Εκπιπτόμενες και Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες - KRS
ΆρθραΕκπιπτόμενες και Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες

Εκπιπτόμενες και Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες

Ένα από τα πράγματα που αναμένει κάθε επιχείρηση στο τέλος του φορολογικού έτους, είναι το τυχόν οικονομικό κέρδος για το έτος αυτό.

Όπως είναι γνωστό, το κέρδος προκύπτει από την αφαίρεση των συνολικών εξόδων από τα έσοδα, επομένως όσο περισσότερα είναι τα έξοδα τόσο μικραίνει το περιθώριο κέρδους.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε επιχείρηση ποιες από τις επιχειρηματικές δαπάνες που κάνει εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδά της, και ποιες όχι.

Για να έχετε μια καλύτερη εικόνα, στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα καλύψουμε:

 •     Την σημασία των επιχειρηματικών δαπανών
 •     Τι είναι οι εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 •     Τι είναι οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Ας ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά.

Η Σημασία και ο Ρόλος των Επιχειρηματικών Δαπανών

Αρχικά, να αναφέρουμε ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες αφορούν τα έξοδα που πραγματοποιεί μια επιχείρηση με σκοπό να συνεχίζει τη λειτουργία της, όπως είναι η μισθοδοσία και η πληρωμή ενός ενοικίου.

Τα πάγια έξοδα είναι αναμενόμενα και συνήθως δεν αλλάζουν δραματικά σε τακτική βάση, όμως υπάρχουν και μεταβλητά έξοδα που δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν και αλλάζουν τακτικά.

Μερικές από τις βασικότερες κατηγορίες δαπανών είναι:

 •     Τα έξοδα λειτουργιών (operating expenses – opex)
 •     Τα έξοδα μισθοδοσίας (payroll)
 •     Η αγορά αγαθών (cost of goods)
 •     Η επένδυση σε εξοπλισμό (capital expenditure – capex)

Όπως και να έχει, η παρακολούθηση όλων των εξόδων (και αντίστοιχα των εσόδων) είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή οικονομική λειτουργία ενός οργανισμού.

Σημείωση: Στη περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι προσωπικές από τις επιχειρηματικές δαπάνες.

Ο λόγος που η παρακολούθηση των εξόδων είναι σημαντική, πέρα από τυχόν φορολογικά οφέλη όπως η μειωμένη απόδοση ΦΠΑ, είναι το γεγονός πως ο επιχειρηματίας έχει καλύτερη εικόνα των ταμειακών ροών της επιχείρησής του.

Ως εκ τούτου, γνωρίζει καλά ποια έξοδα είναι ενδεχομένως περιττά, ώστε να κοπούν και να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους (profit margin).

Φυσικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι σημαντικό να τονίσουμε το εξής: Δεν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες από τα φορολογητέα έσοδα μιας επιχείρησης.

Αυτός είναι και ο λόγος που μιλάμε για:

 •     Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, και
 •     Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Ας αναλύσουμε τις δύο αυτές έννοιες, για να έχετε μια καλύτερη εικόνα.

Τι Είναι οι Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες;

Όπως αναφέραμε, δεν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες από τα φορολογητέα έσοδα. Όταν όμως εκπίπτουν, τότε μιλάμε για εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4172/2013, οι δαπάνες αυτές πρέπει αθροιστικά:

 •     Να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
 •     Να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας
 •     Να εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης (βιβλία)

Σημείωση: Στη περίπτωση ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι δαπάνες εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους.

Φυσικά, κάθε δαπάνη πρέπει να πραγματοποιείται και να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δαπάνες που εκπίπτουν είναι:

 •     Έξοδα διαφήμισης (εφόσον είναι σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.2328/1995)
 •     Αγορά προϊόντων και εξοπλισμού
 •     Μισθοδοσία
 •     Ενοίκιο
 •     Λογαριασμοί ΔΕΚΟ

Καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα.

Μάλιστα, με μια πιο πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 22 του ίδιου νόμου (άρθρο 22Α), εκπιπτόμενες θεωρούνται και οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Περιλαμβάνουν δηλαδή τις αποσβέσεις του εξοπλισμού που έχει ως σκοπό την εκτέλεση μιας τεχνολογικής ή επιστημονικής έρευνας, και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%.

Σημείωση: Με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες αυτές.

Όσον αφορά ορισμένες δαπάνες για τους εργαζομένους και την προστασία του περιβάλλοντος, ισχύουν τα εξης:

 •      Για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά ποσοστό 30%
 •           Για τη μίσθωση εταιρικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων έως τις 40.000 ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης προσαυξημένης κατά ποσοστό 50% και για το υπερβάλλον ποσό κατά 25%

Τώρα που είδαμε ορισμένα βασικά πράγματα για τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, ας δούμε και ποιες από αυτές δεν εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα.

Τι Είναι οι Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες;

Ως μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εννοούμε τις δαπάνες αυτές που δεν εκπίπτουν από τα συνολικά φορολογητέα έσοδα μια επιχείρησης, σε αντίθεση με προηγουμένως.

Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες αυτές είναι:

 •      Οι τόκοι δανείων από τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι τραπεζικών δανείων και των ομολογιακών δανείων των Ανώνυμων Εταιρειών)
 •     Οι δαπάνες αξίας άνω των 500 ευρώ (προ ΦΠΑ) αν η εξόφληση τους δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (με εξαίρεση τους μισθούς, τα μισθώματα και τους τόκους)
 •     Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (όσες έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα/εκπρόθεσμα εκπίπτουν κανονικά)
  α. των μελών προσωπικών και αστικών εταιρειών
  β. των εταίρων και διαχειριστών ΙΚΕ και ΕΠΕ (και των μελών ΔΣ των ΑΕ)
  γ. των αμοιβών μελών/εταίρων/διαχειριστών που δεν προέρχονται από μερίσματα
 •     Οι προβλέψεις (με εξαίρεση τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων)
 •     Τα φορολογικά πρόστιμα και οι ποινές
 •     Τα χρηματικά ποσά από νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων
 •     Οι φόροι και τα τέλη
 •     Το τεκμαρτό εισόδημα όταν υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
 •   Τα έξοδα διεξαγωγής ημερίδων και συναντήσεων για την ενημέρωση για εταιρικά θέματα, εφόσον υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά άτομο (σίτιση, διαμονή κτλ) και η συνολική ετήσια ετήσια σχετική δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων
 •    Οι δαπάνες ψυχαγωγίας (εκτός αν η επιχειρηματική δραστηριότητα του έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και γίνονται στα πλαίσια αυτής)
 •     Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

Να σημειωθεί πως όταν πρόκειται για παροχή σε είδος και υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης και εκπίπτει κανονικά.

Συνοψίζοντας

Με λίγα λόγια, αυτά ισχύουν όσον αφορά τις εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες.

Αναμφίβολα κάθε επιχειρηματίας πρέπει όχι μόνο να παρακολουθεί τις ταμειακές του ροές, αλλά να έχει και μια εικόνα των εξόδων που δεν εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησής του.

Στη KRS όμως γνωρίζουμε πολύ καλά πως ένας επιχειρηματίας έχει πολλές έγνοιες και υποχρεώσεις για να λειτουργεί ομαλά η επιχείρηση.

Για τον λόγο αυτό, μπορούμε να αναλάβουμε πλήρως κάθε φορολογική και λογιστική υποστήριξη, ώστε να έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με την επιχείρησή σας και την ανάπτυξή της.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: