Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε - KRS
ΆρθραΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας – Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και πως επηρεάζει τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

Τι ισχύει για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και πως επηρεάζει τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – 0ρισμός
  • Ποιους εργαζόμενους αφορά ο νόμος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
  • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Ποιες κατηγορίες υπάρχουν;
  • Τι ισχύει για τους κανονιστικούς όρους μετά τη λήξη ή καταγγελία μιας ΣΣΕ;
  • Δέσμευση από Σ.Σ.Ε.
  • Υποχρεωτική η ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Ορισμός

Η Συλλογική σύμβαση εργασίας αποτελεί την γραπτή συμφωνία που αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους εργαζόμενους, πραγματοποιείται από ένα ή περισσότερα συνδικάτα και την διοίκηση μιας επιχείρησης και ορίζει τις συνθήκες εργασίας.

Καθορίζει ζητήματα σχετικά με την αμοιβή, τα οφέλη και τις υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων όσο και του εργοδότη.

Συχνά περιέχει επίσης διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. Στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφορες τύποι συλλογικών συμβάσεων, όπως οι Εθνικές Γενικές, οι Κλαδικές, οι Επιχειρησιακές, οι Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές και οι Τοπικές Ομοιοεπαγγελματικές.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ποιους εργαζόμενους αφορά ο νόμος για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις;

Ας δούμε λοιπόν ποιος εργαζόμενους αφορά αναλυτικά. Συγκεκριμένα:

α) Αυτός ο νόμος ισχύει για κάθε άτομο που απασχολείται σε πλαίσιο εργασίας εξαρτημένης από ιδιωτικό δίκαιο, είτε εργάζεται για εθνικό είτε για ξένο εργοδότη, επιχείρηση, εκμετάλλευση ή υπηρεσία του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα της οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τους εργαζόμενους στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και σχετικές δραστηριότητες, όπως επίσης και εκείνους που εργάζονται από το σπίτι.

β) Επιπλέον, εφαρμόζεται σε άτομα που, παρόλο που δεν διαθέτουν εργασιακή σχέση εξάρτησης, παρέχουν την εργασία τους κάτω από συνθήκες εξάρτησης και χρειάζονται προστασία παρόμοια με αυτή των εργαζομένων. Ο νόμος εφαρμόζεται επίσης σε φυσικά πρόσωπα τα οποία παρόλο που δεν διαθέτουν εργασιακή σχέση εξάρτησης, παρέχουν την εργασία τους κάτω από συνθήκες εξάρτησης και έχουν ανάγκη προστασίας παρόμοια με αυτή των εργαζομένων (άρθρο 1 §§1,2).

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Ποιες κατηγορίες υπάρχουν;

Η συλλογική σύμβαση εργασίας διακρίνεται σε:

α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

β. Σε κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας.

γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

δ. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.

ε. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας (§1 άρθρο 3).

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Τι ισχύει για τους όρους μετά τη λήξη η καταγγελία μίας ΣΣΕ;

Οι ρυθμιστικοί όροι μίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που πρόκειται να λήξει ή να ακυρωθεί, διατηρούν την εγκυρότητά τους για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία λήξης ή ακύρωσης. 

Οι ρυθμιστικοί όροι μίας ΣΣΕ που έχει ήδη λήξει ή ακυρωθεί παραμένουν σε ισχύ για ένα τρίμηνο από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4046/2012. Μετά την πάροδο του τριμήνου και εάν δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο εκείνοι οι όροι που σχετίζονται με α) τον βασικό μισθό ή την βασική ημερομίσθια αμοιβή και β) τα επιδόματα ανά ώρα, τέκνα, σπουδές και επικίνδυνες εργασίες, εάν τα επιδόματα αυτά προβλέπονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή ακυρωθεί. 

Κάθε άλλο προβλεπόμενο επίδομα σταματά αμέσως να ισχύει. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνεται χωρίς την ανάγκη προηγούμενης συμφωνίας των εργαζομένων.

Δέσμευση από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 97 του νόμου 4808/2021:

Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καταρτίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους που εφαρμόζονται στους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. 

Αυτό περιλαμβάνει εργαζόμενους με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα βασικά μισθολογικά στοιχεία, όπως οι βασικοί μισθοί, τα βασικά ημερομίσθια και όλες οι προσαυξήσεις, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από τους εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες από τον νόμιμο ελάχιστο μισθό και ημερομίσθιο.

Οι άλλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεσμεύουν τους εργαζόμενους και τους εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον εργοδότη που υπογράφει μια συλλογική σύμβαση εργασίας ατομικά και τους εργοδότες που υπογράφουν μια συλλογική σύμβαση εργασίας μέσω κοινού εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Οι μισθολογικοί όροι δεν μπορούν να είναι χαμηλότεροι από τον νόμιμο ελάχιστο μισθό και ημερομίσθιο.

Αν ο εργοδότης είναι δεσμευμένος από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι ρυθμιστικοί όροι της σύμβασης εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της συγκεκριμένης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

Οι όροι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πρέπει να κωδικοποιούνται εντός 15 ημερών από την υπογραφή της, με την ευθύνη των υπογραφόντων μερών, και να εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 1876/1990 σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Εάν η προθεσμία αυτή περάσει χωρίς δράση, τότε η σύμβαση εργασίας μπορεί να κηρυχθεί άκυρη. Τα αντίγραφα των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας πρέπει να διατίθενται ελεύθερα προς ενημέρωση των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παραβίαση των όρων μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας θεωρείται παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και μπορεί να οδηγήσει σε νομικές συνέπειες για τον εργοδότη.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ξενοδοχοϋπάλληλοι - Υποχρεωτική η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Οι διατάξεις της Συλλογικής Συμβάσης Εργασίας, που περιλαμβάνουν μισθούς, επιδόματα, ρυθμίσεις χρόνου εργασίας κ.λπ., ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις στον τομέα, και όχι μόνο για εκείνες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση.

Η υποχρεωτική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει αύξηση κατά 5,5% των βασικών μηνιαίων μισθών από 1η Ιανουαρίου 2023 και αύξηση κατά 5% από 1η Ιανουαρίου 2024. Η σύμβαση που διαπραγματεύτηκε μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) προβλέπει επίσης ότι κατά τη θερινή και χειμερινή τουριστική περίοδο:

Στα πλαίσια της ρύθμισης του χρόνου εργασίας, καταργείται η διάταξη που προέβλεπε τη χορήγηση συνεχών ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο και παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να κατανέμει τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας αλλά διακεκομμένα. 

Κατά τις ίδιες περιόδους, οι επιχειρήσεις μπορούν να απασχολούν τους μισθωτούς μέχρι και μία ώρα επιπλέον την ημέρα χωρίς επιπλέον αμοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας σε περίοδο έως 8 εβδομάδων δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες.

Όταν η πληρότητα υπερβαίνει το 70%, επιτρέπεται η απασχόληση κατά τις ημέρες ανάπαυσης με επιπλέον αμοιβή ίση με ένα ημερομίσθιο. Αν πρόκειται για Κυριακή ή αργία, η επιπλέον αμοιβή είναι ένα ημερομίσθιο αυξημένο κατά 75%.

Η σύμβαση αφορά τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων, για τους οποίους οι βασικοί μισθοί καθορίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 από 835,64 ευρώ έως 911,34 ευρώ και από την 1η Ιανουαρίου 2024 από 877,43 ευρώ έως 956,91 ευρώ. 

Στους βασικούς μισθούς προστίθενται, ανά περίπτωση, επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, τουριστικής εκπαίδευσης, εποχικής απασχόλησης, στολής, ανθυγιεινής εργασίας, τροφής και ύπνου (διαμονής στο ξενοδοχείο). 

Οι ελάχιστες αμοιβές ισχύουν και για τους εργαζόμενους των ίδιων ειδικοτήτων που απασχολούνται από υπεργολάβους, στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες από τη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στη συλλογική σύμβαση εργασίας, και τις κατηγορίες της. Επίσης είδαμε τι ισχύει για τους κανονιστικούς όρους μετά τη λήξη ή καταγγελία μιας ΣΣΕ αλλά και τη Δέσμευση από Σ.Σ.Ε. 

Τέλος εξετάσαμε την υποχρεωτικότητα της ΣΣΕ για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: