Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα - Τι ισχύει; - KRS
ΆρθραΚέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα; Τι θεωρείται ως επιχειρηματική συναλλαγή; 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

Τι ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα; Τι θεωρείται ως επιχειρηματική συναλλαγή; 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι θεωρείται ως επιχειρηματική συναλλαγή
  • Πότε πραγματοποιείται επιχειρηματική συναλλαγή;
  • Τι θεωρείται ως Κέρδος;
  • Πότε υπάρχει Σκοπός της Επίτευξης Κέρδους;
  • Πότε δεν υπάρχει Σκοπός της Επίτευξης Κέρδους;
  • Τι είναι η Συστηματική Διενέργεια Πράξεων;
  • Τι συμβαίνει αν διαπιστωθεί Συστηματική Διενέργεια Πράξεων;
  • Πως υπολογίζεται το χρονικό διάστημα για τις συναλλαγές;
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα – Τι ισχύει για τα ακίνητα;
  • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα – Τι ισχύει για το κέρδος συναλλαγής;

 

Τι θεωρείται ως επιχειρηματική συναλλαγή;

Κάθε ατομική πράξη που πραγματοποιείται για να επιτευχθεί συναλλαγή, καθώς και η τακτική διεξαγωγή συναλλαγών στην οικονομική αγορά με στόχο την κερδοφορία, θεωρείται ως “επιχειρηματική συναλλαγή”.

Τρεις παρόμοιες συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός ενός διαστήματος έξι μηνών θεωρούνται τακτική εκτέλεση συναλλαγών.

Προσοχή:

Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πώληση περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα που αποκτήθηκαν μέσω κληρονομιάς ή χαριστικής πράξης από συγγενείς εώς δεύτερου βαθμού, ή κρατήθηκαν για περισσότερα από πέντε (5) χρόνια.

Επίσης, δεν θεωρείται “επιχειρηματική συναλλαγή” η εισφορά τίτλων όταν το φυσικό πρόσωπο που εισφέρει είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της εταιρείας που τους λαμβάνει.

Πότε πραγματοποιείται επιχειρηματική συναλλαγή;

Η “επιχειρηματική συναλλαγή” πραγματοποιείται όταν στην οικονομική αγορά διεξάγεται μια συναλλαγή με ανταλλαγή χρημάτων ή αγαθών με στόχο την κερδοφορία.

A εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται όχι μόνο στη συστηματική διενέργεια ομοειδών πράξεων αλλά και στην ατομική πράξη, εφόσον αυτή έχει ως σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Τι θεωρείται ως Κέρδος

Το κέρδος θεωρείται ως η διαφορά ανάμεσα στην αξία απόκτησης και την αξία πώλησης, όπως καθορίζονται από τα σχετικά έγγραφα, παραστατικά ή συμβόλαια που εκδίδονται ή συντάσσονται ανάλογα με την περίπτωση. Στην περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, η αξία απόκτησης είναι αυτή που βασίστηκε στον υπολογισμό του φόρου δωρεάς ή στην απαλλαγή από αυτόν, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.

Στην περίπτωση κατασκευής κτιρίου, η αξία απόκτησης θεωρείται ως το κόστος κατασκευής του κτιρίου και η αξία του οικοπέδου που αντιστοιχεί στο ακίνητο που πωλείται. Εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αξία απόκτησης, θεωρείται ότι είναι μηδενική.

λογιστικό γραφείο

Πότε υπάρχει Σκοπός της Επίτευξης Κέρδους;

Ο “σκοπός της επίτευξης κέρδους” εξαρτάται από τη διακριτική εξουσία του διευθυντή της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. 

Κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται με βάση τα πραγματικά δεδομένα, ενώ η ύπαρξη του σκοπού απόκτησης κέρδους πρέπει να προκύπτει επαρκώς από τις γενικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται οι πράξεις, καθώς το βάρος της απόδειξης φέρει αρχικά η φορολογική αρχή.

Τέτοιες συνθήκες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απόκτηση και σε συνδυασμό με το ύψος του ποσού που επιτεύχθηκε, σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου, η αναλογία των διαμερισμάτων που πουλήθηκαν σε σχέση με αυτά που κατασκευάστηκαν και το χρονικό διάστημα από την κατασκευή μέχρι την πώληση, η αγορά ακινήτων από πλειστηριασμούς και η πώληση αυτών, κ.α.

Πότε δεν υπάρχει Σκοπός της Επίτευξης Κέρδους

Δεν θεωρείται ότι υπάρχει «σκοπός της επίτευξης κέρδους» στην περίπτωση πώλησης ακινήτων που αποκτήθηκαν για σκοπούς επένδυσης κεφαλαίου (π.χ. ενοικίαση, ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση επαγγελματικού χώρου κ.λπ.) και η πώληση προκύπτει από άλλους λόγους, τους οποίους ο πωλητής μπορεί να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει. 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο σκοπός επίτευξης κέρδους πρέπει να υφίσταται κατά την απόκτηση του αντικειμένου (π.χ. αγορά, κατασκευή κτιρίου) που αποτελεί το αντικείμενο της προς εξέταση συναλλαγής.

Τι είναι η Συστηματική Διενέργεια Πράξεων;

Η «συστηματική διενέργεια πράξεων» ορίζεται ως η διεξαγωγή τριών (3) ομοειδών συναλλαγών (πωλήσεων) είτε εντός εξαμήνου είτε εντός δύο (2) ετών, στην περίπτωση που αφορά ακίνητα. 

Ως ομοειδείς συναλλαγές για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, θεωρούνται οι πωλήσεις παρόμοιων ή συγγενικών αγαθών (όπως αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κατασκευαστή ή μοντέλου, έργα τέχνης, κοσμήματα, ρολόγια, κ.λπ.) με σκοπό την απόκτηση κέρδους. 

Το κύριο κριτήριο σε αυτή την περίπτωση είναι ο αριθμός των συναλλαγών και όχι η ποσότητα των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται σε κάθε συναλλαγή.

Τι συμβαίνει αν διαπιστωθεί Συστηματική Διενέργεια Πράξεων;

Αν διαπιστωθεί  ότι υπάρχει “συστηματική διενέργεια πράξεων” σύμφωνα με τα παραπάνω, για κάθε επακόλουθη πράξη, υποθέτεται ότι υπάρχει σκοπός απόκτησης κέρδους, και ο φορολογούμενος αναλαμβάνει το βάρος της αποδεικτικής υποχρέωσης για το αντίθετο.

Πως υπολογίζεται το χρονικό διάστημα για τις συναλλαγές;

Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο πρέπει να έχουν γίνει οι παρόμοιες συναλλαγές για να θεωρηθούν ως τακτική εκτέλεση πράξεων (είτε εξάμηνο είτε διετία, ανάλογα με την περίπτωση), η αρχή λαμβάνεται από την ημέρα της πρώτης συναλλαγής (πώλησης), χωρίς να σχετίζεται με την έννοια του ημερολογιακού ή φορολογικού έτους.

Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα - Τι ισχύει για τα ακίνητα;

Για τα ακίνητα, η ημερομηνία υπογραφής του πρώτου τελικού συμφωνητικού θεωρείται η αρχή του διαστήματος των δύο (2) ετών. Ακίνητα που πωλούνται με ένα συμφωνητικό στον ίδιο αγοραστή θεωρούνται ως μία (1) συναλλαγή ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων. 

Παρόμοια, η πώληση πολλαπλών ακινήτων στον ίδιο αγοραστή την ίδια ημέρα αλλά με διακριτά συμφωνητικά, θεωρείται ως μία συναλλαγή. Από την άλλη πλευρά, ακίνητα που πωλούνται με διαφορετικά συμφωνητικά στον ίδιο αγοραστή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους θεωρούνται ως ξεχωριστές συναλλαγές, βασισμένες στον αριθμό των συμφωνητικών και όχι στον αριθμό των ακινήτων.

Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα - Τι ισχύει για το Κέρδος Συναλλαγής;

Τα κέρδη από κάθε συναλλαγή πρέπει να συμπεριληφθούν στη φορολογική δήλωση εισοδήματος του έτους κατά το οποίο έγινε η συναλλαγή. Αν το κρίσιμο χρονικό διάστημα των έξι μηνών ή των δύο ετών καλύπτει διαφορετικά φορολογικά έτη και έχει περάσει η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το συγκεκριμένο έτος, τότε πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις.

Summarizing

Αναφερθήκαμε στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, εξετάσαμε τους ορισμούς, αλλά και το πότε υπάρχει σκοπός επίτευξης κέρδους και αναφερθήκαμε στην περίπτωση των ακινήτων. 

Επίσης αναλύσαμε τα σχετικά με τη Συστηματική Διενέργεια Πράξεων. Τέλος εξετάσαμε και το τι ισχύει για το κέρδος συναλλαγής.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Leave a Reply

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

%d bloggers like this: