ΟΕ ή ΕΕ: Διαφορές, Ομοιότητες & Τι Να Επιλέξετε - KRS
ΆρθραΟΕ ή ΕΕ: Διαφορές, Ομοιότητες & Τι Να Επιλέξετε

ΟΕ ή ΕΕ: Διαφορές, Ομοιότητες & Τι Να Επιλέξετε

Έχοντας γράψει άρθρα σχεδόν για κάθε άλλο είδος εταιρείας, σήμερα θα δούμε δύο παρόμοιες εταιρικές μορφές: την Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) και την Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ).

Ειδικότερα, θα αναλύσουμε:

  •     Τι είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
  •     Τι είναι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ),
  •     Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ΟΕ και ΕΕ
  •     Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ ΟΕ και ΕΕ,
  •     Τι να επιλέξετε: ΟΕ ή ΕΕ.

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, πρώτα τι είναι η ΟΕ και η ΕΕ.

Τι Είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ);

Όπως έχουμε ξαναδεί και σε παλαιότερο άρθρο για τα είδη εταιρειών, Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) είναι η προσωπική εταιρεία που συστήνεται από δύο ή παραπάνω πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι.

Τα πρόσωπα αυτά φέρουν την ίδια απεριόριστη ευθύνη απέναντι στις υποχρεώσεις της εταιρείας, δηλαδή ο καθένας ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και με την προσωπική του περιουσία, πέραν του ποσού της εισφοράς του σε αυτή.

Κάτι διαφορετικό, ωστόσο, ισχύει για την Ετερόρρυθμη Εταιρεία.

Τι Είναι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ);

Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) είναι η προσωπική εταιρεία που συστήνεται από δύο ή παραπάνω πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία μπορεί να είναι είτε ομόρρυθμοι είτε ετερόρρυθμοι εταίροι. 

Εδώ, οι ομόρρυθμοι εταίροι φέρουν και πάλι απεριόριστη ευθύνη, αλλά οι ετερόρρυθμοι εταίροι περιορισμένη, δηλαδή ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.

Αν και από τα παραπάνω η κύρια διαφορά μεταξύ ΟΕ και ΕΕ έχει ήδη γίνει αισθητή, αξίζει να την εξετάσουμε αναλυτικότερα μαζί και με άλλες που προκύπτουν από αυτή.

Διαφορές Μεταξύ ΟΕ και ΕΕ

Οι διαφορές, λοιπόν, που θα αναλύσουμε μεταξύ ΟΕ και ΕΕ είναι οι εξής.

Διαφορά #1: Ευθύνη

Όπως προαναφέραμε, όλοι ομόρρυθμοι εταίροι της ΟΕ φέρουν ευθύνη απεριόριστη και εις ολόκληρον απέναντι στις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Απεριόριστη ευθύνη σημαίνει ότι οι εταίροι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και όχι μόνο με το ποσό της εισφοράς τους σε αυτή.

Παράλληλα, εις ολόκληρον ευθύνη σημαίνει ότι ο κάθε εταίρος ευθύνεται για όλο το χρέος της εταιρείας, χωρίς αυτό να διαιρείται αναλόγως του αριθμού των συνολικών εταίρων ή του ποσοστού της εισφοράς του καθενός.

Μάλιστα, η παραπάνω απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη είναι η ίδια για όλους τους εταίρους και δε διαφοροποιείται σε καμία περίπτωση.

Αντιθέτως, η ευθύνη των εταίρων των ΕΕ διαφοροποιείται αναλόγως του εάν ο εταίρος αποτελεί ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταίρο.

Οι ομόρρυθμοι εταίροι μιας ΕΕ φέρουν την ίδια απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη απέναντι στις υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως και οι ομόρρυθμοι εταίροι των ΟΕ.

Ωστόσο, οι ετερόρρυθμοι εταίροι της ΕΕ ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους για τα χρέη της εταιρείας.

Διαφορά #2: Εταιρικά μερίδια

Συνεπακόλουθο της παραπάνω διαφοράς είναι ότι στις ΕΕ οι ετερόρρυθμοι εταίροι συμμετέχουν με μερίδια.

Τα μερίδια αυτά μπορεί να είναι

  •  αμεταβίβαστα, όταν οι ετερόρρυθμοι εταίροι αναγράφονται στο καταστατικό ή
  •  μεταβιβάσιμα, όταν οι ετερόρρυθμοι δεν αναγράφονται σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή, τα μερίδια αποδίδονται σε μετοχές.

Έτσι, παρεμπιπτόντως, προκύπτουν και τα δύο είδη ΕΕ: η Απλή ΕΕ και η Κατά Μετοχές ΕΕ.

Διαφορά #3: Διαχείριση

Συγχρόνως, σε μία ΟΕ όλοι οι εταίροι ασκούν από κοινού τη διαχείριση της εταιρείας.

Αντιθέτως, σε μία ΕΕ τη διαχείριση ασκούν μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι και όχι οι ετερόρρυθμοι. Μάλιστα, εάν κάποιος ετερόρρυθμος εταίρος προβεί σε οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης, τότε η ευθύνη του μετατρέπεται σε απεριόριστη και εις ολόκληρον, όπως και των ομόρρυθμων εταίρων!

Διαφορά #4: Πτώχευση

Τέλος, με την πτώχευση μιας ΟΕ κηρύσσονται σε πτώχευση και όλοι εταίροι της, καθώς η προσωπική τους περιουσία δε διακρίνεται από την εταιρική.

Από την άλλη, με την πτώχευση μιας ΕΕ κηρύσσονται σε πτώχευση μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι και όχι οι ετερόρρυθμοι για τον ίδιο λόγο, ότι δηλαδή οι πρώτοι ευθύνονται απεριόριστα ενώ οι δεύτεροι περιορισμένα.

Εφόσον, λοιπόν, αναφερθήκαμε συνοπτικά σε ορισμένες διαφορές μεταξύ των ΟΕ και των ΕΕ, ας προχωρήσουμε στα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι δύο αυτές μορφές.

Ομοιότητες Μεταξύ ΟΕ και ΕΕ

Ομολογουμένως, οι ομοιότητες μεταξύ ΟΕ και ΕΕ εμφανίζονται περισσότερες από τις διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο αυτές μορφές.

Ομοιότητα #1: Κεφάλαιο

Τόσο οι ΟΕ όσο και οι ΕΕ δεν απαιτούν ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύστασή τους. Αυτό σημαίνει ότι και στις δύο περιπτώσεις το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι και μηδενικό.

Ομοιότητα #2: Εισφορές

Εάν, ωστόσο, αποφασιστεί ορισμένο ποσό κεφαλαίου, τότε οι εταίροι των ΟΕ, αλλά και των ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να καταβάλουν την εισφορά τους σε χρήμα ή σε είδος, του οποία η αξία είναι αποτιμητή σε χρήμα.

Παράλληλα, και σε καμία από τις δύο εταιρικές μορφές δεν είναι επιτρεπτή η καταβολή εξωκεφαλαιακών εισφορών.

Ομοιότητα #3: Τύπος Καταστατικού

Επιπρόσθετα, και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται το καταστατικό να περιβληθεί τύπο, ο οποίος, όμως, μπορεί να είναι ακόμη και απλό ιδιωτικό έγγραφο.

Εννοείται πως εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά το καταστατικό μπορεί να αποτυπωθεί και σε συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ομοιότητα #4: Σύσταση

Σε επόμενο στάδιο, η σύσταση των ΟΕ και των ΕΕ ακολουθεί την ίδια διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του ΓΕΜΗ.

Ομοιότητα #5: Βιβλία

Μετά τη σύστασή τους, τόσο οι ΟΕ όσο και οι ΕΕ οφείλουν να τηρούν καταρχήν απλογραφικά βιβλία, εκτός και εάν συγκεντρώνουν έσοδα άνω των 1.500.000€, όπου υποχρεούνται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Ομοιότητα #6: Φορολογία

Τέλος, όπως ισχύει και γενικά με τη φορολογία επιχειρήσεων, οι ΟΕ και ΕΕ φορολογούνται με συντελεστή 22% επί των εσόδων τους και 5% επί των διανεμόμενων κερδών στους εταίρους, σε περίπτωση που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Ακόμη, και οι ΟΕ και οι ΕΕ υποχρεούνται σε προκαταβολή φόρου στο 40% για τα 3 πρώτα έτη από την έναρξη τους και στο 80% για τα επόμενα.

Διαπιστώνοντας, βέβαια, όλες τις παραπάνω ομοιότητες και λιγότερες διαφορές, είναι λογικό κάποιος να αναρωτηθεί κατά πόσο η επιλογή της μίας εταιρικής μορφής διαφέρει πρακτικά από την επιλογή της άλλης.

Για το λόγο αυτό, ας κλείσουμε με κάποιες τελευταίες σημειώσεις ως προς το τι εξυπηρετεί η κάθε επιλογή και τι να επιλέξετε.

Τι να Επιλέξετε: ΟΕ ή ΕΕ;

Στο σημείο αυτό της ανάλυσης, καθοριστικός παράγοντας εμφανίζεται η διαφορά των ΟΕ και των ΕΕ ως προς την ευθυνη των εταίρων.

Λόγω της απεριόριστης ευθύνης όλων των εταίρων της, η ΟΕ συνιστά ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις με μέλη μεταξύ των οποίων προϋπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας.

Δηλαδή, η ΟΕ εξυπηρετεί τα συμφέροντα όσων επιθυμούν να συστήσουν μικρές ή οικογενειακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το παραπάνω στοιχείο προσφέρει και την ευελιξία παροδικής κάλυψης των υποχρεώσεων της επιχείρησης από περιουσιακά στοιχεία των εταίρων, σε περίπτωση που το κεφάλαιό της δεν επαρκεί.

Αντιθέτως, μία ΕΕ ικανοποιεί τις ανάγκες όσων θέλουν να εκμεταλλευτούν τα θετικά μίας ΟΕ, αλλά και να διευρύνουν τον κύκλο των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η διεύρυνση αυτή μέσω της προσθήκης ετερόρρυθμων εταίρων, κατ’ ουσίαν προσπορίζει την εταιρεία με τις εισφορές των εταίρων αυτών, όπως περίπου συμβαίνει και με τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Συγχρόνως, οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν εμπλέκονται στις πράξεις διαχείρισης, με αποτέλεσμα η διαχειριστική αρμοδιότητα να παραμένει στον στενό κύκλο των ομορρύθμων εταίρων, εφόσον το επιθυμούν.

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η κάθε εταιρική μορφή έρχεται να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και ότι απαιτείται σωστή εκτίμηση των αναγκών σας και περιστάσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επιλογή.

Για το λόγο αυτό, στην KRS προσφέρουμε ειδικές υπηρεσίες καθοδήγησης σε κάθε στάδιο δημιουργίας επιχειρήσεων, αλλά και στην οργάνωση των φορολογικών, λογιστικών και μισθολογικών σας μετά από αυτή.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε την υποστήριξη της KRS, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε τις λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: