ΕΠΕ: Τι Είναι και Πώς Φορολογείται - KRS
ΆρθραΕΠΕ: Τι Είναι και Πώς Φορολογείται

ΕΠΕ: Τι Είναι και Πώς Φορολογείται

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) συχνά προτιμάται ως μία ιδιαίτερα ευέλικτη εταιρική μορφή, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο από τις ανώνυμες όσο και από τις προσωπικές εταιρείες.

Έτσι, στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε μαζί:

  •     Τι είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  •     Πώς Φορολογείται η ΕΠΕ και
  •     Πώς Γίνεται η Σύσταση ΕΠΕ

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης;

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) είναι ένα είδος κεφαλαιουχικής εταιρείας που βρίσκεται “ανάμεσα” στην Ανώνυμη Εταιρεία και τις προσωπικές εταιρείες.

Σκοπός

Διά του νόμου, μία ΕΠΕ θεωρείται πάντα εμπορική εταιρεία, δηλαδή εταιρεία με εμπορικό σκοπό. Αυτό ισχύει, ακόμη και εάν στην πράξη ο σκοπός της δεν είναι η εμπορική επιχείρηση.

Εταίροι

Μέλη της ΕΠΕ αποτελούν οι εταίροι, οι οποίοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιώτες ή επιχειρήσεις).

Ως προς τον αριθμό των εταίρων που απαιτούνται για την ύπαρξη της ΕΠΕ δεν τίθεται περιορισμός.

Μάλιστα, είναι δυνατόν να συσταθεί ΕΠΕ και από ένα μόνο πρόσωπο, η οποία χαρακτηρίζεται ως Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Βέβαια, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται να είναι ο μοναδικός εταίρος σε πάνω από μία Μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Εταιρικά μερίδια

Ο κάθε εταίρος συμμετέχει στην ΕΠΕ με εταιρικά μερίδια. Ένας εταίρος μπορεί να κατέχει ένα ή παραπάνω εταιρικά μερίδια, τα οποία συνολικά συνιστούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Το ύψος των εταιρικών μεριδίων καθορίζεται ελεύθερα από τα όργανα της εταιρείας – που θα δούμε στη συνέχεια – αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1€ ούτε, βέβαια, η ονομαστική του αξία να είναι διαφορετική για κάθε εταιρικό μερίδιο.

Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα εταιρικό μερίδιο να μετατραπεί σε μετοχή προς ανταλλαγή στις αγορές.

Περιορισμένη ευθύνη

Όπως διαφαίνεται και από το όνομά της, οι εταίροι μίας ΕΠΕ φέρουν περιορισμένη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της. Αυτό σημαίνει ότι ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό των εταιρικών μεριδίων τους σε αυτή και όχι με την προσωπική τους περιουσία.

Μόνη υπεύθυνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις είναι η ΕΠΕ ως νομικό πρόσωπο.

Εταιρικό κεφάλαιο

Τόσο τα εταιρικά μερίδια όσο και οποιαδήποτε άλλη εισφορά σε χρήμα ή σε είδος που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα αποτελούν συνολικά το εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ.

Το εταιρικό κεφάλαιο μιας ΕΠΕ καθορίζεται επίσης ελεύθερα από τα όργανά της. Ωστόσο, λόγω του πλαφόν του 1€ που τίθεται για τα εταιρικά μερίδια, συμπεραίνουμε ότι το εταιρικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1€, εφόσον, ακόμη και στην περίπτωση Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, η εισφορά που προκύπτει από το εταιρικό του μερίδιο του μοναδικού εταίρου θα είναι 1€.

Όργανα

Καθ’ όλη τη λειτουργία της ΕΠΕ, διοικητικά όργανά της αποτελούν η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής ή Διαχειριστές αυτής.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΕ αποτελεί το συλλογικό όργανο της εταιρείας, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εταίροι της και το οποίο είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, δηλαδή με πλειοψηφία ½ του όλου αριθμού εταίρων, οι οποίο όμως θα πρέπει να εκπροσωπούν άνω του ½ του εταιρικού κεφαλαίου.

Από την άλλη, Διαχειριστής ή Διαχειριστές είναι το όργανο που εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.

Εάν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, Διαχειριστές αποτελούν όλοι οι εταίροι της ΕΠΕ συλλογικά. Ωστόσο, με διάταξη του καταστατικού ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διαχείριση μπορεί να ανατεθεί σε ορισμένο ή ορισμένα πρόσωπα. Στη δεύτερη περίπτωση, οι Διαχειριστές θα δρουν και πάλι συλλογικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Διαχειριστής μπορεί να διοριστεί και πρόσωπο μη εταίρος.

