Εργατικό Ατύχημα: Δήλωση & Υποχρεώσεις Εργοδότη - KRS
ΆρθραΕργατικό Ατύχημα: Δήλωση & Υποχρεώσεις Εργοδότη

Εργατικό Ατύχημα: Δήλωση & Υποχρεώσεις Εργοδότη

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, υπάρχουν ορισμένες υποχρεώσεις που έχουν οι εργοδότες, όχι μόνο προς το κράτος, αλλά και προς τους ίδιους τους εργαζομένους τους.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ώστε να τα εξασκούν.

Ένα φαινόμενο λοιπόν για το οποίοι πρέπει να είναι ενήμεροι τόσο οι εργοδότες, όσο και οι εργαζόμενοι, είναι το εργατικό ατύχημα.

Στον σημερινό οδηγό λοιπόν θα δούμε:

 •     Τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα
 •     Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη
 •     Ποιες οι κυρώσεις που επιβάλλονται
 •     Ποια τα δικαιώματα των εργαζομένων

Καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το θέμα αυτό, ξεκινώντας με έναν βασικό ορισμό.

Τι Ορίζεται ως Εργατικό Ατύχημα

Όταν λέμε εργατικό ατύχημα εννοούμε το ατύχημα εκείνο που συμβαίνει κατά την διάρκεια της εργασίας και έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Πρόκειται δηλαδή για ένα βίαιο αιφνίδιο γεγονός που έχει επίδραση εξωτερικού παράγοντα, ο οποίος δεν σχετίζεται με την οργανική κατάσταση του εργαζόμενου.

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι αν υπάρχει μια προϋπάρχουσα ασθένεια η οποία εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται κατά την εκτέλεση της εργασίας, κάτω από κανονικές συνθήκες, δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα.

Αν όμως ένα συγκεκριμένο συμβάν:

 •     Είναι βίαιο και αιφνίδιο
 •     Γίνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή αυτή
 •     Δεν προκαλείται από πρόθεση του εργαζόμενου
 •     Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, μεταξύ του συμβάντος και της εργασίας

Τότε το συμβάν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως εργατικό ατύχημα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η νομοθεσία καλύπτει 3 περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων:

 •    Κατά την εκτέλεση της εργασίας (π.χ τραυματισμός από μηχάνημα ή πτώση από ύψος κατά την εκτέλεση εργασίας)
 •    Με αφορμή την εργασία (εκτός τόπου ή χρόνου εργασίας αλλά με αφορμή αυτή)
 •   Από επαγγελματική ασθένεια (ασθένειες που δημιουργούνται κάτω από μη-κανονικές συνθήκες εργασίας, λόγω της εργασίας)

Σημείωση:  Έχει κριθεί ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα και εκείνα που συμβαίνουν κατά την μετάβαση στην εργασία, ή κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή κατά την διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής στον τόπο της εργασίας κατά την προσέλευση ή αναχώρηση για χρονικό διάστημα 1 ώρας αντίστοιχα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2019 υπήρξαν 3,408 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 1.5 ατυχήματα ανά 100,000 εργαζομένους και ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα να είναι 0,9.

 

Τώρα που είδαμε τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα και τι όχι, ας εμβαθύνουμε στις υποχρεώσεις που έχει ένας εργοδότης όσον αφορά αυτό.

Υποχρεώσεις Εργοδότη Για τα Εργατικά Ατυχήματα

Αν είστε εργοδότης στην Ελλάδα, τότε αναμφίβολα πρέπει να γνωρίζετε ποιες οι υποχρεώσεις σας σε περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας σας. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 3850/2010, ο εργοδότης οφείλει:

 •     Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικούς ασφαλείας, ή ιατρούς εργασίας.
 •     Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν
 •    Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
 •      Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχηματος 
 •     Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 3 εργάσιμων ημερών
 •     Να εντοπιστούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου
 •     Να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν
 •   Να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος εντός 24 ωρών μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία στο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, είτε ηλεκτρονικά.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι ο εργοδότης έχει αρκετές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να θέτει σε εφαρμογή, πρωτίστως για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων του.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν ορισμένες διοικητικές κυρώσεις τις οποίες θα δούμε αμέσως τώρα.

Ποιες οι Διοικητικές Κυρώσεις που Επιβαρύνουν τους Εργοδότες

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ίδιου νόμου που είδαμε προηγουμένως, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση που ένας εργοδότης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων του, είναι οι εξής:

 •     Πρόστιμο για κάθε παράβαση που κυμαίνεται από 500€ έως 50,000€
 •    Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος της επιχείρησης για 6 ημέρες

Βέβαια, ο Υπουργός Εργασίας (μετά από εισήγηση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας) δύναται να επιβάλει προσωρινή διακοπή της επιχείρησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 ημερών, ή και οριστική διακοπή του συνόλου της επιχείρησης.

Για κάθε διοικητική κύρωση, λαμβάνεται υπόψη η αμεσότητα και σοβαρότητα του κινδύνου, καθώς και η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων.

Τώρα που είδαμε τις υποχρεώσεις του εργοδότη και τις πιθανές κυρώσεις που υπάρχουν, ας δούμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά το εργατικό ατύχημα.

Ποιες τα Δικαιώματα των Εργαζομένων σε Περίπτωση Εργατικού Ατυχήματος

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, οι εργαζόμενοι έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

Ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη

Πρόκειται για ιατρικά έξοδα τα οποία καλύπτονται από τον εργοδότη, αν ο εργαζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ.

Αποδοχές εργατικού ατυχήματος 

Υπάρχει και η περίπτωση που ο εργαζόμενος μπορεί να δικαιούται αποδοχές για εργατικό ατύχημα ή αλλιώς επίδομα εργατικού ατυχήματος, αν καταθέσει:

 •    Δήλωση ατυχήματος
 •    Έντυπο αναγγελίας ατυχήματος
 •    Φωτοτυπία του εγγράφου αναγγελίας της πρόσληψης
 •    Φωτοτυπία κατάστασης Επιθεώρησης Εργασίας και βάρδιες ή πρόγραμμα εργασίας

Καθώς και ορισμένα ακόμα έγγραφα τα οποία μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του ΕΦΚΑ.

Σύνταξη αναπηρίας

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, από το οποίο προκλήθηκε αναπηρία στον παθόντα, χορηγείται σε αυτόν σύνταξη αναπηρίας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τον χρόνο ασφάλισης.

Αποζημίωση

Ο παθών δικαιούται να ασκήσει την αγωγή αποζημίωσης εφόσον η ανικανότητα για εργασία διήρκεσε τουλάχιστον 4 ημέρες. 

Η αποζημίωση αυτή αφορά στην αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας, ενώ η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική.

Επίσης, ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει πλήρη αποζημίωση, αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη. Σε περίπτωση τώρα που ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποζημίωσής του.

Πριν συνοψίσουμε, αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και η περίπτωση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, όπου ο εργαζόμενος μπορεί να την αξιώσει είτε είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, είτε όχι.

Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, οι συγγενείς του θανόντος μπορούν να αξιώσουν χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική τους οδύνη. Βέβαια, αν ο εργοδότης δεν έχει υπαιτιότητα, αλλά το ατύχημα οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή σε αποκλειστική υπαιτιότητα του εργαζομένου, δεν οφείλεται χρηματική ικανοποίηση.

Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν τι είναι ένα εργατικό ατύχημα (και τι δεν είναι), ποιες οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, οι πιθανές κυρώσεις, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα που δύναται να πάρει σοβαρές προεκτάσεις, επομένως είναι σημαντικό να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τους εργοδότες, τόσο για την ασφάλεια των εργαζομένων, όσο και για τη νομική κάλυψη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησής τους.

Για τον λόγο αυτό, αν θέλετε να δουλέψετε με έναν έμπειρο συνεργάτη που θα σας προσφέρει τις κατάλληλες συμβουλευτικές, φορολογικές και μισθολογικές υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: