Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου – Τι ισχύει για το Φαρμακείο Ειδικού Τύπου; - KRS
ΆρθραΆδεια Ίδρυσης Φαρμακείου – Τι ισχύει για το Φαρμακείο Ειδικού Τύπου;

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου – Τι ισχύει για το Φαρμακείο Ειδικού Τύπου;

Τι ισχύει σχετικά με την Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου και τι χρειάζεται να γνωρίζετε; Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στην άδεια ίδρυσης φαρμακείου, το φαρμακείο ειδικού τύπου και τα δικαιώματα διαχειριστή. 

Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

 

  • Άδεια Φαρμακείου – Σχετικά με την αίτηση 
  • Φαρμακείο Ειδικού τύπου – Τι ισχύει;
  • Άδεια Φαρμακείου – Δυνατότητα Συμμετοχής
  • Άδεια Φαρμακείου – Δικαιώματα Διαχειριστών
  • Φαρμακείο Ειδικού Τύπου – Σκοπός εταιρείας 
  • Πως ορίζεται το Ωράριο Λειτουργίας  Φαρμακαποθήκης;

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου - Σχετικά με την αίτηση

Εάν υπάρχουν αιτήσεις τόσο από φαρμακοποιούς όσο και από μη φαρμακοποιούς ιδιώτες, προηγείται η αίτηση του ατόμου, που κατά την στιγμή που γίνεται διαθέσιμη η άδεια, ο ίδιος ή, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μη φαρμακοποιός, ο υπεύθυνος φαρμακοποιός που έχει οριστεί, δεν εισπράττει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρουμένης της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, ακόμη και αν αποχωρήσει ή πρόκειται να αποχωρήσει από το δικαίωμα λήψης σύνταξης, και μετά από αυτό, κρίνεται η αίτηση:

αα) του ατόμου, που δεν έχει, κατά την στιγμή χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος ή, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μη φαρμακοποιός, ο υπεύθυνος φαρμακοποιός που έχει οριστεί,

ββ) του υποψηφίου, που η άδεια εξάσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του φαρμακοποιού (αιτούντος φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου που έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η παλαιότερη,

γγ) του φαρμακοποιού (αιτούντος φαρμακοποιού ή του υπεύθυνου που έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ιδιώτη) που έχει πάρει το πανεπιστημιακό του πτυχίο από τη φαρμακευτική σχολή νωρίτερα χρονικά και σε περίπτωση που έχουν λάβει το πτυχίο τους ταυτόχρονα, ο φαρμακοποιός με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου, και

δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.».

Η προταθείσα ρύθμιση αποβλέπει στην υποστήριξη των νεότερων φαρμακοποιών, παρέχοντάς τους μεγαλύτερες ευκαιρίες να αποκτήσουν άδεια ίδρυσης φαρμακείου σε κενές θέσεις.

Φαρμακείο Ειδικού τύπου - Τι ισχύει;

Ταυτόχρονα, προσφέρεται η ευκαιρία σε δύο (2) ή περισσότερους φαρμακοποιούς, που διαθέτουν άδεια ίδρυσης φαρμακείου βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων στην ίδια περιφερειακή ενότητα, να συνδημιουργήσουν μια εταιρεία για την λειτουργία φαρμακείου ειδικού τύπου, οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένης της ανώνυμης εταιρείας.

Συγκεκριμένα, δύο (2) ή περισσότεροι φαρμακοποιοί με άδεια ίδρυσης φαρμακείου που έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων στην ίδια περιφερειακή ενότητα, μπορούν να συνιδρύσουν εταιρεία για την λειτουργία ενός φαρμακείου ειδικού τύπου, εκτός της μορφής της ανώνυμης εταιρείας. Το μέγιστος αριθμός φαρμακοποιών που μπορούν να συμμετάσχουν στην εταιρεία είναι επτά (7), ενώ κάθε φαρμακοποιός μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία (1) εταιρεία σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αδειούχοι φαρμακοποιοί που συνδιαμένουν στο ίδιο κτίριο φαρμακείου ή έχουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου σε διαφορετικό κτίριο, μπορούν να συμμετάσχουν στην εταιρεία λειτουργίας του φαρμακείου ειδικού τύπου.

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου - Δυνατότητα Συμμετοχής

Κάθε φαρμακοποιός μπορεί να συμμετάσχει στην εταιρεία με μία (1) άδεια ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων στην ίδια περιφερειακή ενότητα, με μέγιστο ποσοστό συμμετοχής 60% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, αν συμμετέχουν δύο (2) φαρμακοποιοί, ή 40% αν συμμετέχουν τρεις (3) ή περισσότεροι φαρμακοποιοί, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα υπάρχουν ως συνδιαχειριστές.

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου - Δικαιώματα Διαχειριστών

Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν με συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση, ή με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη όσον αφορά τη γνησιότητα της υπογραφής, τον έναν (1) από τους διαχειριστές για την έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων ή την εκτέλεση συγκεκριμένων αποστολών.

Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το φαρμακείο ειδικού τύπου έχει έδρα στο φαρμακείο που καθορίζουν οι εταίροι στο καταστατικό της εταιρείας, ενώ τα άλλα φαρμακεία, όπου οι φαρμακοποιοί που έχουν τις σχετικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων συμμετέχουν στην εταιρεία, ορίζονται ως τα υποκαταστήματά της.

Φαρμακείο Ειδικού Τύπου - Σκοπός εταιρείας

Ο αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το φαρμακείο ειδικού τύπου είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση των παραπάνω φαρμακείων και η διάρκειά της είναι προκαθορισμένη, με δυνατότητα παράτασης πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις. Η εταιρεία έχει έναν (1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Οι φαρμακαποθήκες λειτουργούν τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα.

Πως ορίζεται το Ωράριο Λειτουργίας  Φαρμακαποθήκης;

Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακαποθήκης μπορεί να καθορίσει το ωράριο λειτουργίας της φαρμακαποθήκης πέρα από τα χρονικά όρια της παραγράφου 1, καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, συμπεριλαμβανομένης πάντως της Κυριακής, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η εργατική νομοθεσία. Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποχρεούται να ανακοινώνει το ωράριο της φαρμακαποθήκης στον αρμόδιο Δήμο της περιοχής.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου καθώς και στο φαρμακείο ειδικού τύπου. Εξετάσαμε επίσης τι ισχύει με τη δυνατότητα συμμετοχής αλλά και τα δικαιώματα των διαχειριστών.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: