Φορολογικός Εκπρόσωπος: Τι Είναι και Πώς Ορίζεται - KRS
ΆρθραΦορολογικός Εκπρόσωπος: Τι Είναι και Πώς Ορίζεται

Φορολογικός Εκπρόσωπος: Τι Είναι και Πώς Ορίζεται

Από το 2014, ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου άρχισε να αποτελεί υποχρέωση για ένα μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε ειδικότερα

  •     Πότε ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος,
  •     Ποια είναι η ευθύνη ενός φορολογικού εκπροσώπου,
  •     Πώς να ορίσετε έναν φορολογικό εκπρόσωπο και
  •     Ποιες είναι οι κυρώσεις μη καθορισμού φορολογικού εκπροσώπου.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το πότε υφίσταται υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου.

Πότε Ορίζεται Φορολογικός Εκπρόσωπος;

Φορολογικό εκπρόσωπο υποχρεούται να ορίσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, δηλαδή εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση σε αυτή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τα νομικά πρόσωπα και οντότητες, φορολόγηση στην Ελλάδα προκύπτει εάν:

  •  Έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή
  •  Θεωρείται ότι έχουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (παρ. 2 αρ. 4 ν. 4127/2013) έχουν οι επιχειρήσεις που:

α. συστάθηκαν ή ιδρύθηκαν, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,

β. έχουν την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή

γ. ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

Από την άλλη, μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 1 αρ. 100 ν. 2238/1994) θεωρείται πως έχουν οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που

α. διατηρούν στην Ελλάδα ένα ή περισσότερα καταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία, αποθήκες, εργοστάσια ή εργαστήρια, καθώς και εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων,

β. προβαίνουν στη βιομηχανοποίηση πρώτων υλών ή επεξεργασία γεωργικών προϊόντων με δικές του εγκαταστάσεις ή με τη χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων τρίτων στην Ελλάδα, οι οποίοι ενεργούν ύστερα από εντολή και για λογαριασμό του,

γ. διεξάγουν στην Ελλάδα εργασίες ή παρέχει υπηρεσίες μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος έχει εξουσιοδότηση και μπορεί να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου, επίσης και όταν οι εργασίες ή υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς αντιπρόσωπο, εφόσον αφορούν είτε στην κατάρτιση μελετών ή σχεδίων είτε στη διεξαγωγή ερευνών γενικά ή αυτές οι εργασίες και υπηρεσίες είναι τεχνικές ή επιστημονικές γενικά,

δ. διατηρούν απόθεμα εμπορευμάτων από το οποίο εκτελούν παραγγελίες για λογαριασμό του, ή

ε. συμμετέχουν σε προσωπική εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, που εδρεύει στην Ελλάδα. 

Έχοντας κατανοήσει, λοιπόν, ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται στον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου, ας δούμε τι ευθύνες έχει αυτός ο φορολογικός εκπρόσωπος.

Ποια η Ευθύνη ενός Φορολογικού Εκπροσώπου;

Καταρχάς, φορολογικός εκπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα οποίο ήδη υπόκειται σε φόρο και έχει φορολογική κατοικία και ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να αποστέλλει και να δέχεται κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.

Μέσω αυτής, οφείλει να εκπληρώνει διαδικαστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου (εταιρείας) και να επιδεικνύει τα απαιτούμενα στοιχεία του προσώπου στους αρμόδιους φορολογικούς φορείς όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Σε καμία περίπτωση, ο φορολογικός εκπρόσωπος δε φέρει την ευθύνη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας, ακόμη και εάν έχει μεσολαβήσει εκ μέρους της σε προηγούμενα στάδια με τους φορολογικούς φορείς.

Ας προχωρήσουμε, τώρα, στο πώς ορίζεται ένας φορολογικός εκπρόσωπος από μία εταιρία.

Πώς να Ορίσετε Έναν Φορολογικό Εκπρόσωπο: Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Ο φορολογικός εκπρόσωπος θα πρέπει να οριστεί επισήμως από την εταιρία σας πριν την πραγματοποίηση πράξεων, οι οποίες ενδεχομένως υποβάλλονται σε φορολόγηση.

Ο ορισμός του τελείται με την υποβολή του εντύπου Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου», το οποίο υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση χορήγησης ΑΦΜ της εταιρίας, στην αρμόδια ΔΟΥ ή την αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Παράλληλα, επισυνάπτεται και απλή έγγραφη δήλωση των μερών με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Αυτή η δήλωση μπορεί να έχει και τη μορφή εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, από τις οποίες θα προκύπτει η μοναδικότητα του φορολογικού εκπροσώπου και της εταιρίας-εντολέα με αναγραφή του ΑΦΜ που της έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα ή αλλού.

Σε περίπτωση, τώρα, αλλαγής του φορολογικού εκπροσώπου υποβάλλονται τα ίδια έγγραφα σε προθεσμία 10 ημερών από την πραγματοποίηση της αλλαγής αυτής.

Όπως είναι προφανές, καθώς η παραπάνω διαδικασία ορισμού και δήλωσης του φορολογικού εκπροσώπου στους αρμόδιους φορείς αποτελεί υποχρέωση για τις εταιρείες, η παράλειψη της οδηγεί στην επιβολή κυρώσεων, τις οποίες βλέπουμε αμέσως παρακάτω.

Κυρώσεις μη Διορισμού Φορολογικού Εκπροσώπου

Η μη γνωστοποίηση του διορισμού φορολογικού εκπροσώπου εκ μέρους της εταιρείας αποτελεί παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (στοιχείο στ΄ παρ. 1 αρ. 54), για την οποία μπορεί να επιβληθεί:

  •     πρόστιμο 100€ στις φορολογίες κεφαλαίου,
  •    πρόστιμο 250€, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
  •    πρόστιμο 500€, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Όταν, βέβαια, διαπιστώνεται μετά από έλεγχο ότι επαναλήφθηκε παράλειψη γνωστοποίησης διορισμού εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Συνοψίζοντας

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η εύρεση και γνωστοποίηση φορολογικού εκπροσώπου θα πρέπει να απασχολήσει κατά προτεραιότητα κάθε επιχείρηση που φορολογείται στην Ελλάδα, εάν επιθυμεί να αποφύγει μελλοντικές κυρώσεις.

Για το λόγο αυτό, στην KRS παρέχουμε υπηρεσίες φορολογικής εκπροσώπησης σε φορολογικές ή ελεγκτικές αρχές ( Σ.Δ.Ο.Ε, Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ) από καταρτισμένη ομάδα ειδικών, ώστε να διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε τη συνεργασία με έναν έμπειρο φορολογικό εκπρόσωπο, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθείτε πληρέστερα και να γνωρίσετε τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

%d