πόρισμα του Επιθεωρητή. Στο σημείο αυτό, αξίζει να δούμε αναλυτικότερα πότε εκδίδεται το πόρισμα αυτό, όπως επίσης και το τι ενέργειες ακολουθούν την έκδοσή του.

Μετά τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικής Διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας

Μετά τη συζήτηση στο ΤΕΕΣ, λοιπόν, οι ενέργειες που ακολουθούν είναι οι εξής.

Α. Πόρισμα Επιθεωρητή

Αφού ο Επιθεωρητής εκτιμήσει τους ισχυρισμούς του εργοδότη και του εργαζομένου, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που το κάθε μέρος προσκόμισε, εκδίδει το πόρισμά του επί της εργατικής διαφοράς.

Το πόρισμα πρέπει να εκδοθεί, όμως, εντός μίας εβδομάδος από την ημερομηνία της συνάντησης/συζήτησης.

Β. Συμμόρφωση μερών

Εναλλακτικά, ο Επιθεωρητής μπορεί να απευθύνει άμεσα υποδείξεις προς τα μέρη και να θέσει προθεσμία για συμμόρφωση προς τις υποδείξεις αυτές.

Και εδώ, η προθεσμία θα πρέπει να τεθεί εντός μίας εβδομάδος από την ημερομηνία της συζήτησης.

Εάν τα μέρη συμμορφωθούν έγκαιρα, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και η εργατική διαφορά αρχειοθετείται. Στην περίπτωση συμμόρφωσης, δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (που θα δούμε στη συνέχεια).

Ωστόσο, εάν τα μέρη δε συμμορφωθούν, τότε ο Επιθεωρητής εκδίδει το παραπάνω πόρισμα εντός μίας εβδομάδος και επιβάλλει τις κυρώσεις, όπως φαίνεται παρακάτω.

Γ. Επιβολή κυρώσεων

Συγχρόνως, είναι λογικό η εργατική διαφορά να προκύπτει και από ορισμένη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Όταν ο Επιθεωρητής εκδίδει πόρισμα και εντοπίζει συγκεκριμένη παράβαση, επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα για τις επιχειρήσεις ή προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας τους τμηματικά ή συνολικά.

Όταν διαπιστώνεται παράβαση σχετικά με μισθολογική οφειλή, τότε επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου που προβλέπεται.

Εάν η παράβαση συνιστά και ποινικό αδίκημα, τότε υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων. Εδώ, είτε ο Επιθεωρητής υποβάλλει μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα είτε ο παθών από την εργατική διαφορά συντάσσει υπεύθυνη δήλωση για άσκηση ποινικής δίωξης προς την Επιθεώρηση, ώστε να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.

Συμπεραίνουμε, δηλαδή, ότι η επίλυση της εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας λειτουργεί και ως προσπάθεια εξομάλυνσης της σχέσης των μερών και ως εγγύηση προστασίας του παθόντος, σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

Έχοντας δει όλα τα παραπάνω, λοιπόν, ας βάλουμε την κατακλείδα μας.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, είδαμε τι θεωρείται ως εργατική διαφορά και ποια είναι η διαδικασία επίλυσης της εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και αν ο ρόλος του Επιθεωρητή διευκολύνει σημαντικά τα μέρη, η όλη διαδικασία συνεχίζει να εμφανίζεται χρονοβόρα και για τα δύο μέρη.

Αδιαμφισβήτητα, οι πιθανότητες εμφάνισης εργατικών διαφορών και μεσολάβησης του Επιθεωρητή μειώνονται όταν γίνεται εξαρχής ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των μισθολογικών ζητημάτων και των συνθηκών εργασίας σε μία επιχείρηση.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε καθοδήγηση ως προς τη μισθοδοσία, τη στρατηγική μισθολογικού κόστους, τον υπολογισμό αδειών ή οποιοδήποτε άλλο εργασιακό ζήτημα, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε κάθε δυνατή υποστήριξη!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: