Τι Είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση: Έννοια και Χαρακτηριστικά - KRS
ΆρθραΤι Είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση: Έννοια και Χαρακτηριστικά

Τι Είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση: Έννοια και Χαρακτηριστικά

Αν και οι περισσότερες εταιρικές οντότητες στην Ελλάδα είναι λίγο-πολύ γνωστές σε όλους μας, υπάρχουν ορισμένες που ενδεχομένως να μην είναι και τόσο διαδεδομένες, για διάφορους λόγους.

Μια από αυτές είναι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τις οποίες δεν μπορούν να ιδρύσουν όλοι και διατηρούν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Αυτό είναι λοιπόν το θέμα του σημερινού άρθρου και πιο συγκεκριμένα θα δούμε:

 •     Τι είναι η κοινωφελής επιχείρηση
 •     Οι σκοποί μιας κοινωφελούς επιχείρησης
 •     Ποιες επιχειρήσεις δεν θεωρούνται κοινωφελείς

Καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον εν λόγω εταιρικό τύπο.

Τι Είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση;

Η κοινωφελής επιχείρηση είναι ένας τύπος οντότητας που μπορεί να ιδρυθεί μόνο από δήμους ή κοινότητες, οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες και να προωθήσουν τις δράσεις τους.

Όπως είναι εύλογο, οι επιχειρήσεις αυτές δεν ιδρύονται αποκλειστικά με στόχο το κέρδος, αλλά έχουν άλλους κύριους σκοπούς, τους οποίους θα αναφέρουμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε, ότι εκτός από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι δήμοι μπορούν να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

Οι ανώνυμες αυτές εταιρείες ιδρύονται είτε από έναν, είτε από περισσότερους δήμους ή κοινότητες, είτε με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Σε περίπτωση λοιπόν που τα νομικά αυτά πρόσωπα κατέχουν τη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, τότε θεωρούνται Ο.Τ.Α.

Μάλιστα στους Ο.Τ.Α. μπορούν να συμμετέχουν διάφοροι φορείς του δημοσίου τομέα, συναιρετισμοί, επιμελητήρια, ακόμα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι δήμοι και οι κοινότητες λοιπόν δεν έχουν την ευελιξία που έχουν τα υπόλοιπα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πέραν των Ο.Τ.Α. και των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Αναφέραμε προηγουμένως ότι μια κοινωφελής εταιρεία έχει συγκεκριμένους σκοπούς, οπότε ας δούμε αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί.

Σκοποί μιας Κοινωφελούς Επιχείρησης

Αν και ο κύριος σκοπός μιας κοινωφελούς επιχείρησης δεν είναι το κέρδος, υπάρχουν άλλοι σκοποί που χαρακτηρίζουν την εταιρική αυτή μορφή.

Οι σκοποί αυτοί σε γενικό επίπεδο είναι:

 •      Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
 •      Ο πολιτισμός
 •      Ο αθλητισμός
 •      Η παιδεία
 •      Το περιβάλλον
 •      Η οργάνωση των δημοτικών συγκοινωνιών

Αν εξετάσουμε ορισμένους βασικούς σκοπούς πιο αναλυτικά ανά επίπεδο, τότε:

Στον τομέα της παιδείας

Εδώ μπορεί να συμπεριληφθεί η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, η ίδρυση πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς και η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

Στον τομέα του περιβάλλοντος

Εδώ εμπεριέχεται η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα, ακόμα και η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας

Στη περίπτωση αυτή, μπορεί να συμπεριληφθεί η δημιουργία δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών, καθώς και η καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περιοχής και η δημιουργία αντίστοιχης βάσης δεδομένων.

Στον τομέα του πολιτισμού

Όσον αφορά τον τομέα αυτό, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης μιας πόλης, η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών, αλλά και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, είναι όλα βασικά κομμάτια της πολιτισμικής ανάπτυξης ενός δήμου ή κοινότητας.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο των κατηγοριών αυτών είναι ότι ο σκοπός τους δεν είναι εμπορικός, αλλά μέσω αυτών επιδιώκεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Βέβαια, τα έσοδα που προέρχονται από πηγές που συνδέονται συμπληρωματικά με τους παραπάνω σκοπούς, δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρηση, μπορούν όμως να τους υποστηρίξουν.

Έως τώρα λοιπόν, έχουν γίνει αντιληπτοί οι σκοποί μιας κοινωφελούς επιχείρησης, καθώς και τι ορίζουμε ως “κοινωφελής επιχείρηση”.

Ας δούμε τώρα λοιπόν τι δεν ορίζεται ως “κοινωφελής επιχείρηση”.

Τι Δεν Είναι μια Κοινωφελής Επιχείρηση;

Στις κοινωφελείς επιχειρήσεις υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις, δηλαδή περιπτώσεις που εξαιρούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

Συγκεκριμένα:

 •     Η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων
 •     Η δημιουργία και συντήρηση πρασίνου
 •     Η λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών

Είναι δραστηριότητες που εξαιρούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας.

Επίσης, εξαιρείται η  δημιουργία τοπικών συμβουλίων πρόληψης παραβατικότητας, η δημιουργία τοπικών συμβουλίων νέων, η προστασία μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, όπως και οι αρμοδιότητες που αποτελούν αντικείμενο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μεταξύ των άλλων.

Ας συνοψίσουμε.

Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι η κοινωφελής επιχείρηση, τι χαρακτηριστικά έχει, τους σκοπούς της, καθώς και ποιες δραστηριότητες αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εταιρική μορφή, μοναδική σε σύγκριση με τις άλλες για τις οποίες έχουμε κάνει λόγο, ο σκοπός της οποίας όμως παραμένει σημαντικός.

Για τον λόγο αυτό, στη KRS μπορούμε να αναλάβουμε τη σύσταση οποιασδήποτε επιχείρησης από το Α έως το Ω, καθώς και να σταθούμε ως στήριγμα σε οποιαδήποτε ανάγκη λογιστικής, επιχειρηματικής, ή χρηματοοικονομικής φύσεως.

Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: