Δημήτρης Δημητρίου

Managing Partner at KRS Audit

Από το 1998 είναι μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και εξασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως σήμερα.


Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος επί σειρά ετών σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες. Με Διεθνή Πιστοποίηση A.C.A και Α.Ι.Α της Μεγάλης Βρετανίας. Πιστοποιημένος Εμπειρογνώμονας σε θέματα αναδιάρθρωσης δανείων και εξωδικαστικού μηχανισμού.


Είναι εκλεγμένο μέλος στην ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,με άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Από το 2002 είναι εισηγητής σε εξειδικευμένα σεμινάρια χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα με πλούσιο συγγραφικό και αρθρογραφικό έργο.

Latest posts by Δημήτρης Δημητρίου (see all)

E-BOOK: «ΤΑ 5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΕ»
Δείτε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΠ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ»

Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Εκδότης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αποτελείται από 3 βασικά μέρη:

Α΄ Μέρος – Πεδίο εφαρμογής : Αφορά το νομικό πλαίσιο , το πεδίο εφαρμογής, τις κατηγορίες οντοτήτων και τον προσδιορισμό της φορολογικής και λογιστικής βάσης.

Β΄ Μέρος – Αποτίμηση και απεικόνιση κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων : Το σημαντικότερο μέρος του βιβλίου που αναλύει κάθε όρο με λεπτομέρεια, ερμηνεύει τα θέματα με ακρίβεια και παραθέτει δεκάδες πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής για να καλύψει τις περισσότερες περιπτώσεις που συναντά ο χρήστης στη καθημερινότητα του, αλλά και να συμβάλει στον γόνιμο προβληματισμό του εκεί που χρειάζεται εκτεταμένη ανάλυση και οι διατάξεις χρήζουν προσεκτικής ερμηνείας.

Γ΄ Μέρος – Κατάρτιση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων : Πρακτική προσέγγιση των κινήσεων στις οποίες ο χρήστης οφείλει να προβεί για να καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.