Ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 25ης Ιουνίου 2019 για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Αφορά νέους ηλικίας 18-29 ετών
  • Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Δίνεται Έμφαση στους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα:
    • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
    • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών
    • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 ημέρας, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 ή 15 (για μακροχρόνιους ανέργους) μήνες

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50 % του μηνιαίου μισθολογικού κόστους (ανώτατο όριο τα 500 €)

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ μέσω της ιστοσελίδας του Οργανι­σμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης.

Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ­λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιό­τητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