Καθώς το 2019 πλησιάζει στο τέλος του πολλές είναι οι συζητήσεις που γίνονται και φέτος σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων και τους Δικαιούχους του. Ας εξετάσουμε όμως τι πραγματικά ισχύει.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων;

Για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος Δώρου Χριστουγέννων θα πρέπει να εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα 1/5 έως 31/12 κάθε έτους.

Βάση και αποδοχές υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων

Για να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του ποσού στο οποίο ανέρχεται το Δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ορισμένες παραδοχές και να υπολογίσουμε τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, εκτός αν η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από αυτή την ημερομηνία. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της.

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων θεωρούνται οι εξής:

  1. Ο Μικτός μισθός (υπάλληλοι) ή το ημερομίσθιο (εργάτες)
  2. Οι Προσαυξήσεις απασχόλησης Κυριακής ή Αργιών
  3. Οι αμοιβές υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης
  4. Το Επίδομα Ισολογισμού
  5. Προσαύξηση επιδομάτων εορτών κατά 0,04166 (συμμετοχή του επιδόματος αδείας στις ετήσιες αποδοχές ίση με το πηλίκο 0,5/12)
  6. Κάθε άλλη παροχή που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά ή περιοδικά (πχ Bonus)

Δικαιούμενο Ποσό

Για τους μισθωτούς που απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος 1/5-31/12 το δικαιούμενο ποσό είναι:

  • Για του αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό: 1 μηνιαίος μισθός
  • Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο : 25 ημερομίσθια

Για τους μισθωτούς που απασχολούνται σε ένα τμήμα του διαστήματος
1/5-31/12 το δικαιούμενο ποσό είναι:

  • Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό: 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας
  • Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο: 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας

Για τους μισθωτούς με καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης, σε εποχιακές εργασίες και σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται σε 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν.

 

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων;

Ως τελευταία ημέρα καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων θεωρείται η 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή έως την παραπάνω ημερομηνία, οι εργοδότες οφείλουν να τακτοποιήσουν τις σχετικές πληρωμές έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ακόμα και αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται η δήλη ημέρα καταβολής.

By KRS Pay Roll Team