Με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ παρέχεται στις επιχειρήσεις η ευχέρεια αγοράς, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών με απαλλαγή από το ΦΠΑ. Προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι τα αγαθά αυτά να προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.

Όριο απαλλαγής

Το χορηγούμενο όριο απαλλαγής δε μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών που πραγματοποίησε ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.

Οι νέες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν για πρώτη φορά εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών έχουν τη δυνατότητα

να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση ορίου απαλλαγής μετά την πάροδο τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου, αφότου άρχισαν να πραγματοποιούν τις παραπάνω συναλλαγές. Στη συνέχεια, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αναπροσαρμογή του ορίου στους επόμενους μήνες, ακόμη και κάθε μήνα, μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης δωδεκάμηνης περιόδου, εφόσον το όριο που χορηγήθηκε με την αμέσως προηγούμενη αίτηση έχει εξαντληθεί.

Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, το όριο της απαλλαγής υπολογίζεται βάσει της συνολικής αξίας των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της νέας επιχείρησης από τη σύστασής της μέχρι τον προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με την αξία των πράξεων που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε μία από τις επιχειρήσεις που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως πρoηγoύμενο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.

Για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά των τιμολογίων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις ή συναλλαγματικές διαφορές. Το όριο της απαλλαγής προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επιμέρους σύνολα των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και προκειμένου περί εξαγωγών, το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής.

Διαδικασία απαλλαγής

Ο Εξαγωγέας που προτίθεται να τύχει απαλλαγής του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ.Π.Α. καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές, υποχρεούται να υποβάλει στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. τα κάτωθι στοιχεία:

α) Υποβολή αίτησης στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών, οι οποίες θεωρούνται οριστικοποιημένες και δεν έχουν ακυρωθεί κατά το κρινόμενο διάστημα, στην οποία αναγράφονται ανά Τελωνείο Εξαγωγής.

γ) Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπως το υπόδειγμα 3, στην οποία αναγράφονται, ανά κράτος μέλος και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η συνολική καθαρή αξία των παραδόσεων μόνο για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραδόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης στην κατάσταση αυτή αναγράφεται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των περιόδων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής.

Τύπος και περιεχόμενο του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α


 Προκειμένου να τύχει της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. ο υποκείμενος στο φόρο εκδίδει προς τον προμηθευτή του ή το Τελωνείο, κατά περίπτωση, Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. «Ε.Δ.Δ.Α.» είτε χειρόγραφα είτε με μηχανογραφικά μέσα.

Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από τον αγοραστή ή τον εισαγωγέα ή τον λήπτη υπηρεσιών, εκ των οποίων, το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον προμηθευτή, εφόσον έχει συναινέσει στην πραγματοποίηση της συναλλαγής με την συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου αυτός να εκδώσει το τιμολόγιο ή στο Τελωνείο Εισαγωγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή, χωρίς την επιβάρυνση της πράξης με ΦΠΑ.