Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Τι είναι και πως λειτουργούν; - KRS
ΆρθραΦαρμακευτικοί Σύλλογοι – Τι είναι και πως λειτουργούν;

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Τι είναι και πως λειτουργούν;

Τι είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και πως λειτουργούν; Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Τι είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι;
  • Πως λειτουργούν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι;
  • Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Εταιρική μορφή
  • Ποιοι είναι οι σκοποί του Φαρμακευτικού Συλλόγου;
  • Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Μέλη
  • Εγγραφή και διαγραφή μελών
  • Πόροι και Έξοδα ενός Φαρμακευτικού Συλλόγου
  • Οικονομικές Υποχρεώσεις Φαρμακευτικού Συλλόγου
  • Διαδικασία είσπραξης εισφορών και προστίμων

Τι είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι;

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σωματειακή μορφή. Δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα όπως καθορίζεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν αναδεικνύονται σε αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα, όπως ορίζεται στις υποπεριπτώσεις α) και β) της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ούτε ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με την περίπτωση 4) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.

Πως λειτουργούν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι;

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι διαθέτουν δική τους περιουσία, και επιπλέον αυτοτέλεια σε οικονομικό, διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο.

Όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική και οικονομική λειτουργία τους, περιλαμβανομένης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της περιουσίας τους, την εποπτεία και ελέγχου των οικονομικών και διαχειριστικών τους δράσεων, τη σύναψη συμβάσεων διάφορης φύσεως, περιλαμβανομένων των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, την ανάληψη υποχρεώσεων, την πρόσληψη προσωπικού μέσω συμβάσεων εργασίας και το καθεστώς του προσωπικού τους, καθώς και κάθε θέμα που ρυθμίζει τις αντίστοιχες νομικές σχέσεις, εφαρμόζονται αποκλειστικά αυτός ο νόμος και ο Εσωτερικός Κανονισμός του άρθρου 11.

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι - Εταιρική μορφή

Προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους, να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν την περιουσία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς και για την επιμόρφωση και εξυπηρέτηση των μελών τους, οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 4, σύμφωνα με την περίπτωση 1 της παραγράφου Θ’ του άρθρου 11 του ν. 2955/2001 (Α’ 256).

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι υπόκεινται στην εποπτεία του κατ’ οίκον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Το πεδίο της εποπτείας περιορίζεται αποκλειστικά στα ρητά καθορισμένα από τις διατάξεις αυτού του νομοθετήματος.

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) ισχύει για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Ποιοι είναι οι σκοποί του Φαρμακευτικού Συλλόγου;

α) Η ενίσχυση της φαρμακευτικής επιστήμης και της προστασίας των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών,

β) Η φροντίδα για την δημιουργία ενός συναδελφικού πνεύματος και την εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στους φαρμακοποιούς, την επίλυση των ενδεχόμενων διαφορών, καθώς και την προστασία της επαγγελματικής τιμής και της γενικής αξιοπρέπειας των φαρμακοποιών,

γ) Η μέριμνα για την τήρηση των ισχύοντων νόμων σχετικά με τη φαρμακευτική δραστηριότητα, ειδικά της κρατικής διατίμησης,

δ) Η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των πολιτών,

ε) Η ανάληψη μέτρων για την παροχή σύνταξης, ασφάλισης, αλληλοβοήθειας και υποστήριξης στα μέλη και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και οικονομικής ενίσχυσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών,

στ) Η οργάνωση διά βίου φαρμακευτικής εκπαίδευσης και την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των μελών του,

ζ) Η προβολή απόψεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των φαρμακοποιών και τη φαρμακευτική δεοντολογία,

η) Η συμμετοχή σε προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδότησης από κρατικούς και ενωσιακούς πόρους, ως φορέας υλοποίησης δράσεων για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των φαρμακοποιών και των εργαζομένων σε φαρμακεία, καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγείας,

θ) Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες προώθησης της υγείας και προληπτικής φροντίδας ως Φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας,

ι) Η σύναψη συλλογικών συμβάσεων για λογαριασμό των μελών τους με την Πολιτεία, οργανισμούς ή άλλα νομικά πρόσωπα,

ια) Η εκτέλεση κοινωνικών έργων, ιδιαίτερα μέσω της διάθεσης ιατροφαρμακευτικών υλικών και δωρεών,

ιβ) Η διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων σχετικά με φαρμακευτικά ζητήματα,

ιγ) Η εξέταση θεμάτων υγείας και η διοργάνωση επιστημονικών φαρμακευτικών συνεδρίων με επιτροπές εμπειρογνωμόνων, καθώς και η υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων για την αποτελεσματικότητα ή τη βελτίωση της υγειονομικής νομοθεσίας,

ιδ) Η έκδοση περιοδικού και η δημιουργία ιστοσελίδων με επιστημονικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο για την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των φαρμακοποιών και την επικοινωνία με τους άλλους Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο,

ιε) Η εκπροσώπηση των μελών του Συλλόγου για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων τους ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και κάθε αρχής της χώρας και του εξωτερικού.

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι - Μέλη

φαρμακείο λογιστής

Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι οι Φαρμακοποιοί :

α) Εκείνοι που έχουν λάβει άδεια για την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου στην περιφέρεια του αρμόδιου Συλλόγου,

β) Εκείνοι που έχουν οριστεί, με απόφαση του σχετικού Περιφερειάρχη, ως υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου βάσει του άρθρου 5 του α.ν. 517/1968 (Α’ 188) και

γ) Εκείνοι που έχουν οριστεί, με απόφαση του σχετικού Περιφερειάρχη, ως υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2018 (Α’ 124).

Οι φαρμακοποιοί που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου, βάσει του άρθρου 5 του α.ν. 517/1968, και για τη λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2018, που είναι μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου σύμφωνα με την παρ. 1, δεν διαθέτουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται κατά τις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν μπορούν να είναι μέλη εμπορικών επιμελητηρίων.

Εγγραφή και διαγραφή μελών

Ο φαρμακοποιός, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας φαρμακείου από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, καθώς και οι φαρμακοποιοί που ορίσθηκαν με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη ως υπεύθυνοι είτε για τη λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου, είτε για τη λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2018 (Α’ 124), είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στον σχετικό Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς των παραπάνω αποφάσεων.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1 επιφέρει την παράνομη άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του φαρμακοποιού, που τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως της πειθαρχικής ευθύνης του φαρμακοποιού.

Σε περίπτωση ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, καθώς και ανάκλησης της απόφασης περί ορισμού ως υπευθύνου φαρμακοποιού των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 6, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να καταστήσει τούτο γνωστό στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εγγράφως, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, για να διαγραφεί από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται ότι ο φαρμακοποιός εξακολουθεί να υπέχει όλες τις υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Πόροι και Έξοδα ενός Φαρμακευτικού Συλλόγου

Πόροι του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι:

α) Οι εισφορές των μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 44,

β) δωρεές, χορηγίες, και κληροδοτήματα προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο,

γ) ποσά από την είσπραξη χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται ως πειθαρχική ποινή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, και

δ) η ετήσια επιχορήγηση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Έξοδα του Συλλόγου είναι:

α) μισθοί, αμοιβές, αποζημιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα, πάσης φύσεως δεδουλευμένα και λοιπές εν γένει σχετικές επιβαρύνσεις για το υπαλληλικό προσωπικό και τους συνεργάτες του Φαρμακευτικού Συλλόγου,

β) δαπάνες της διοίκησης του Συλλόγου και του κατά τόπον αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν αυτά μετακινούνται μετά από εντολή του Φαρμακευτικού Συλλόγου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου και

γ) άλλες δαπάνες που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου προς εκπλήρωση των σκοπών του που προβλέπονται στο άρθρο 4.

Οικονομικές Υποχρεώσεις Φαρμακευτικού Συλλόγου

Κάθε μέλος του Συλλόγου είναι υπόχρεο να καταβάλλει μια ετήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται ανά έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) κάθε Συλλόγου μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αρχή του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις τοπικές περιστάσεις.

Οι εισφορές πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ μπορεί να υπάρχει τμηματική καταβολή μετά από απόφαση της Γ.Σ. Οι Σύλλογοι μπορούν να καταχωρούν τα μέλη τους ηλεκτρονικά για την είσπραξη των εισφορών σύμφωνα με τον υπάρχοντα νόμο.

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου

Διαδικασία είσπραξης εισφορών και προστίμων

Οι εισφορές του Συλλόγου και τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια στους φαρμακοποιούς, καθώς και κάθε άλλο έσοδο του Συλλόγου, συλλέγονται από τον Ταμία και εκδίδεται το κατάλληλο παραστατικό είσπραξης.

Εάν τα μέλη του Συλλόγου αρνηθούν ή αποτύχουν να πληρώσουν τις εισφορές τους ή τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου, μετά από τη χορήγηση προθεσμίας στον φαρμακοποιό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, αποφασίζει για την αναγκαστική είσπραξη από τους λογαριασμούς του που θα καλυφθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία. Η απόφαση του Δ.Σ. για αναγκαστική είσπραξη των εισφορών ή των προστίμων αποτελεί εκτελεστό τίτλο και υποχρεώνει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία να κρατήσουν από τον λογαριασμό του φαρμακοποιού το ποσό που οφείλει και να το καταθέσουν στον αρμόδιο Σύλλογο, με την έκδοση ενός επίσημου εγγράφου πληρωμής.

Σε Συλλόγους που λειτουργούν Διανεμητικοί Λογαριασμοί, η κράτηση των οφειλόμενων εισφορών και του προστίμου μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου από το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού του φαρμακοποιού.

Εισφορές

Εισφορές και πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε φαρμακοποιούς που συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς ή είναι συστεγασμένοι και δεν είναι διατεθειμένοι ή δεν φροντίζουν να τα πληρώσουν, πρέπει να πληρωθούν από το νομικό πρόσωπο της εταιρείας που έχει συσταθεί για τον συνεταιρισμό ή τη συστέγαση.

Η μη πληρωμή από τον φαρμακοποιό προς τον Σύλλογο των εισφορών και των προστίμων που του έχουν επιβληθεί, αποτελεί σοβαρή πειθαρχική παραβίαση.

Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος του Φαρμακευτικού Συλλόγου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στο τι είναι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι αλλά και το πως λειτουργούν. Επίσης εξετάσαμε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε γύρω από τις διαδικασίες που τους αφορούν.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: