Κατάσταση Χρηματοροών ως εργαλείο βιωσιμότητας

2019-04-18T15:33:31+03:00

Άρθρο του Δημήτρη Δημητρίου (ΣΟΕΛ, ΑΙΑ, ACA) Ορκωτός Ελεγκτής, Λογιστής και Managing Partner της KRS AUDIT Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις χρηματοροές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς απεικονίζουν τη δυνατότητα μίας οντότητας να παράγει ταμειακά διαθέσιμα από την λειτουργία της αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιεί αυτές τις χρηματοροές. Οι καταστάσεις χρηματοροών αποτελούν μία ένδειξη ως προς την ποιότητα των κερδών μίας οικονομικής οντότητας. Η δυνατότητα της συνέχισης μίας οντότητας (Going concern) άρα και η βιωσιμότητας της εξαρτάται αρχικά από την ικανότητας της να καλύπτει τις ταμειακές της ανάγκες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι οντότητες πτωχεύουν από έλλειψη διαθεσίμων και [...]