Η διακριτή διαφορά με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, είναι ότι πλέον δίνετε η δυνατότητα συμψηφισμού των αφορολόγητων αποθεματικών με τυχόν φορολογικές ζημιές της επιχειρήσεις αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται πιο πάνω θα συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα της,  ενώ με τις προηγούμενες διατάξεις δεν υπήρχε το δικαίωμα συμψηφισμού με φορολογικές ζημιές ( πέραν της πρώτης χρήσης που δημιουργήθηκαν αυτά ) και φορολογούνταν σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος διανομής .

 

Συμψηφισμός ζημιών με Αφορολόγητα Αποθεματικά 
Το ερώτημα που γεννάται είναι αν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού μέρος των αποθεματικών και το υπόλοιπο  που απομένει να παραμείνει σε λογαριασμό Αφορολόγητων Αποθεματικών .
Στην ΠΟΛ . 1143/15.5.2014 παρ. 5 διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα  :
α) Ως “ δηλωθείσες φορολογικές ζημιές” της επιχείρησης που συμψηφίζονται μετά την 1-1-2014 , είναι εκείνες που εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση της χρήσης 2013 ( μεταφερόμενες ή προκύψασες στη χρήση αυτή ) .
Κατόπιν των ανωτέρω , οι ζημιές οι οποίες ενδεχομένως προέκυψαν εντός της διαχειριστικής περιόδου που αφορά ο επόμενος ισολογισμός από αυτόν που ελήφθη υπόψη για την υπαγωγή σε αυτοτελή φορολόγηση με 15 % , δεν λαμβάνονται υπόψη προκειμένου για το συμψηφισμό ζημιών με τα υπόψη σχηματισθέντα αποθεματικά .
β)  Όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση του υπολοίπου των αποθεματικών που απομένει μετά  το συμψηφισμό των φορολογικών ζημιών , με την ΠΟΛ. 1007/2.1.2014 εγκύκλιο μας , με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 , διευκρινίσθηκε ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 μια εταιρεία πρέπει να επιλέξει είτε το συμψηφισμό των φορολογικά αναγνωρισμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων ( δηλωθείσες φορολογικές ζημιές ) με τα υπόψη σχηματισθέντα αποθεματικά , είτε τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των τελευταίων με υπαγωγή αυτών σε φορολόγηση με συντελεστή 19 % . Σε περίπτωση που μετά το συμψηφισμό των ζημιών απομένει υπόλοιπο αποθεματικών , αυτό υπόκειται υποχρεωτικά σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19 %.
Ωστόσο , δεδομένου ότι με τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 12 του πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται , ότι με τον υπόψη συμψηφισμό ( αλγεβρικό άθροισμα) αυξομειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα ( κέρδος ή ζημιές ) της επιχείρησης , προκύπτει ότι το υπόλοιπο ποσό αποθεματικού που απομένει μετά το συμψηφισμό προσαυξάνει τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης , μη υπαγόμενο σε αυτοτελή φορολόγηση .
Κατόπιν των ανωτέρω , με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση που μετά το συμψηφισμό των ζημιών απομένει υπόλοιπο αποθεματικών , αυτό θα περιλαμβάνεται στα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και θα φορολογείτε με συντελεστή 26 % , ανακαλούμενων των όσων αναφέρονται για το θέμα αυτό στην ΠΟΛ. 1007/2.1.2014 εγκύκλιο μας .

Σημείωση : Σύμφωνα με την παρ. 29 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013  :
Για την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση ( lease back ) ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 , όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμπεράσματα
Επιγραμματικά , παρατηρούμε ότι τα αφορολόγητα αποθεματικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης , για το οποίο στην συνέχεια έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας και της πωλήτριας επιχείρησης εξακολουθούν αν παρακολουθούνται σε ειδικό λογαριασμό Αφορολόγητων Αποθεματικών .
Επίσης , δίνετε η δυνατότητα συμψηφισμού των αφορολόγητων αποθεματικών με τυχόν φορολογικές ζημιές με την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο ποσό Αφορολόγητου Αποθεματικού που απομένει από τον συμψηφισμό, θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις το έτος συμψηφισμού .