Διάρκεια

Τέλος, ενώ μέχρι πρότινος η διάρκεια της ΕΠΕ μπορούσε να είναι αποκλειστικά ορισμένου χρόνου, πλέον μπορεί να είναι είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου και λήξει η διάρκειά της, μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου αυτομάτως και χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού, εκτός εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση της.

Έχοντας δει, λοιπόν, σχηματικά τα βασικά χαρακτηριστικά μίας ΕΠΕ, ας δούμε και τι ισχύει με τη φορολογία όσον αφορά την εταιρική αυτή μορφή.

Πώς Φορολογείται η ΕΠΕ;

Η ΕΠΕ φορολογείται με σταθερό συντελεστή 22% επί των εσόδων της, ενώ, παράλληλα, υποχρεούται σε προκαταβολή φόρου στο 40 % για τα 3 πρώτα έτη από τη σύστασή της και στο 80% για τα επόμενα.

Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι στην περίπτωση των ΕΠΕ εφαρμόζονται και πάλι οι γενικές ρυθμίσεις φορολογίας επιχειρήσεων που ισχύουν για τις λοιπές εταιρικές μορφές (ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ), όχι όμως για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Μαζί με τις διευκρινίσεις αυτές, λοιπόν, συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αξίζει να γνωρίζει κανείς προτού επιλέξει την ΕΠΕ ως τύπο της εταιρίας του. Μπορούμε, επομένως, να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της ανάλυσής μας που είναι το πώς γίνεται η σύσταση μιας ΕΠΕ. 

Πώς Γίνεται η Σύσταση ΕΠΕ;

Πλέον, η σύσταση εταιρειών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Ειδικά για τη σύσταση ΕΠΕ, μπορούμε να αναλύσουμε τη διαδικασία στα εξής στάδια:

  •  Αρχικά, η σύσταση ΕΠΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί

α. είτε με τη χρήση πρότυπου καταστατικού, το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση

β. είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι ιδρυτές το επιλέγουν ή θέλουν να διαφοροποιηθούν από το πρότυπο καταστατικό ή εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος (π.χ. ακίνητα).

  •  Έπειτα, οι ιδρυτές ή το εξουσιοδοτημένο από αυτά πρόσωπο (π.χ. λογιστής) συλλέγουν και υποβάλλουν στην ειδική πύλη της e-ΥΜΣ

α. την υπεύθυνη δήλωση-εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την e-ΥΜΣ για την τέλεση ενεργειών σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας,

β. το πρότυπο καταστατικό*,

γ. τα στοιχεία των ιδρυτών,

δ. τα έντυπα ΔΟΥ M3, M6, M7, M8,

ε. το αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου,

στ. την προέγκριση της επωνυμίας (εάν έχει προηγηθεί) και, τέλος,

ζ. την υπεύθυνη δήλωση του τυχόν διαχειριστή μη εταίρου.

  •  Συγχρόνως, απαιτείται η καταβολή του κόστους σύστασης (60€) και του κόστους καταχώρισης (70€).
  •  Μετά την υποβολή των παραπάνω και την καταβολή των ποσών, τα μέλη αποδέχονται τα στοιχεία και το καταστατικό της ΕΠΕ πάλι μέσω της e-ΥΜΣ.
  •  Στο τέλος της διαδικασίας, πραγματοποιείται αυτομάτως εγγραφή της ΕΠΕ στο ΓΕΜΗ, στην ΑΑΔΕ (λήψη ΑΦΜ) και το επιμελητήριο, ενώ αυτομάτως ενημερώνονται και τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Το καταστατικό, η ανακοίνωση σύστασης στο ΓΕΜΗ και η βεβαίωση σύστασης είναι πλέον διαθέσιμα προς παραλαβή.
  •  

Αν και η εισαγωγή της νέας ηλεκτρονική υπηρεσίας του ΓΕΜΗ έχει διευκολύνει αδιαμφισβήτητα όλη την παραπάνω διαδικασία σύστασης, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν στάδια των οποίων η υλοποίηση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και επένδυση χρόνου.

Για το λόγο αυτό, στην KRS παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν την διεκπεραίωση της διαδικασίας σύστασης, την εκπροσώπηση στους δημόσιους φορείς και τη λογιστική υποστήριξη στα πρώτα στάδια λειτουργίας της κάθε εταιρείας.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση!

*Σε περίπτωση επιλογής συμβολαιογραφικού εγγράφου, τα έγγραφα και τη διαδικασία αναλαμβάνει ο Συμβολαιογράφος ΥΜΣ.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: