ΦΜΥ: Ποιοι οι Υπόχρεοι, Πότε Καταβάλλεται & Πώς Υπολογίζεται - KRS
ΆρθραΦΜΥ: Ποιοι οι Υπόχρεοι, Πότε Καταβάλλεται & Πώς Υπολογίζεται

ΦΜΥ: Ποιοι οι Υπόχρεοι, Πότε Καταβάλλεται & Πώς Υπολογίζεται

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) αφορά τόσο τους εργαζομένους, από των οποίων τον μισθό παρακρατείται, όσο και τους εργοδότες τους, εφόσον αυτοί είναι οι υπόχρεοι καταβολής του και οφείλουν να είναι λογιστικά “προετοιμασμένοι” για αυτή.

Έτσι, στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε:

  •      Τι είναι ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ),
  •      Πότε καταβάλλεται ο ΦΜΥ,
  •      Πώς υπολογίζεται ο ΦΜΥ και
  •      Πώς δηλώνεται ο ΦΜΥ στην ΑΑΔΕ.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον βασικό ορισμό.

Τι Είναι ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ);

Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) είναι ο φόρος που επιβαρύνει κάθε μισθωτό εργαζόμενο, αλλά καταβάλλεται από το πρόσωπο-εργοδότη του.

Δηλαδή, τα πρόσωπα-εργοδότες παρακρατούν από το μισθό του εργαζομένου το ποσό ΦΜΥ, ώστε να το καταβάλουν στη φορολογική διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα, τα πρόσωπα που υποχρεούνται να παρακρατήσουν τον ΦΜΥ και να τον αποδώσουν στην Εφορία είναι τα εξής:

  •     Κάθε φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δίνει παροχές σε χρήμα (μισθός) ή σε είδος στους υπαλλήλους του,
  •  Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα και
  •   Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες παρόμοιες οντότητες που διενεργούν πληρωμές προς τους ασφαλισμένους.

Στην πρώτη κατηγορία, λοιπόν, εντάσσονται οι ιδιώτες με ατομική επιχείρηση και κάθε μορφής εταιρεία, ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. ΑΜΚΕ).

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΦΜΥ είναι η τακτικότητα με την οποία καταβάλλεται, όπως φαίνεται παρακάτω.

Πότε Καταβάλλεται ο ΦΜΥ;

Όπως προαναφέραμε, ο εργοδότης παρακρατεί τον ΦΜΥ από τον μισθό του εργαζομένου και, έπειτα, τον καταβάλει στη φορολογική διοίκηση.

Ειδικότερα, ο ΦΜΥ πληρώνεται από τον εργοδότη το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του μισθού που αφορά.

Πέραν, όμως, του χρόνου καταβολής του, ας δούμε και πώς υπολογίζονται τα ποσά ΦΜΥ, στα οποία καταβάλλεται.

Πώς Υπολογίζεται ο ΦΜΥ;

Εξαρχής, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ΦΜΥ καταβάλλεται ως τμήμα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, το οποίο παρακρατείται εκ των προτέρων, δηλαδή πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης και την έκδοση εκκαθαριστικού φόρου.

Έτσι, για τον υπολογισμό του ΦΜΥ, λαμβάνεται υπόψη ο φόρος εισοδήματος επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος, τον οποίο διαιρούμε με το 14, ώστε να καθοριστεί το μηνιαίο ποσό παρακράτησης ΦΜΥ.

Εδώ, το 14 αντικατοπτρίζει τους 14 μισθούς που καταβάλλονται ετησίως στους μισθωτούς εργαζόμενους, δηλαδή τους 12 μισθούς που αντιστοιχούν στους ημερολογιακούς μήνες συν το Δώρο Χριστουγέννων (13ος) και το Δώρο Πάσχα (14ος).

Ωστόσο, για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς υπολογίζεται ο ΦΜΥ, ας πάρουμε το εξής παράδειγμα:

Ο μισθωτός Μ λαμβάνει εισόδημα 1.300€ το μήνα, χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

Α. Για να υπολογίσουμε το καθαρό εισόδημα του Μ, αφαιρούμε από το ποσό των 1.300€ τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, τις οποίες ο ίδιος υποχρεούται να καταβάλει και, επομένως, έχουμε:

1.300 – (1.300 x 6,67%) = 1.300 – 86,71 = 1.213,29€ το καθαρό μηνιαίο εισόδημα.

Β. Έπειτα, υπολογίζουμε το ετήσιο εισόδημα του Μ:

1.213,29€ x 14 = 16.986,06€ ετήσιο καθαρό εισόδημα.

Γ. Στο ποσό αυτό εφαρμόζονται οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και, άρα, ο Μ θα φορολογηθεί με 9% για τα πρώτα 10.000€ και 22% για τα υπόλοιπα 6.986,06€. Άρα:

10.000 x 9% + 6.986,06 x 22% = 900 + 1.536,9932 = 2.436,9332€ συνολικός ετήσιος φόρος εισοδήματος.

Εδώ, βέβαια θα εφαρμοστούν και οι αντίστοιχες μειώσεις φόρου εισοδήματος. Έτσι, για τα πρώτα 12.000€ υφίσταται μείωση 777€, ενώ για τα υπόλοιπα 4.986,06 το ποσό των 777€ μειώνεται ανά 20€ για κάθε επιπλέον 1.000€ εισοδήματος. Δηλαδή, ο τελικός επιβλητέος φόρος καθορίζεται ως εξής:

2.436,9332€ – (777 – 80) = 2.436,9332€ – 697 = 1.739,9332€ το τελικό ποσό ετήσιου φόρου εισοδήματος

 Δ. Τέλος, το παραπάνω ποσό φόρου εισοδήματος διαιρείται με το 14, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό ΦΜΥ που πληρώνεται μηνιαίως από τον εργοδότη:

1.739,9332 / 14 = ~124,28€ το ποσό ΦΜΥ που παρακρατείται μηνιαίως από το μισθό του εργαζομένου και καταβάλλεται από τον εργοδότη στη φορολογική διοίκηση.

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι, αν και δεν εφαρμόζονται περίπλοκοι συντελεστές, για τον καθορισμό του ποσού ΦΜΥ λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι ίσως καθιστούν τον υπολογισμό του δυσχερέστερο.

Έχοντας αναφερθεί στα παραπάνω, λοιπόν, ας κλείσουμε με το πώς γίνεται η δήλωση ΦΜΥ στη φορολογική διοίκηση.

Πώς Δηλώνεται ο ΦΜΥ στην ΑΑΔΕ;

Αρχικά, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών δηλώνεται στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ “Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα”.

Α. Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται παραγωγή των αρχείων zip της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ και συμπλήρωσης εκείνων που αφορούν την εκάστοτε περίπτωση.

Β. Στο αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά ανά ΑΦΜ

  •     η απόδοση της εκάστοτε αμοιβής,
  •     οι παρακρατούμενοι φόροι και
  •     οι εισφορές και χαρτόσημα, όπου υπάρχουν.

Γ. Με τη συμπλήρωσή τους, το αρχείο υποβάλλεται στην ίδια ιστοσελίδα με επιλογή της ένδειξης “Είσοδος στην εφαρμογή” και πραγματοποιείται η δήλωση.

Εφόσον, λοιπόν, είδαμε και το τελευταίο κεφάλαιο της ανάλυσής μας, ας συνοψίσουμε τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, αναλύσαμε τι είναι ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ), πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται, αλλά και πώς δηλώνεται στην ΑΑΔΕ.

Ειδικά όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού, συμπεραίνουμε ότι τα συνολικά ποσά ΦΜΥ που προκύπτουν συνιστούν ένα αρκετά μεγάλο μέρος του φόρου εισοδήματος που επιβάλλεται και, άρα, ένα μεγάλο μέρος των πάγιων φορολογικών υποχρεώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Για το λόγο αυτό, στην KRS αναλαμβάνουμε τη λογιστική “προετοιμασία” κάθε επιχείρησης, ώστε οι καταβολές μισθών και των συνεπαγόμενων εισφορών ή φόρων, όπως είναι ο ΦΜΥ, να πραγματοποιούνται ορθώς και στον κατάλληλο χρόνο.

Εάν, λοιπόν, ενδιαφέρεστε για λογιστικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες σχεδιασμού μισθολογικού κόστους και μισθοδοσίας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε πλήρη και εξατομικευμένη καθοδήγηση!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: