ΦΣΚ: Τι είναι ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και πότε επιβάλλεται; - KRS
ΆρθραΦΣΚ: Τι είναι ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και πότε επιβάλλεται;

ΦΣΚ: Τι είναι ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και πότε επιβάλλεται;

Τι είναι ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και που επιβάλλεται; Πότε επιβάλλεται ο ΦΣΚ;

Στο σημερινό άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Που επιβάλλεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
  • Πότε επιβάλλεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
  • Πότε δεν επιβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
  • Συντελεστής του ΦΣΚ

Τι είναι ο ΦΣΚ ή αλλιώς ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;

Ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) είναι ο φόρος ο οποίος επιβάλλεται σε εταιρείες, οργανώσεις και υποκαταστήματα ξένων εταιρειών. Έχει συντελεστή 0.5% και επιβάλλεται σε 7 διαφορετικές περιπτώσεις που χρειάζεται να γνωρίζουμε.

Που επιβάλλεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;

Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου σε:

α) εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών,

β) συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ’ όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός,

γ) υποκατάστημα ξένης εταιρείας. 

Πότε επιβάλλεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;

 

Ας δούμε λοιπόν τις περιπτώσεις που επιβάλλεται ο ΦΣΚ. Συγκεκριμένα:

α) Η δημιουργία των οντοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 17, καθώς και η αύξηση του κεφαλαίου τους μέσω της εισφοράς περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε μορφής,

β) Η μετατροπή μιας οντότητας που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 17 σε οντότητα που εμπίπτει σε αυτές, καθώς και η συγχώνευση μιας οντότητας που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17 με οντότητα που εμπίπτει σε αυτές,

γ) Η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων των οντοτήτων του άρθρου 17, που προκύπτει από την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε μορφής, όχι για συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο ή την εταιρική περιουσία, αλλά για την παροχή δικαιωμάτων που είναι της ίδιας φύσης με αυτά των συνεταιριστών, όπως το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης,

δ) Η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων των οντοτήτων του άρθρου 17, που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών από ένα μέλος αυτών, που δεν αυξάνουν το κεφάλαιο, αλλά αλλάζουν τα δικαιώματα ή αυξάνουν την αξία των μεριδίων,

ε) Το δάνειο που λαμβάνει μια οντότητα του άρθρου 17, εφόσον ο δανειστής έχει δικαίωμα σε μια ποσοστιαία μερίδα των εταιρικών κερδών,

στ) Το δάνειο που λαμβάνει μια οντότητα του άρθρου 17 από έναν εταίρο, την σύζυγο ενός εταίρου ή το παιδί ενός εταίρου, καθώς και το δάνειο που λαμβάνει από τρίτο, εφόσον έχει εγγυηθεί για αυτό δάνειο κάποιος εταίρος, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα δάνεια έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου,

ζ) Η παροχή σταθερού κεφαλαίου ή κεφαλαίου λειτουργίας σε ένα υποκατάστημα στην Ελλάδα από μια ξένη εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια αυτού.

Για την εφαρμογή αυτού του νόμου, οι πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι υπόχρεες σε φόρο στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του μέρους όπου πραγματοποιούνται ή της τοποθεσίας των περιουσιακών στοιχείων που εισάγονται, εφόσον την στιγμή της εκτέλεσης:

α) η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης και η συνταγματική έδρα των προσώπων του άρθρου 17 βρίσκονται και οι δύο στην Ελλάδα ή

β) μόνο η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης των προσώπων του άρθρου 17 βρίσκεται στην Ελλάδα ή

γ) μόνο η συνταγματική έδρα των προσώπων του άρθρου 17 βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης τους βρίσκεται σε τρίτη χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) το υποκατάστημα, που αναφέρεται στο άρθρο ζ’ της παραγράφου 1, βρίσκεται ή έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα, ενώ η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης και η συνταγματική έδρα της εταιρείας που το διαχειρίζεται βρίσκονται σε τρίτη χώρα που δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Πότε δεν επιβάλλεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;

Οι παρακάτω πράξεις δεν υπόκεινται σε φορολόγηση, στο μέρος που δεν συνεπάγονται συγκέντρωση κεφαλαίων:

α) Η μετατροπή ενός προσώπου του άρθρου 17 σε οποιοδήποτε άλλο είδος προσώπου,

β) Η συγχώνευση προσώπων του άρθρου 17 και η επέκταση της διάρκειας τους,

γ) Η αλλαγή του σκοπού των προσώπων του άρθρου 17 και κάθε άλλη τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή των καταστατικών τους. Ωστόσο, η αλλαγή του σκοπού ενός προσώπου του άρθρου 17, που είχε προηγουμένως εξαιρεθεί από τη φορολόγηση βάσει του παλιού σκοπού του, υπόκειται σε φορολόγηση εάν δεν προβλέπεται παρόμοια εξαίρεση βάσει του νέου σκοπού του.

δ) Η μεταβίβαση ή η λήψη μεριδίου των προσώπων του άρθρου 17, καθώς και η διανομή των περιουσιακών τους στοιχείων λόγω της διάλυσής τους,

ε) Κάθε συμβόλαιο ή πράξη που αποτελεί συνέπεια των πράξεων του παρόντος άρθρου.

Συντελεστής του ΦΣΚ

Ο φόρος ορίζεται στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται. Πιο παλιά δηλαδή, πριν το 2021, ο συντελεστής φόρου ανερχόταν στο 1%. Βάσει του άρθρου 21 του νόμου 1676/1986, όμως, ο συντελεστής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου για αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου μειώθηκε από 1% σε 0,5%

Για παράδειγμα ας υποθέσουμε πως διαχειρίζεστε μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, ή αλλιώς μία ΙΚΕ. 

Θέλετε να αυξήσετε το κεφάλαιο της ΙΚΕ σας κατά 100.000 ευρώ. Ο προηγούμενος φόρος που θα έπρεπε να καταβάλλεται θα ήταν 1000 ευρώ. Ο φόρος όμως που ισχύει πλέον ανέρχεται στα 500 ευρώ, δηλαδή το 0.5 %.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, τον ορισμό και που επιβάλλεται. Επίσης εξετάσαμε τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου αλλά και εκείνες που εξαιρούνται. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: