Τέλος Επιτηδεύματος: Πότε Επιβάλλεται & Ποιοι Απαλλάσσονται - KRS
ΆρθραΤέλος Επιτηδεύματος: Πότε Επιβάλλεται & Ποιοι Απαλλάσσονται

Τέλος Επιτηδεύματος: Πότε Επιβάλλεται & Ποιοι Απαλλάσσονται

Ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν πότε υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, πολλοί δεν συνυπολογίζουν μία επιπλέον φορολογική επιβάρυνση: το τέλος επιτηδεύματος.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο, θα δούμε

  •     Τι είναι το τέλος επιτηδεύματος,
  •     Σε τι ποσά καταβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος,
  •     Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος και
  •     Πώς καταβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος.

Ας ξεκινήσουμε με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Τέλος Επιτηδεύματος;

Το τέλος επιτηδεύματος αποτελεί έναν έκτακτο φόρο που επιβάλλεται σε όλους τους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Αφορά, δηλαδή, όλα τα είδη εταιρειών, νομικές οντότητες, ατομικές επιχειρήσεις και freelancers, εφόσον πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι βιβλία Β΄ κατηγορίας αποτελούν τα απλογραφικά βιβλία, ενώ Γ΄ κατηγορίας τα διπλογραφικά.

Πληρώνεται σε ετήσια βάση και σε σταθερά ποσά ανά κατηγορία υπόχρεων. Αυτό σημαίνει ότι το τέλος επιτηδεύματος δεν υπολογίζεται με συντελεστές, όπως ισχύει με το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων.

Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, στα ποσά στα οποία κυμαίνεται.

Σε Τι Ποσά Καταβάλλεται το Τέλος Επιτηδεύματος;

Όπως προαναφέραμε, το ποσό τέλους επιτηδεύματος που υποχρεούται να καταβάλει ο υπόχρεος εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει. Έτσι, διακρίνουμε στις εξής περιπτώσεις:

Α. Για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 800€ ετησίως.

Β. Για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 1.000€ ετησίως.

Γ. Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται 650€ ετησίως.

Δ. Για κάθε υποκατάστημα, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται 600€ ετησίως.

Ε. Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται 500€ ετησίως.

ΣΤ. Ειδικά

  •  για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) και
  •  για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα 1 φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο,

τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ορίζονται στα 400 έως 500€ αναλόγως του πληθυσμού του τόπου που έχει την έδρα τη,ς και στα 300€ ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι η περιοχή του Νομού Αττικής και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης λογίζονται το καθένα ως μια πόλη.

Παράλληλα, προβλέπεται και μία πληθώρα περιπτώσεων απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος ή έστω μείωσής του, σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλήρως τα κριτήρια απαλλαγής.

Για να διαπιστώσετε, λοιπόν, εάν εμπίπτετε σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ας δούμα ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος ανά κατηγορία.

Ποιο Απαλλάσσονται από το Τέλος Επιτηδεύματος;

Από την έναρξη επιβολής του τέλος επιτηδεύματος, ορισμένες περιπτώσεις απαλλαγής παραμένουν σταθερές, ενώ άλλες αφαιρούνται, προστίθενται ή τροποποιούνται. Ορισμένες νέες περιπτώσεις, μάλιστα, παρουσιάζουν χρονικό περιορισμό στην ισχύ τους, μετά το οποίο ενδέχεται να καταργηθούν ή να ανανεωθούν.

Ο χρονικός περιορισμός θα αναγράφεται σε κάθε περίπτωση στην οποία εφαρμόζεται.

Έτσι, από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται:

1. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους,  εφόσον δεν εδρεύουν σε τουριστικούς τόπους.

2. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

3. Οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του (Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας).

4. Οι αγρότες μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

5. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

6. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

7. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή ΚοινΣΕπ ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

8. Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, το τέλος επιτηδεύματος υπολογίζεται αναλόγως του χρόνου λειτουργίας της επιχείρησης.

9. Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (Ισχύς έως το 2022).

10. Οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα, μεταξύ καθέτων. (Ισχύς έως το 2022).

11. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε ένα έτος κατά τουλάχιστον 3/12 το εργατικό δυναμικό τους με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

12. Τα φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως την 1.7.2011, εφόσον

  •  είχαν, πριν από τη διακοπή, και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στη σχετική υπουργική απόφαση σχετικά με την απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος κάθε φορά και
  •  η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30.6.2023. (Ισχύς έως το 2024).

Παράλληλα, τα πρόσωπα της περίπτωσης 12 καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος 400€, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην κάθε φορά υπουργική απόφαση. (Ισχύς έως το 2024).

Έχοντας απαριθμήσει, λοιπόν, όλες τις περιπτώσεις απαλλαγής από το το τέλος επιτηδεύματος, ας κλείσουμε απαντώντας σε μία κοινή ερώτηση: πώς καταβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος.

Πώς Καταβάλλεται το Τέλος Επιτηδεύματος;

Το τέλος επιτηδεύματος υπολογίζεται μαζί με το φόρο εισοδήματος (νομικών ή φυσικών προσώπων) και καταβάλλεται μαζί με αυτόν.

Ειδικότερα, το ποσό του τέλους επιτηδεύματος βεβαιώνεται βάσει της φορολογικής δήλωσής σας και έπειτα ενδεικνύεται στον κωδικό Γ3 της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Εφόσον υποχρεούστε να το καταβάλλεται, το τέλος επιτηδεύματος συνυπολογίζεται στο ποσό του φόρου εισοδήματος και πληρώνεται μαζί με αυτόν στις δόσεις που ορίζονται.

Συνοψίζοντας

Συνολικά είδαμε τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων και freelancers απαλλάσσονται από αυτό, καθώς και πώς μπορείτε να πληρώσετε το τέλος επιτηδεύματος.

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε εξατομικευμένη καθοδήγηση ως προς το τι ισχύει στην περίπτωσή σας και εάν μπορείτε να απαλλαχθείτε από το τέλος επιτηδεύματος, στην KRS προσφέρουμε ειδικές υπηρεσίες φορολογικής και λογιστικής συμβουλευτικής, αλλά και υποβολής δηλώσεων για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες!

Μη διστάσετε, λοιπόν, να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε κάθε δυνατή ενημέρωση και υποστήριξη!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: