Ποιες οι Κυρώσεις για τη Μη Καταβολή του Επιδόματος Άδειας - KRS
ΆρθραΠοιες οι Κυρώσεις για τη Μη Καταβολή του Επιδόματος Άδειας

Ποιες οι Κυρώσεις για τη Μη Καταβολή του Επιδόματος Άδειας

Όπως έχουμε ξαναδει, η καταβολή του επιδόματος άδειας αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη σε περίπτωση χορήγησης άδειας στους υπαλλήλους του. Μάλιστα, η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής επισύρει μία σειρά κυρώσεων, τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω.

Για να καλύψουμε, όμως, πλήρως το ζήτημα αυτό, συνολικά θα δούμε:

 •     Τι είναι το επίδομα αδείας,
 •     Πότε καταβάλλεται το επίδομα άδειας και
 •     Ποιες οι κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής του.

Ας θυμηθούμε, λοιπόν, τι είναι το επίδομα άδειας.

Τι Είναι το Επίδομα Άδειας;

Όταν ένας εργαζόμενος αποφασίζει να κάνει χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, η επιχείρηση-εργοδότης οφείλει να του καταβάλει:

 •    Τις αποδοχές που θα του κατέβαλε ούτως ή άλλως, εάν ο εργαζόμενος απασχολούνταν κανονικά κατά το διάστημα της άδειας και
 •      Το επίδομα άδειας.

Το επίδομα άδειας είναι ίσο με το σύνολο των αποδοχών των ημερών αδείας που έλαβε ο εργαζόμενος.

Βέβαια, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός 15ημέρου απασχόλησης για τους υπαλλήλους με μηνιαίο μισθό ή ενός 13ημέρου απασχόλησης για τους υπαλλήλους με ημερομίσθιο, ποσοστά, κατά μονάδα εργασίας ή άλλο τρόπο.

Το επίδομα άδειας, λοιπόν, καταβάλλεται ως εξής.

Πότε Καταβάλλεται το Επίδομα Άδειας;

Ενώ η ετήσια κανονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή τμηματικά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το επίδομα άδειας.

Η κάθε επιχείρηση οφείλει να καταβάλει το επίδομα άδειας:

 •     Κατά την έναρξη της άδειας του εργαζόμενου ή
 •     Κατά την πάροδο της προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας (31 Μαρτίου κάθε έτους), εφόσον δεν έγινε χρήση της άδειας ή
 •     Κατά το χρόνο λύσης της σύμβασης εργασίας, όταν η σύμβαση έληξε χωρίς ο εργαζόμενος να κάνει χρήση της άδειας. 

Τα παραπάνω χρονικά ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις που σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την καταβολή του επιδόματος σε μεταγενέστερο χρόνο ή για τον συμψηφισμό του με άλλες αποδοχές και επιδόματα θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη ή μη καταβολή του.

Μάλιστα, σε τέτοιες περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή μη καταβολής του, προβλέπονται οι κυρώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Ποιες οι Κυρώσεις για τη Μη Καταβολή του Επιδόματος Άδειας

Οι κυρώσεις για τη μη καταβολή του επιδόματος άδειας διακρίνονται σε:

 •      Διοικητικές,
 •      Ποινικές και
 •      Αστικές.

Ο διαφορετικός χαρακτήρας τους σημαίνει ότι η επιβολή της μίας δεν αποκλείει την επιβολή της άλλης και, άρα, μπορούν να επιβληθούν ταυτόχρονα.

Ας δούμε ειδικότερα τι ισχύει στην κάθε περίπτωση.

Περίπτωση #1: Διοικητικές κυρώσεις

Όπως συμβαίνει και σε κάθε παράβαση των εργατικών διατάξεων (π.χ. για το Δώρο Χριστουγέννων), σε περίπτωση μη καταβολής του επιδόματος άδειας οι εργαζόμενοι μπορούν να προβούν σε καταγγελία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας.

Με τη διαπίστωση ότι πράγματι υφίσταται παραβίαση και το επίδομα άδειας δεν καταβλήθηκε ή καταβλήθηκε εκπρόθεσμα, η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλει πρόστιμα

 •    900€ εργαζόμενο στον οποίο δεν καταβλήθηκε ή καταβλήθηκε εκπρόθεσμα το επίδομα άδειας και η αναλογία του
 •    Από 300€ έως 2.000€, όταν η μη καταβολή του επιδόματος συνεπάγεται την εκπρόθεσμη κατάθεση στοιχείων σχετικά με το επίδομα άδειας του προσωπικού.

Στη δεύτερη περίπτωση, το πρόστιμο καθορίζεται βάσει α) της σοβαρότητας της παράβασης β) του αριθμού εργαζομένων της επιχείρησης γ) της επανειλημμένης επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις δ) του αριθμού των εργαζομένων που θίγονται ε) του μεγέθους της επιχείρησης στ) του καθεστώτος απασχόλησης και ζ) της υπαιτιότητας του εργοδότη.

Περίπτωση #2: Ποινικές κυρώσεις

Παράλληλα, ο εργαζόμενος που δεν έλαβε το επίδομα άδειας δικαιούται να υποβάλει μήνυση είτε απευθείας στις αστυνομικές αρχές είτε μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας. Εδώ, κινείται η ποινική διαδικασία και, μάλιστα η διαδικασία αυτοφώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για την μη ορθή καταβολή νόμιμων αποδοχών πάσης φύσεως και, άρα, οι επιχειρήσεις-εργοδότες κινδυνεύουν με:

 •    Φυλάκιση έως 6 μήνες και
 •    Χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% ούτε μεγαλύτερη από το 50% του καθυστερούμενου ποσού επιδόματος άδειας που θα λάμβανε ο εργαζόμενος.

Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο ή στους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης.

Περίπτωση #3: Αστικές κυρώσεις

Τέλος, ως αστική κύρωση στη συγκεκριμένη περίπτωση νοείται ο εξαναγκασμός του εργοδότη να αποδώσει στον εργαζόμενο το οφειλόμενο ποσό επιδόματος αδείας που καθυστερεί να καταβάλει ή δεν καταβάλλει.

Προσοχή: Ενώ σε περίπτωση μη χορήγησης των αποδοχών άδειας, ο εργοδότης οφείλει να τις αποδώσει προσαυξημένες κατά 100%, κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για το επίδομα άδειας.

 

Κλείνοντας, λοιπόν, και με αυτό το κομμάτι, ας κάνουμε μία μικρή σύνοψη των όσων ειπώθηκαν.

Συνοψίζοντας

Συνολικά, είδαμε τι είναι το επίδομα άδειας, πότε καταβάλλεται και ποιες κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση μη καταβολής του, όπως επίσης και τα είδη τους.

Από αυτά, συμπεραίνουμε ότι η καταβολή του επιδόματος αδείας δεν αποτελεί μία αμελητέα υποχρέωση των εργοδοτών. Αντιθέτως, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει, ώστε να είναι λογιστικά προετοιμασμένη να χορηγήσει το επίδομα άδειας και η χορήγησή αυτή να πραγματοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο.

Έτσι, θα μπορέσει να αποφύγει τυχόν πρόστιμα που θα την επιβαρύνουν κατά απρόοπτο τρόπο.

Στην KRS, λοιπόν, παρέχουμε τόσο λογιστικές υπηρεσίες όσο και υπηρεσίες σχεδιασμού μισθολογικού κόστους και μισθοδοσίας, ώστε να παραμένετε καλυμμένοι ως προς κάθε μισθοδοτική υποχρέωση και να αποφεύγετε την τυχόν επιβολή κυρώσεων στην επιχείρησή σας.

Για την καλύτερη πληροφόρησή σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα τις υπηρεσίες μας και να λάβετε πλήρη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: