Ετήσια Άδεια Εργαζομένων στην Ελλάδα (Πλήρης Οδηγός 2022) - KRS
ΆρθραΕτήσια Άδεια Εργαζομένων στην Ελλάδα (Πλήρης Οδηγός 2022)

Ετήσια Άδεια Εργαζομένων στην Ελλάδα (Πλήρης Οδηγός 2022)

Ο νέος εργασιακός νόμος (ν. 4808/2021) μετέβαλε το πλαίσιο χορήγησης ετήσιων αδειών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πρέπει να αναπροσαρμόσουν το λογιστικό και μισθοδοτικό τους πλάνο.

Έτσι, σήμερα θα δούμε έναν επικαιροποιημένο οδηγό ετήσιας άδειας εργαζομένων, καλύπτοντας τα εξής θέματα:

 •      Πόσες ημέρες ετήσιας άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι,
 •      Ποιες είναι οι αποδοχές αδείας και πότε καταβάλλονται,
 •      Τι ισχύει με την ετήσια άδεια εργαζομένων σε περίπτωση ασθένειας, και
 •      Ποιες είναι οι συνέπειες και τα πρόστιμα λόγω μη χορήγησης ετήσιας άδειας

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Πόσες Ημέρες Ετήσιας Άδειας Δικαιούνται οι Εργαζόμενοι;

Ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας ή άδειας αναψυχής αποτελούν οι εργάσιμες ημέρες άδειας που παρέχονται από την επιχείρησή στον εργαζόμενο εντός του ημερολογιακού έτους απασχόλησης.

Χορηγούνται εντός του αντίστοιχου έτους ή το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, σε περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί κατά το προηγούμενο.

Οι ημέρες άδειας κυμαίνονται αναλόγως του χρόνου συνεχούς απασχόλησης του κάθε εργαζομένου με τον εξής τρόπο.

Κατά το 1ο ημερολογιακό έτος

Κατά το 1ο ημερολογιακό έτος απασχόλησης στον υπόχρεο εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το ποσοστό της ετήσιας άδειας που αναλογεί στο χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει.

Ετήσια άδεια για το 1ο έτος είναι

 •     οι 24 ημέρες για εξαήμερη εργασία και
 •     οι 20 ημέρες για πενθήμερη εργασία.

Επομένως, το ποσοστό αυτό βρίσκεται με τη διαίρεση της ετήσιας άδειας με τους 12 μήνες και, έπειτα, με τον πολλαπλασιασμό του πηλίκου με τον αριθμό μηνών εργασίας που έχει συμπληρώσει ο εργαζόμενος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, εάν εργοδότης και εργαζόμενος συμφωνήσουν διαφορετικά, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και άπαξ.

Κατά το 2ο ημερολογιακό έτος

Κατά το 2ο ημερολογιακό έτος απασχόλησης, ο εργαζόμενος δικαιούται και πάλι να λάβει ποσοστό της ετήσιας άδειας ανάλογο με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι ημέρες ετήσιας αυξάνονται κατά 1 ημέρα για κάθε έτος επιπλέον του πρώτου μέχρι:

 •     τις 26 ημέρες για εξαήμερη εργασία και
 •     τις 22 για πενθήμερη εργασία.

Και εδώ, εργοδότης και εργαζόμενος μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά, ώστε η άδεια να χορηγηθεί άπαξ.

Κατά τα επόμενα έτη

Για καθένα από τα επόμενα έτη, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει πλήρως την ετήσια άδεια οποτεδήποτε από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να γίνει κατάτμηση των ημερών αδείας είτε μετά από αίτησή του είτε λόγω ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης από τη μεριά του εργοδότη.

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 12 ετών σε διαφορετικούς εργοδότες, ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια:

 •     30 ημερών για εξαήμερη εργασία και
 •     25 ημερών για πενθήμερη εργασία.

Επιπλέον, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια:

 •     31 ημερών για εξαήμερη εργασία και
 •     26 ημερών για πενθήμερη εργασία.

Έχοντας δει, λοιπόν, τους παραπάνω τρόπους υπολογισμού ημερών αδείας, ας δούμε τι ισχύει και για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας, μαζί με το χρόνο καταβολής τους.

Ποιες Είναι Οι Αποδοχές Αδείας και Πότε Καταβάλλονται

Ως αποδοχές αδείας ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει τις συνήθεις αποδοχές που θα λάμβανε εάν εργαζόταν κανονικά στην επιχείρηση.

Η παραπάνω έννοια των αποδοχών περιλαμβάνει τόσο τις τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας, όσο και τις τακτικές συμπληρωματικές παροχές, όπως μπορεί να είναι τα επιδόματα, το αντίτιμο τροφής, το ποσό μίσθωσης καταλύματος, κ.ά.

Αντιθέτως, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται τυχόν αποζημιώσεις ή δώρα που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Παράλληλα με τις αποδοχές άδειας, ο εργαζόμενος λαμβάνει και το επίδομα αδείας.

Το επίδομα αδείας είναι ίσο με το σύνολο των αποδοχών των ημερών αδείας που έλαβε ο εργαζόμενος. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός 15ημέρου απασχόλησης για τους υπαλλήλους με μηνιαίο μισθό ή ενός 13ημέρου απασχόλησης για τους υπαλλήλους με ημερομίσθιο, ποσοστά, κατά μονάδα εργασίας ή άλλο τρόπο.

Όσον αφορά το χρόνο καταβολής, τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον εργαζόμενο κατά την έναρξη της άδειας. Μάλιστα, οποιαδήποτε άλλη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, η οποία επιβαρύνει τη θέση του εργαζομένου, θεωρείται μη νόμιμη και, τελικά, άκυρη.

Συνεχίζοντας, αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στο πώς επηρεάζεται η ετήσια κανονική άδεια και οι αποδοχές αδείας, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ασθενήσει.

Τι Ισχύει με την Ετήσια Άδεια Εργαζομένων σε Περίπτωση Ασθένειας;

Σε περίπτωση ασθένειας του εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας, οι ημέρες άδειας παρατείνονται για όσο διάστημα διήρκεσε η ασθένειά του, εάν μπορεί να χαρακτηριστεί ως βραχείας διάρκειας.

Ειδικότερα, η ασθένεια βραχείας διάρκειας μπορεί να φτάνει το διάστημα

 •    του 1 μηνός για εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί έως 4 έτη,
 •    των 3 μηνών για εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί 4 έως 10 έτη,
 •    των 4 μηνών για εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί από 10 έως 15 έτη
 •    των 6 μηνών για εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί για πάνω από 15 έτη.

Εκτός από την ετήσια κανονική άδεια, στο διάστημα ασθένειας δεν συνυπολογίζονται ούτε λοιπές άδειες, όπως είναι οι άδειες μητρότητας, πατρότητας ή η ειδική άδεια Covid-19.

Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα του εργαζόμενου στη λήψη αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας διατηρείται στο ακέραιο.

Ωστόσο, στο ενδεχόμενο μη τήρησης οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, οι εργοδότες έρχονται αντιμέτωποι με μία πληθώρα κυρώσεων και προστίμων που θα δούμε ακριβώς παρακάτω.
 

Ποιες Είναι οι Συνέπειες και τα Πρόστιμα Λόγω Μη Χορήγησης Άδειας

Αρχικά, κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου που προβλέπει τη μη χορήγηση άδειας ή την παραίτηση του εργαζομένου από το δικαίωμα άδειας θεωρείται ως ανύπαρκτη.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο, εάν, βάσει τέτοιας συμφωνίας ή άλλης πράξης που ενδεικνύει υπαιτιότητα του, η άδεια δεν χορηγηθεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές αδείας που θα κατέβαλε με προσαύξηση 100%.

Ωστόσο, δεν έχει αντίστοιχη υποχρέωση και για το επίδομα αδείας.

Παράλληλα, ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει διαφορετικό ποσό αναλόγως του είδους παραβίασης των όρων χορήγησης ετήσιας άδειας. Ειδικότερα, τα ποσά αυτά ανέρχονται στα:

 •     600€ για παραβίαση των διατάξεων κατάτμησης του χρόνου άδειας,
 •     900€ για παραβίαση των διατάξεων χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας, μη καταβολή πλήρων αποδοχών και αναλογίας αποδοχών αδείας και μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας, αλλά και
 •     2.000€ για καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ετήσιας άδειας.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά αυτά καταβάλλονται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, χωρίς το συνολικό επιβαλλόμενο πρόστιμο να μπορεί να ξεπεράσει τα 50.000€.

Συνοψίζοντας

Αν και οι παραπάνω αλλαγές εμφανίζονται απλές, η κάθε επιχείρηση-εργοδότης οφείλει να προσαρμόσει έγκαιρα το λογιστικό και μισθοδοτικό της πλάνο, προκειμένου να αποφύγει τις προαναφερθείσες κυρώσεις.

Μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών μισθοδοσίας και σχεδιασμού στρατηγικής μισθολογικού κόστους, η KRS διευκολύνει την προσαρμογή κάθε επιχείρησης στις εκάστοτε αλλαγές του εργατικού ρυθμιστικού πλαισίου

Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τα είδη υπηρεσιών μας και γνωρίσετε τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: