Δημήτρης Δημητρίου

Managing Partner at KRS Audit

Από το 1998 είναι μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και εξασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως σήμερα.


Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος επί σειρά ετών σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες. Με Διεθνή Πιστοποίηση A.C.A και Α.Ι.Α της Μεγάλης Βρετανίας. Πιστοποιημένος Εμπειρογνώμονας σε θέματα αναδιάρθρωσης δανείων και εξωδικαστικού μηχανισμού.


Είναι εκλεγμένο μέλος στην ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,με άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Από το 2002 είναι εισηγητής σε εξειδικευμένα σεμινάρια χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα με πλούσιο συγγραφικό και αρθρογραφικό έργο.

Latest posts by Δημήτρης Δημητρίου (see all)

Άρθρο του Δημήτρη Δημητρίου (ΣΟΕΛ, ΑΙΑ, ACA) Ορκωτός Ελεγκτής, Λογιστής και Managing Partner της KRS AUDIT

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις χρηματοροές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς απεικονίζουν τη δυνατότητα μίας οντότητας να παράγει ταμειακά διαθέσιμα από την λειτουργία της αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιεί αυτές τις χρηματοροές. Οι καταστάσεις χρηματοροών αποτελούν μία ένδειξη ως προς την ποιότητα των κερδών μίας οικονομικής οντότητας.

Η δυνατότητα της συνέχισης μίας οντότητας (Going concern) άρα και η βιωσιμότητας της εξαρτάται αρχικά από την ικανότητας της να καλύπτει τις ταμειακές της ανάγκες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι οντότητες πτωχεύουν από έλλειψη διαθεσίμων και όχι κερδών, καθώς και το γεγονός ότι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος αποτίμησης της αξίας μίας οντότητας καθώς και της βιωσιμότητας της βασίζεται στην ανάλυση των ταμειακών της ροών.

Το άρθρο 16 του Ν.4308/2014 (όπως και το I.A.S 7) θέτει το πλαίσιο αρχών και κανόνων που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την σύνταξη των καταστάσεων χρηματοροών. Η κατάσταση χρηματοροών (Cash flow statement) παρέχουν στους χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα μίας οντότητας να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα, καθώς και πληροφορίες για την χρήση αυτών. Αξιολογώντας την σημασία των σχετικών πληροφοριών θεωρούμε την σύνταξη της κατάστασης χρηματοροών (Cash flow statement) απαραίτητη και αναπόσπαστο τμήμα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Όμως τα Ε.Λ.Π καθορίζουν τη σύνταξη της κατάστασης χρηματοροών υποχρεωτική μόνο για την κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων.

Δύο είναι τα σημεία τα οποία αποτελούν την κεντρική ιδέα κατά την εφαρμογή των θεμάτων που καλύπτονται:

1. Οι χρηματοροές κάθε οντότητας ταξινομούνται και παρουσιάζονται σε τρεις (3) επιμέρους κατηγορίες:
(α) Λειτουργικές δραστηριότητες (οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων της οντότητας)
(β) Επενδυτικές δραστηριότητες (η απόκτηση και διάθεση μακροπροθέσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμιακά ισοδύναμα)
(γ) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε μεταβολές στο μέγεθος και στη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού της οντότητας).

2. Οι χρηματοροές οι οποίες προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες μπορούν να παρουσιασθούν είτε με την άμεση είτε με την έμμεση μέθοδο (στα Ε.Λ.Π ισχύει μόνο η έμμεση μέθοδο).

Βασικές έννοιες (Definitions)

Ταμειακά διαθέσιμα (cash): Είναι αυτά που αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο της οντότητας και από καταθέσεις αυτής, που μπορούν να αναληφθούν άμεσα.

Ταμειακά ισοδύναμα (cash equivalents): Είναι οι βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Τα ταμιακά ισοδύναμα κατέχονται για την αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων ταμιακών αναγκών και όχι για επένδυση ή για άλλους σκοπούς. Δεν θεωρούνται ως ταμιακά ισοδύναμα οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων οντοτήτων, εκτός από την περίπτωση των προνομιούχων μετοχών που αγοράστηκαν λίγο πριν τη λήξη τους και σε συγκεκριμένη ημερομηνία εξαγοράς από τον εκδότη.
Πολλές επιχειρήσεις τηρούν αλληλόχρεούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς υπέρ-αναλήψεων (overdrafts). Οι λογαριασμοί αυτοί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο που παρουσιάζουν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα ταμιακά ισοδύναμα της οντότητας.

Χρηματοροές (cash flow): Είναι οι κινήσεις (εισροές και οι εκροές) των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων.

Η Χρησιμότητα της κατάστασης χρηματοροών (Usefulness of cash flow)

Η κατάσταση χρηματοροών όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιμούν μεταβολές στην καθαρή περιουσία μιας οντότητας, την χρηματοοικονομική της δομή και τις δυνατότητες της να επηρεάζει τα ποσά και τον χρόνο των ταμειακών ροών για να τις προσαρμόζει στην αλλαγή των συνθηκών και των ευκαιριών.

Οι πληροφορίες για τις χρηματοροές είναι χρήσιμες:

 • Στην αξιολόγηση της δυνατότητας της οντότητας να δημιουργεί μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα.
 • Επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν μοντέλα για να εκτιμούν και να συγκρίνουν την παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών διαφορετικών οντοτήτων.
 • Αυξάνουν τη συγκρισιμότητα των λειτουργικών αποτελεσμάτων, των διαφόρων οντοτήτων γιατί περιορίζουν τις διακυμάνσεις που προκύπτουν από διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις ίδιες συναλλαγές και γεγονότα.
 • Πληροφορίες για τις ιστορικές χρηματοροές χρησιμοποιούνται συχνά ως ένδειξη του ποσού, του χρόνου και τις βεβαιότητας των μελλοντικών ταμιακών ροών.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μετρητά για:

 • Να διεξάγουν τις λειτουργικές τους δραστηριότητες,
 • Να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους,
 • Απόδοση προς τους επενδυτές.

Το κέρδος δεν είναι ίδιο με τα μετρητά … και κερδοφορία δεν σημαίνει ρευστότητα
(επικερδής επιχειρήσεις χρεοκοπούν).

Λογιστικό κέρδος ≠ Κέρδος σε μετρητά

Είναι πολύ γνωστή η φράση «το κέρδος είναι σύμβολο, αλλά τα μετρητά πραγματικότητα»
(profit is a symbol, cash is a reality).

Τα «μετρητά» είναι πιο σημαντικά από τα «κέρδη» για σκοπούς βραχυπρόθεσμης σταθερότητας και βιωσιμότητας μια οντότητας. Η παρουσίαση της Κατάστασης αποτελεσμάτων και της κατάστασης Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμού) δεν είναι αρκετή για να αξιολογήσουμε πλήρως την χρηματοοικονομική κατάσταση και ευρωστία μιας οντότητας. Είναι αρκετά τα παραδείγματα «κερδοφόρων» εταιρειών που πτώχευσαν λόγω προβλημάτων ρευστότητας, π.χ Polly Peck, Mirror Group Newspapers κ.λ.π.

Η κατάσταση χρηματοροών θα πρέπει να απεικονίζει τις ταμειακές ροές στη διάρκεια της περιόδου, ταξινομημένες σε τρεις (3) επιμέρους κατηγορίες:

 • Ταμειακές ροές από (για) λειτουργικές δραστηριότητες,
 • Ταμειακές ροές από (για) επενδυτικές δραστηριότητες και
 • Ταμειακές ροές από (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Η κατάταξη των ροών μίας οντότητας σε μία από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες γίνεται με τρόπο ο οποίος αρμόζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της.

Η ιδιαίτερη παρουσίαση των χρηματοροών αυτών είναι σημαντική καθώς δίνουν ένδειξη του βαθμού στο οποίο οι εργασίες της οντότητας παράγουν ικανοποιητικές ροές μετρητών για :

 • την διατήρηση της ικανότητας της να συνεχίσει τις δραστηριότητες της
 • την δυνατότητα της να αποπληρώσει τα δάνεια της & να καταβάλλει μερίσματα στους επενδυτές της, και
 • την δυνατότητα της να προχωρεί σε καινούργιες επενδύσεις.

Τόκοι και μερίσματα που εισπράττονται και καταβάλλονται μπορούν να ταξινομηθούν ως λειτουργικές, επενδυτικές ή χρηματοδοτικές χρηματοροές εφόσον, όμως, ταξινομούνται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο. Συνήθως, οι καταβληθέντες τόκοι παρουσιάζονται ως λειτουργικές ροές χωρίς όμως αυτό να είναι κανόνας.