Βραχυχρόνια μίσθωση – Ευθύνη και υποχρεώσεις διαχειριστή - KRS
ΆρθραΒραχυχρόνια μίσθωση – Ευθύνη και υποχρεώσεις διαχειριστή

Βραχυχρόνια μίσθωση – Ευθύνη και υποχρεώσεις διαχειριστή

Τι είναι η βραχυχρόνια μίσθωση και ποια η ευθύνη και οι υποχρεώσεις που έχει ένας διαχειριστής; Στο παρακάτω άρθρο, θα αναλυθούν εκτενώς οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις όλων όσοι ασχολούνται είτε ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων.

Συγκεκριμένα θα δούμε:

·        Τι είναι βραχυχρόνια μίσθωση

·        Ποιος έχει το δικαίωμα να είναι Διαχειριστής σε Ακίνητο Βραχυχρόνιας μίσθωσης

·        Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτου, η πρώτη σημαντική υποχρέωση

·        Πότε υποβάλλεται η «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» – Προθεσμία

·        Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή ως προς το πλαίσιο οικονομίας του διαμοιρασμού

·        Είναι εφικτή η Βραχυχρόνια μίσθωση σε παραπάνω από ένα ακίνητο;

·        Η επιλογή  Διακοπής Διαχείρισης Ακινήτου

Τι είναι βραχυχρόνια μίσθωση

Με απλά λόγια, ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται, όταν ένα φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να παρέχει το διαμέρισμα/ακίνητο του, προς ενοικίαση για ένα εύλογο – σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ενοικίαση ενός σπιτιού σε νησί κατά την καλοκαιρινή περίοδο με συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Ειδικότερα, βάση νόμου, ο όρος  βραχυχρόνια μίσθωση, αναφέρεται στις μισθώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού» και αφορούν την  χρήση κατοικίας υπό τη μορφή της προσωρινής διαμονής κατά τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, των άρθρων 83 και 84 του ν.4472/2017 και του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013.

 

Ποιος έχει το δικαίωμα να είναι Διαχειριστής σε Ακίνητο Βραχυχρόνιας μίσθωσης

Δικαίωμα Διαχειριστή σε ένα Ακίνητο Βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουν τα εξής φυσικά / νομικά πρόσωπα:

·        ο κύριος του ακινήτου,

·        ο επικαρπωτής,

·        ο υπεκμισθωτής,

·        τρίτος, όπου περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι εξής περιπτώσεις:

Ø  ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς

Ø  ο εκκαθαριστής κληρονομιάς

Ø  ο εκτελεστής διαθήκης

Ø  ο σύνδικος πτώχευσης

Ø  ο προσωρινός διαχειριστής

Ø  ο μεσεγγυούχος

Ø  ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα, κατά περίπτωση

                 Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και τις διαφορές της με τη μακροχρόνια, διαβάστε το κατατοπιστικό άρθρο εδώ.

 

Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτου, η πρώτη σημαντική υποχρέωση

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει ένας «Διαχειριστής Ακινήτου» είναι, να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TAXISnet, με τους προσωπικούς του κωδικούς και να δηλώσει τα στοιχεία που θα ζητηθούν. Τα στοιχεία αυτά είναι, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, στις περιπτώσεις της τμηματικής μίσθωσης.

Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής – Προθεσμία

Σύμφωνα με τους νόμους υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για τη δήλωση του ακινήτου. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις υποβολής για «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» πραγματοποιούνται, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής πρέπει να τροποποιούνται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και πριν την οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Σε περίπτωση που υπάρξει ακύρωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και με βάσει πολιτικής ακύρωσης, προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται η αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.

Το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» οριστικοποιείται το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

 

Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή ως προς το πλαίσιο οικονομίας του διαμοιρασμού

Ένας «Διαχειριστής Ακινήτου» που πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, οφείλει για είναι καθαρός ως προς τις υποχρεώσεις του και για τον λόγο αυτό, οφείλει να ακολουθεί πιστά τα παρακάτω βήματα:

·        Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσει το ακίνητο και να αποκτήσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.).

 Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθωμένο «Ακίνητο», όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. ΠΟΛ.1187/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

·        Να δημοσιεύει/αναρτά τον Α.Μ.Α. στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

·        Να υποβάλλεται η «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 20η του επόμενου μήνα, από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

·        Να καταχωρείται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» τα στοιχεία ( οι συνδικαιούχοι εισοδήματος, τα ποσοστά, κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος.

·        Να προβαίνει σε δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) το ποσό που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Ο «Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Τ.Π.&Δ. το ως άνω ποσόν έως την ημερομηνία οριστικοποίησης της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης (σχετική είναι η προαναφερθείσα αριθ. ΠΟΛ.1187/2017 Απόφαση).

 

 

Είναι εφικτή η Βραχυχρόνια μίσθωση σε παραπάνω από ένα ακίνητο;

Αν κάποιος αναρωτιέται, αν είναι εφικτό να εκμισθώσει παραπάνω από ένα ακίνητο και να αποκτήσει παραπάνω από ένα Α.Μ.Α, η απάντηση είναι ναι. Αναλυτικότερα, το φυσικό/νομικό πρόσωπο, μπορεί να καταχωρήσει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονή» το κάθε εκμισθωμένο ακίνητο, όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. ΠΟΛ.1187/2017. Έτσι ο Διαχειριστής, αφού τα δηλώσει θα λάβει και δύο διαφορετικά ( ή παραπάνω αναλόγως τα ακίνητα που επιθυμεί να μισθώσει) Α.Μ.Α.

 

Η επιλογή Διακοπής Διαχείρισης Ακινήτου

Φυσικά με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει η πιθανότητα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου να επιθυμήσει την διακοπή της Διαχείρισης του. Κάτι τέτοιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί, μέσω του TAXISnet, όπου η Βραχυχρόνια Μίσθωση, μπορεί να διακοπεί άμεσα.

Το χρονικό όριο που θα έχει, για να πραγματοποιήσει τη διακοπή, ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας του εισοδήματος.

 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η KRS

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις ενός ακινήτου βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, ένας λογιστικός σύμβουλος όπως εμείς στην KRS μπορούμε να βοηθήσουμε σε διάφορα στάδια όπως:

·         Σωστή σύνταξη συμφωνητικών

·         Καταχώρηση ακινήτων

·        Υποβολή δηλώσεων

·        Έλεγχος και ενημέρωση για νομοθεσίες

·        Συμμόρφωση με το φορολογικό πλαίσιο

·        Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί ένα τέτοιο ακίνητο για να είναι εντάξει με τον νόμο.

Πόσο μάλλον αν είστε κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να ιδρύσετε ή να διαχειριστείτε απομακρυσμένα την επιχείρησή σας, χρειάζεται προσοχή λόγω των διαφορετικών φορολογικών πλαισίων που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Αυτό είναι κάτι που επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ στην KRS, αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: