Έρευνα & Άποψη

Κατάσταση Χρηματοροών ως εργαλείο βιωσιμότητας

2018-09-18T23:49:50+00:00

Άρθρο του Δημήτρη Δημητρίου (ΣΟΕΛ, ΑΙΑ, ACA) Ορκωτός Ελεγκτής, Λογιστής και Managing Partner της KRS AUDIT Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις χρηματοροές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς απεικονίζουν τη δυνατότητα μίας οντότητας να παράγει ταμειακά διαθέσιμα από την λειτουργία της αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιεί αυτές τις χρηματοροές. Οι καταστάσεις χρηματοροών αποτελούν μία ένδειξη ως προς την ποιότητα των κερδών μίας οικονομικής οντότητας. Η δυνατότητα της συνέχισης μίας οντότητας (Going concern) άρα και η βιωσιμότητας της εξαρτάται αρχικά από την ικανότητας της να καλύπτει τις ταμειακές της ανάγκες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι οντότητες πτωχεύουν από έλλειψη διαθεσίμων και [...]

Κατάσταση Χρηματοροών ως εργαλείο βιωσιμότητας2018-09-18T23:49:50+00:00

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

2018-09-13T11:26:12+00:00

Ένα ακόμα πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημοσιεύτηκε και ξεκινάει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018. Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Επιδότηση Η δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" αφορά επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και επιδοτεί το 50% των επιλέξιμων δαπανών. [...]

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός2018-09-13T11:26:12+00:00

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ: Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα

2018-06-18T09:19:02+00:00

Δύο νέα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημοσιεύτηκαν και ξεκινάνε σήμερα Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018. Η πρώτη Δράση ονομάζεται «Ψηφιακό Βήμα» και η δεύτερη «Ψηφιακό Άλμα» και στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο για την ψηφιακή της κατάταξη και πρέπει με την ολοκλήρωση του έργου, η επιχείρηση να αναβαθμιστεί σε σχέση µε την αρχική της κατάταξη. Η επιδότηση αφορά το 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά επενδύσεις: Για το Ψηφιακό Βήμα από 5.000€ ως 55.000€ Για το [...]

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ: Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα2018-06-18T09:19:02+00:00

GDPR: Τα 7 +1 βήματα προς την συμμόρφωση με τον GDPR

2018-06-05T18:30:50+00:00

Όλοι ακούμε καθημερινά για το GDPR και τα πρόστιμα που έρχονται και ψάχνουμε την λύση. Ποια είναι όμως τα επόμενα βήματα για την συμμόρφωση με τον GDPR και ποιες είναι οι απαιτήσεις για τις εταιρείες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό; Συμμόρφωση με τον GDPR Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων πρέπει ο κάθε οργανισμός, μικρή ή μεγάλη εταιρεία, να είσαι σε θέση να αποδείξει την συμμορφωσή του με τον GDPR και να αποδικνύει ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Ας δούμε αναλυτικά όμως τα βήματα αυτά: 1. Ενημέρωση Πρώτο [...]

GDPR: Τα 7 +1 βήματα προς την συμμόρφωση με τον GDPR2018-06-05T18:30:50+00:00

Πως μπορεί να προσλάβει προσωπικό μια αλλοδαπή εταιρεία (Start up) χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα

2018-11-13T23:12:00+00:00

Αλλοδαπή εταιρεία δύναται να απασχολήσει προσωπικό στην Ελλάδα χωρίς να προκύπτει υποχρέωση εγκατάστασής της στην ημεδαπή υπό προϋποθέσεις.   Μόνιμη εγκατάσταση Κατά γενικό κανόνα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  σχετικά με την έννοια της «μόνιμης εγκατάστασης» αυτή ορίζεται ως ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης (άρθρο 6 του Ν 4172/2013). Όμως, με την περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι δεν θεωρείται «μόνιμη εγκατάσταση» η διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ακόμα και αν πρόκειται για γραφείο που καλύπτει τις ανάγκες στέγασης [...]

Πως μπορεί να προσλάβει προσωπικό μια αλλοδαπή εταιρεία (Start up) χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα2018-11-13T23:12:00+00:00

GDPR: Είστε Έτοιμοι;

2018-06-05T09:30:16+00:00

Τέθηκε σε ισχύ σε όλη την Ε.Ε. o Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή αλλιώς GDPR (General Data Protection Regulation) από τις 25 Μαΐου 2018, φέρνοντας επανάσταση ( ; ) στον τρόπο που οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα. Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός 679/2016 - GDPR Η οδηγία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Οδηγία 199546/ΕΚ) αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην Ελλάδα ενσωματώθηκε με το νόμο 2472/1997. Το 2016 η οδηγία αντικαταστάθηκε από τον GDPR και ο Ελληνικός εφαρμοστικός νόμος μετά την διαβούλευση του Μαρτίου [...]

GDPR: Είστε Έτοιμοι;2018-06-05T09:30:16+00:00

Κρυμμένοι… στη Μετάφραση : Ειδικός Φόρος Ακινήτων σε Ευρωπαϊκές εταιρείες

2018-09-18T23:56:24+00:00

Ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων μπήκε στη ζωή μας με την ψήφιση του νόμου 3091/2002, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροαποφυγής, που παρατηρείται σε ακίνητα τα οποία ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες. Ως εξωχώριες (offshore) έχει επικρατήσει διεθνώς να θεωρούνται εταιρείες που δεν έχουν δραστηριότητα στη χώρα, στην οποία φέρονται ότι έχουν την καταστατική τους έδρα και των οποίων οι μετοχές ή οι τίτλοι παραστατικοί ιδιοκτησίας είναι κατά κανόνα ανώνυμοι. Για τις χώρες αυτές έχει επικρατήσει διεθνώς ο όρος «φορολογικός παράδεισος», γιατί επιτρέπει τη μη φορολόγηση της εξωχώριας εταιρείας ή τη φορολόγησή της κατά τρόπο ευνοϊκό. Οι φορολογικοί παράδεισοι απασχολούν διεθνείς οργανισμούς όπως ο [...]

Κρυμμένοι… στη Μετάφραση : Ειδικός Φόρος Ακινήτων σε Ευρωπαϊκές εταιρείες2018-09-18T23:56:24+00:00

Εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα – Τι ισχύει;

2018-09-18T23:56:15+00:00

Το εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα αντιμετωπίζεται διαχρονικά κατ’ ειδικό τρόπο, τόσο στην φορολογία εισοδήματος (Κ.Φ.Ε) όσο και στο πεδίο της τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων (Κ.Β.Σ, Κ.Φ.Α.Σ, Ε.Λ.Π.). Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διοίκησης, το εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα αντιμετωπίζεται κατ’ αρχάς... ως εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 38 Κ.Φ.Ε) και υπό προϋποθέσεις ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Εισόδημα από δικαιώματα (γενικά) Τα συγγραφικά δικαιώματα αποτελούν εισόδημα από δικαιώματα, όπως η έννοια του αναλύεται διεξοδικά στο άρθρο 38 παρ.1 του ΚΦΕ: Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το [...]

Εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα – Τι ισχύει;2018-09-18T23:56:15+00:00

Επιχειρηματικό Πλάνο – Business Plan

2018-05-30T17:38:33+00:00

Εν αρχή ην η επιχειρηματική ιδέα Θα σημειώνατε ποτέ μία τρομερή ιδέα που έχετε, σε μία… χαρτοπετσέτα; Πριν βιαστείτε να απαντήσετε, ξανασκεφθείτε το. Η παγίδα στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν είναι το αν θα χρησιμοποιούσατε μία χαρτοπετσέτα ως σημειωματάριο, αλλά αν θα μπαίνατε στη διαδικασία να συγκεντρώσετε τη σκέψη σας και να την καταγράψετε σε ένα χαρτί. Έστω και αν αυτό είναι μια απλή χαρτοπετσέτα! Βλέπετε, το να έχει ένας άνθρωπος πολλές ιδέες στο μυαλό του, σχεδόν πάντα αποδεικνύει ένα και μόνο πράγμα. Πως έχει ιδέες αλλά δεν έχει ιδέα πως να τις υλοποιήσει. Γι’ αυτό και τις μαζεύει στο μυαλό του. [...]

Επιχειρηματικό Πλάνο – Business Plan2018-05-30T17:38:33+00:00

Συμβουλές για τη Μείωση Κόστους Λειτουργίας των επιχειρήσεων ( Cost Cutting )

2018-09-18T23:52:07+00:00

Η μείωση Κόστους Λειτουργίας των επιχειρήσεων πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση διότι οι αυξημένες μη παραγωγικές δαπάνες προκαλούν δυσκολίες στη ταμειακή ρευστότητα των επιχειρήσεων. Με ανάλυση αλλά και διαπραγμάτευση τα αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε είναι εκπληκτικά.

Συμβουλές για τη Μείωση Κόστους Λειτουργίας των επιχειρήσεων ( Cost Cutting )2018-09-18T23:52:07+00:00

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο