Τι Είναι η Εποχική Εργασία & Πώς Ρυθμίζεται - KRS
ΆρθραΤι Είναι η Εποχική Εργασία & Πώς Ρυθμίζεται

Τι Είναι η Εποχική Εργασία & Πώς Ρυθμίζεται

Αν και ο όρος της εποχιακής εργασίας είναι γνωστός, συχνά δημιουργείται σύγχυση ως προς το τι ακριβώς θεωρείται εποχιακή εργασία και πώς αυτή ρυθμίζεται.  

Για αυτό και στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τι είναι η εποχιακή εργασία και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη (και τα δικαιώματα του εργαζομένου αντίστοιχα) κατά την σύμβαση εποχιακής εργασίας.

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό.

Τι Είναι η Εποχιακή Εργασία;

Εποχική ή εποχιακή εργασία είναι η εργασία που παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως 6 μηνών εντός του έτους σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα που λόγω της φύσης τους λειτουργούν εποχιακά.

Η περίοδος εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο μήνες και μεγαλύτερη από εννιά μήνες.

Επιχειρήσεις που συνήθως απασχολούν εποχιακά εργαζόμενους είναι τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα ή καταστήματα σίτισης σε τουριστικές περιοχές, παραλιακά καταστήματα, χειμερινά καταλύματα, αγροτικές μονάδες, κ.ά.

Η εποχιακή εργασία αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο εργασιακής σχέσης ορισμένου χρόνου, με αποτέλεσμα να φέρει πολλά από τα χαρακτηριστικά της που αφορούν τους κανόνες ρύθμισής της.

Για να κατανοήσουμε, όμως, τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η εποχιακή εργασία, ας δούμε τις επιμέρους υποχρεώσεις του εργοδότη και αντίστοιχα δικαιώματα του εργαζομένου που ισχύουν σε αυτή.

Υποχρεώσεις του Εργοδότη Κατά την Απασχόληση Εποχιακά Εργαζομένων

Σε γενικές γραμμές, στην εποχιακή εργασία εφαρμόζονται όσα ισχύουν και στις άλλες μορφές εξαρτημένες εργασίας με μικρές διαφοροποιήσεις.

Υποχρέωση #1: Γραπτή ενημέρωση για όρους εργασίας

Όπως και στην εργασιακή σχέση ορισμένου χρόνου, έτσι και στην εποχιακή εργασία ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον εργαζόμενο για τους όρους που εφαρμόζονται στη μεταξύ τους εργασιακή σχέση.

Η γραπτή ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη σύμβαση εργασίας είτε με άλλο έγγραφο που κοινοποιείται στον εργαζόμενο εντός δύο μηνών μετά την πρόσληψη.

Η σύμβαση ή έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • τα στοιχεία ταυτοποίησης του εργοδότη και του εργαζομένου,
 • την τοποθεσία απασχόλησης,
 • το ακριβές πεδίο ειδικότητας των εργαζομένων, την κατηγορία απασχόλησης και τα καθήκοντα,
 • την ημερομηνία της πρώτης ημέρας στην εργασία και διάρκεια της σύμβασης,
 • τη διάρκεια και όρους που αφορούν άδεια μετ’ αποδοχών,
 • τους όρους που αφορούν την πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας (λόγοι, διαδικασία, κοινοποίηση, αποζημίωση απόλυσης),
 • το μισθό και κάθε είδους επιπλέον αποδοχές,
 • το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας και
 • τη συλλογική σύμβαση που μπορεί να ισχύει.

Υποχρέωση #2: Καταβολή μισθού

Την καταβολή μισθού στην εποχιακή εργασία θα την εξετάσουμε ως προς τους εξής παράγοντες: το χρόνο καταβολής και το ποσό καταβολής.

Ως προς το χρόνο καταβολής, ο μισθός του εποχιακώς εργαζομένου θα πρέπει να καταβάλλονται την τελευταία μέρα του χρονικού διαστήματος για το οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές.

Βέβαια, εργοδότης και εργαζόμενος μπορούν να συμφωνήσουν και την καταβολή του μισθού είτε νωρίτερα είτε αργότερα από την παραπάνω τελευταία ημέρα (δήλη ημέρα).

Μάθετε τα πάντα για την εποχιακή εργασία με τη βοήθεια της KRS!

Ως προς το ποσό καταβολής, ο νόμος δεν αναφέρεται σε κατώτατο μισθό ειδικά για τους όσους απασχολούνται με εποχιακή εργασία. Επομένως, εδώ εφαρμόζονται ο γενικός κατώτατος μισθός, ο κατώτατος μισθός που προβλέπεται από συλλογική σύμβαση του τομέα απασχόλησης (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις) ή ο μισθός που συμφωνείται με την σύμβαση εποχιακής εργασίας.

Προσοχή: Από τις τρεις εναλλακτικές, πάντα εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο, δηλαδή εκείνη που προβλέπει τον υψηλότερο μισθό.

Παράλληλα, τα μέρη της σύμβασης μπορούν να συμφωνήσουν και την καταβολή επιπλέον αποδοχών που θα αφορούν τα έξοδα σίτισης, τα κόστη μεταφοράς και διαμονής σε άλλη τοποθεσία, κ.ο.κ.

Υποχρέωση #3: Τήρηση νομίμου ωραρίου

Επιπλέον υποχρέωση του εργοδότη αποτελεί η μη υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου για τον απασχολούμενο με εποχιακή εργασία.

Ως νόμιμο ωράριο και για τον εποχιακώς εργαζόμενο καθορίζονται οι 40 ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες επιμερίζονται σε:

 • 8 ώρες/ημέρα επί πενθημέρου εργασίας,
 • 6 ώρες και 40 λεπτά/ημέρα επί εξαημέρου εργασίας ή
 • 10 ώρες/ημέρα επί τετραημέρου εργασίας που εφαρμόζεται μόνο μετά από αίτηση του εργαζομένου.

Όταν οι ώρες εργασίας ξεπερνούν τα παραπάνω όρια, τότε έχουμε υπερεργασία ή υπερωρία και ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον εργαζόμενο προσαυξημένες αποδοχές.

Υποχρέωση #4:. Καταβολή προσαυξήσεων υπερεργασίας και υπερωρίας

Και στην εποχιακή εργασία, υπερεργασία είναι η υπέρβαση των 40 ωρών απασχόλησης εβδομαδιαίως.

Για τους εποχιακά εργαζόμενους με πενθήμερη απασχόληση υπερεργασία έχουμε από την 41η έως την 45η ώρα, ενώ για τους εποχιακά εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση από την 41η έως τη 48η ώρα.

Για κάθε ώρα υπερεργασίας, ο εργοδότης καταβάλει ωρομίσθιο με προσαύξηση 20% στον απασχολούμενο με εποχιακή εργασία.

Από την άλλη, υπερωρία θεωρείται η υπέρβαση των 45 ωρών/εβδομάδα ή 9 ωρών/ημέρα για τους εποχιακά εργαζόμενους με πενθήμερη απασχόληση και των 48 ωρών/εβδομάδα ή 8 ωρών/ημέρα για εποχιακά εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση.

Σε περίπτωση εποχιακής εργασίας άνω των 9 ωρών (επί πενθημέρου) ή 8 ωρών (επί εξαημέρου) ημερησίως έχουμε υπερωρία, ακόμη και αν τα εβδομαδιαία όρια των 45 ή 48 ωρών αντίστοιχα τηρούνται.

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, η υπερωρία θεωρείται νόμιμη, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση παράνομη.

Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει ωρομίσθιο με προσαύξηση 40% μέχρι τις 150 ώρες εργασίας ετησίως και 60% από τις 150 και άνω ώρες εργασίας ετησίως.

Αντιθέτως, για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας, το ωρομίσθιο καταβάλλεται με προσαύξηση 120% ανεξαρτήτως.

Υποχρέωση #5: Χορήγηση αδειών

Παράλληλα, το πλαίσιο που ισχύει για τη χορήγηση αδειών γενικά εφαρμόζεται και στην εποχιακή εργασία.

Δηλαδή, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει στον εποχιακώς εργαζόμενο το ποσοστό ετήσιας άδειας που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του, την τυχόν άδεια ασθένειας, άδεια μητρότητας, γονική άδεια, κ.ά.

Αυτό συνεπάγεται, βέβαια, και την καταβολή των αντίστοιχων αποδοχών αδείας, του επιδόματος αδείας και αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας. Και στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες.

Υποχρέωση #6: Επαναπρόσληψη

Τέλος, ερχόμαστε στη βασική ιδιαιτερότητα της εποχιακής απασχόλησης που είναι η υποχρέωση του εργοδότη να επαναπροσλάβει τους εποχικούς εργαζόμενους που απασχόλησε στο παρελθόν.

Όμως, τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Για υπηρεσίες συμβουλευτικής, στρατηγικής μισθολογικού κόστους και μισθοδοσίας, εμπιστευτείτε την KRS!

Αρχικά, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η υποχρέωση επαναπρόσληψης αφορά την εποχιακή εργασία μόνο ξενοδοχοϋπαλλήλων ανεξαρτήτως, όμως, εξειδίκευσης ή εργασιακού ρόλου.

Εδώ, ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και να προσλάβει κατά προτίμηση όσους εργάστηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ωστόσο, και οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να απασχοληθούν με εποχιακή εργασία και την επόμενη περίοδο οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον εργοδότη, ώστε ο τελευταίος να τους επιλέξει κατά προτεραιότητα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος του εποχιακώς εργαζομένου γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη, η οποία υποβάλλεται μέσω της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης και αποστέλλεται έως την 30 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο, ο εργοδότης υποχρεούται να τον επαναπασχολήσει και συνάπτεται νέα σύμβαση εποχιακής εργασίας. Σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση είτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης είτε κατά τη νεκρή περίοδο με καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης.

Ολοκληρώνοντας και με την τελευταία ιδιαίτερη υποχρέωση των εργοδοτών στην εποχιακή εργασία, μπορούμε να βάλουμε την κατακλείδα μας.

Συμπεραίνοντας

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η εποχιακή εργασία ακολουθεί τους γενικούς κανόνες που ισχύουν και στις λοιπές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Μόνη σημαντική διαφοροποίηση είναι εκείνη που αφορά την υποχρέωση επαναπρόσληψης των εποχιακών ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά την προσεχή περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης.

Είναι σημαντικό, όμως, για κάθε εργοδότη να γνωρίζει ακριβώς τι ισχύει και στον τύπο αυτό εργασίας, ώστε να μπορεί να οργανώσει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων εποχιακής εργασίας, τις προσλήψεις, τη μισθοδοσία, το πρόγραμμα αδειών και τις απαραίτητες κοινοποιήσεις στους δημόσιους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η KRS παρέχει υπηρεσίες

 • επιχειρηματικής συμβουλευτικής,
 • μισθοδοσίας,
 • σχεδιασμού στρατηγικής μισθολογικού κόστους,

ώστε να μπορείτε να οργανώσετε εύκολα και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό σας.

Επομένως, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθείτε πληρέστερα για την απασχόληση εργαζομένων με εποχιακή εργασία ή για κάθε άλλο εργοδοτικό ζήτημα που σας αφορά!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: