Δύο νέα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημοσιεύτηκαν και ξεκινάνε σήμερα Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018. Η πρώτη Δράση ονομάζεται «Ψηφιακό Βήμα» και η δεύτερη «Ψηφιακό Άλμα» και στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Κάθε επιχείρηση συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο για την ψηφιακή της κατάταξη και πρέπει με την ολοκλήρωση του έργου, η επιχείρηση να αναβαθμιστεί σε σχέση µε την αρχική της κατάταξη.

Η επιδότηση αφορά το 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά επενδύσεις:

 • Για το Ψηφιακό Βήμα από 5.000€ ως 55.000€
 • Για το Ψηφιακό Άλμα από 55.000€ ως 400.000€

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι επιδοτούµενες δαπάνες αφορούν

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα (2 τουλάχιστον γλώσσες & Mobile responsive)
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

Επίσης, επιδοτούνται υπηρεσίες που αφορούν:

 • Φιλοξενία (hosting, collocation)
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ψηφιακή διαφήμιση (Google Ads, Facebook Ads)
 • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

Οι δύο δράσεις ΕΣΠΑ καλύπτουν και το μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) ως 20.000€.

Ποιους Αφορά το Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια που έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017 και διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV του οδηγού ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Η περίοδος υποβολών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (www.ependyseis.gr) ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεµβρίου 2018.

Δείτε περισσότερα στο espa.gr για το Ψηφιακό Βήμα και το Ψηφιακό Άλμα ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε και για τις υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.