Εναλλακτική Φορολόγηση – Τι ισχύει για τις επενδύσεις; - KRS
ΆρθραΕναλλακτική Φορολόγηση – Τι ισχύει για τις επενδύσεις;

Εναλλακτική Φορολόγηση – Τι ισχύει για τις επενδύσεις;

Τι ισχύει σχετικά με την Εναλλακτική Φορολόγηση και τις επενδύσεις; Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στην Εναλλακτική Φορολόγηση και στο άρθρο 5Α του ΚΦΕ, ενώ θα εξετάσουμε και τις διαφορετικές κατηγορίες Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Κατηγορίες Επενδύσεων – Όσα πρέπει να ξέρετε
 • Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
 • Επένδυση μέσω συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο
 • Επενδύσεις σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα
 • Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων
 • Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές

 

Κατηγορίες Επενδύσεων και Εναλλακτική Φορολόγηση - Όσα πρέπει να ξέρετε

Τι ισχύει λοιπόν για τις κατηγορίες επενδύσεων; 

Ένα από τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσει ένας φορολογούμενος για να εφαρμοστεί η εναλλακτική φορολόγηση κατά τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα, είναι να προσφέρει αποδείξεις ότι, είτε αυτός είτε ένας συγγενής του, ή μέσω νομικής οντότητας στην οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, έχει πραγματοποιήσει τρεις (3) διαφορετικές επενδύσεις, με καθένα να αγγίζει το όριο των 500.000 ευρώ. 

Οι συγκεκριμένες Επενδύσεις αναφέρονται σε:

 • Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
 • Επενδύοντας μέσω μη δημόσιας συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο
 • Επενδύσεις σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα
 • Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων
 • Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές

Ας τις δούμε λοιπόν αναλυτικά.

Εναλλακτική Φορολόγηση - Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία

Μία επιλογή είναι η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα ή η κατασκευή νέας ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

#1 Απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα

Ένα παράδειγμα επιλέξιμης επένδυσης είναι η αγορά ακινήτου (κτιρίου, οικοπέδου, γηπέδου) είτε σε πλήρη ιδιοκτησία, είτε ως ποσοστό μιας περιουσίας, είτε ως τμήμα μιας ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. 

Το τελικό κόστος, όπως αναφέρεται στη συμφωνία αγοραπωλησίας, αναγνωρίζεται ως το συνολικό ποσό της επένδυσης για τους σκοπούς του άρθρου 5Α του νόμου 4172/2013.

#2 Κατασκευή ακινήτου στην Ελλάδα

Στην περίπτωση της επένδυσης για την κατασκευή νέου ακινήτου, το συνολικό κόστος κατασκευής αποτελεί το ποσό της επένδυσης. 

Αυτό το κόστος πιστοποιείται μέσω μιας λεπτομερούς έκθεσης από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, που συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο που συνοδεύει την τεκμηρίωση της επένδυσης. 

Το επενδυτικό ποσό που αντιστοιχεί στον φορολογούμενο, με βάση το ποσοστό ιδιοκτησίας του στο ακίνητο που κατασκευάζεται, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 500.000 ευρώ.

Λογιστικό γραφείο

Επένδυση μέσω συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο

Μία επένδυση μπορεί να περιλαμβάνει την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών σε εταιρεία που δεν είναι εισηγμένη σε δημόσια χρηματιστηριακή αγορά και εδρεύει στην Ελλάδα. 

Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω:

 • της συμμετοχής σε μία νεοσύστατη Εταιρεία Ανώνυμης, Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης ή Περιορισμένης Ευθύνης, ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
 • την αγορά μετοχών μιας Εταιρείας Ανώνυμης που δεν είναι εισηγμένη σε δημόσια αγορά, ή 
 • την αγορά μεριδίων μιας Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Για να γίνει αποδεκτή αυτή η μορφή επένδυσης, η εν λόγω εταιρεία πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον τέσσερα άτομα ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 για τον επενδυτή. 

Η επένδυση μπορεί να σχετίζεται με την εισφορά κεφαλαίου για τη δημιουργία εταιρείας, την απόκτηση νέων μεριδίων μέσω αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας ή την αγορά υπάρχοντων μετοχών ή μεριδίων από υπάρχοντες μετόχους ή εταίρους.

Στην περίπτωση επένδυσης με τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου για τη δημιουργία εταιρείας, το συνολικό ποσό της επένδυσης ισούται με το ποσό που εισήχθη για τη συμμετοχή στην ίδρυση της εταιρείας.

Αν η επένδυση σχετίζεται με την απόκτηση νέων μεριδίων μέσω αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας, τότε το ποσό της επένδυσης ισούται με το συνολικό ποσό που εισήχθη για την επένδυση στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας.

Στην περίπτωση επένδυσης μέσω αγοράς υπάρχοντων μεριδίων ή μετοχών, το ποσό της επένδυσης ισούται με το τιμημένο ποσό που αναφέρεται στο ιδιωτικό συμβόλαιο συμφωνίας σταθερής ημερομηνίας ή στην επίσημη πράξη μεταβίβασης.

Επενδύσεις σε Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα

Μια άλλη μορφή επένδυσης μπορεί να είναι η αγορά ομολόγων που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, με μια ελάχιστη διάρκεια τριών ετών από τη στιγμή της αγοράς. 

Αυτή η αγορά πρέπει να γίνεται μέσω ενός τραπεζικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, και αυτό το τραπεζικό ίδρυμα θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποθήκευση των ομολόγων. 

Το ποσό της επένδυσης θα προκύψει από το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των ομολόγων, όπως απεικονίζεται σε ένα πιστοποιητικό από το τραπεζικό ίδρυμα. 

Ο επενδυτής πρέπει να κρατήσει αυτήν την επένδυση για όσο διάστημα ισχύει το άρθρο 5Α του ν. 4172/2013.

Εισφορά Κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ακόμη μια επιλογή επένδυσης είναι η κατάθεση κεφαλαίου για τη συμμετοχή σε έναν Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, που έχει τη βάση του στην Ελλάδα και υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕΑΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ), ή ένας διαχειριστής που είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το ποσό της επένδυσης ισούται με το ποσό που έχει κατατεθεί από τον επενδυτή για την απόκτηση μετοχών ή μεριδίων στον Αλληλεγγύη Επενδυτικό Φορέα, πιστοποιούμενο ανάλογα με την περίπτωση από τον Διαχειριστή του Οργανισμού ή τον διαμεσολαβητή για την αγορά των τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Το ποσό της επένδυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντακόσια χιλιάδες (500.000) ευρώ για όλη τη διάρκεια διατήρησης της επένδυσης.

Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές

Σαν επιλέξιμη επένδυση μπορεί να θεωρηθεί η αγορά μετοχών ή ομολόγων εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή/και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία διαπραγματεύονται ή προσφέρονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή μηχανισμούς πολλαπλών διαπραγματεύσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Το ποσό της επένδυσης δεν πρέπει να είναι λιγότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής της επένδυσης.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στο τι ισχύει για την Εναλλακτική Φορολόγηση αλλά και τα είδη επενδύσεων.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: