ΙΚΕ: Τι Είναι και Γιατί να την Επιλέξετε (Οδηγός 2022) - KRS
ΆρθραΙΚΕ: Τι Είναι και Γιατί να την Επιλέξετε (Οδηγός 2022)

ΙΚΕ: Τι Είναι και Γιατί να την Επιλέξετε (Οδηγός 2022)

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αποτελεί μία εταιρική μορφή που εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά το 2012 και η συγκριτική ευελιξία που προσφέρει την έχει καταστήσει το δημοφιλέστερο από τα είδη εταιρειών για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό χώρο.

Για αυτό και στο σημερινό άρθρο θα καλύψουμε:

  •      Τι είναι η ΙΚΕ
  •      Τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ
  •      Τα μειονεκτήματα της ΙΚΕ
  •      Πώς να ιδρύσετε μια ΙΚΕ

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά.

Τι Είναι η ΙΚΕ

Η ΙΚΕ αποτελεί κεφαλαιουχική εταιρία με δική της νομική προσωπικότητα. Δηλαδή, η περιουσία της διακρίνεται από αυτή των εταίρων της, με αποτέλεσμα να μην ευθύνονται οι τελευταίοι για χρέη και λοιπές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Αποτελεί, επίσης, εταιρία εμπορική, ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι στενά η εμπορική επιχείρηση.

Η σύστασή της γίνεται με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και με αυτή δημιουργούνται και τα δύο βασικά όργανα της εταιρείας: η συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η συνέλευση είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εταιρεία και απαρτίζεται από τους εταίρους αυτής. Εταίρους μπορούν να αποτελέσουν τόσο οι ιδρυτές κατά τη σύστασή της, όσο και πρόσθετα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μερίδια εκ των υστέρων.

Αντιθέτως, ο διαχειριστής αναλαμβάνει – όπως είναι προφανές – τη διαχείριση, τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι σε τρίτους συναλλασσομένους. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διαχειριστής της εταιρείας δεν είναι ανάγκη να αποτελεί και εταίρο, αλλά μπορεί να είναι και τρίτος.

Ως προς τη διάρκεια, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε παλαιότερα, η ΙΚΕ μπορεί πλέον να είναι όχι μόνο ορισμένου αλλά και αορίστου χρόνου.

Όπως ισχύει και γενικά στη φορολογία επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα κέρδη της ΙΚΕ φορολογούνται πλέον με 22%, ενώ το ποσοστό προκαταβολής ισχύει στο 40% για τα 3 πρώτα έτη από το έτος ίδρυσης και στο 80% μετέπειτα.

Παράλληλα, τα μερίσματα, δηλαδή τα κέρδη που διανέμονται στους εταίρους, φορολογούνται με συντελεστή 5%.

Τα Πλεονεκτήματα της ΙΚΕ

Αφού, λοιπόν, έχουμε δει σχηματικά τι είναι η ΙΚΕ, ας θυμηθούμε γρήγορα κάποια από τα πλεονεκτήματα που έχουμε ξαναδεί μαζί σε προηγούμενο άρθρο.

Πλεονέκτημα #1: Σταθερή φορολογία

Όπως προαναφέραμε, μία ΙΚΕ φορολογείται με συντελεστή 22% όπως και οι λοιπές εταιρικές μορφές.

Ωστόσο, το πλεονέκτημα που βρίσκουμε στην ΙΚΕ είναι το εξής. 

Η μορφή της ΙΚΕ συχνά ανταγωνίζεται εκείνη της ατομικής επιχείρησης, καθώς και οι δύο επιτρέπουν στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να ιδρύσει επιχείρηση ατομικώς ως ο μόνος εταίρος ή ιδιοκτήτης και διαχειριστής. 

Ωστόσο, σε μία ατομική επιχείρηση ο φορολογικός συντελεστής κυμαίνεται αναλόγως του ύψους των κερδών, ενώ σε μία ΙΚΕ παραμένει σταθερά στο 22% ανεξαρτήτως κέρδους, όπως συμβαίνει και με τις Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ) ή τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Πλεονέκτημα #2: Μηδενικό αρχικό κεφάλαιο

Παράλληλα με τον σταθερό φορολογικό συντελεστή, ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα της ΙΚΕ αποτελεί και το μηδενικό αρχικό κεφάλαιο. 

Πράγματι, το αρχικό κεφάλαιο για τη σύσταση μιας ΙΚΕ μπορεί να είναι και 0 ευρώ, σε αντίθεση π.χ. με το ποσό των 25.000 ευρώ που απαιτείται ως ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για τη σύσταση μιας ΑΕ.

Πλεονέκτημα #3: Ευκολία σύστασης

Το χαρακτηριστικό όμως που έχει συμβάλλει αρκετά στη δημοφιλία της ΙΚΕ είναι η ταχεία και εύκολη διαδικασία σύστασής της.

Όπως αναφέραμε, η ΙΚΕ ιδρύεται με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, η οποία όμως πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής “Υπηρεσίας μίας Στάσης” (e-ΥΜΣ), διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει τόσο λίγο όσο 1 ώρα!

Συγχρόνως, για τη σύσταση της αρκεί απλό ιδιωτικό έγγραφο, ενώ συμβολαιογραφικό απαιτείται μόνο όταν τα μέρη το έχουν συμφωνήσει ή απαιτείται από το νόμο, όπως π.χ. όταν για τη σύστασή της εισφέρονται ακίνητα.

Έναρξη Εταιρειών ΙΚΕ

Για να αποκτήσουμε όμως μία πληρέστερη εικόνα, καλό θα ήταν να αναφερθούν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν δυσκολίες για όποιον επιλέξει την ΙΚΕ ως μορφή της εταιρείας του.

Τα Μειονεκτήματα της ΙΚΕ

Ως βασικότερες από τις δυσκολίες αυτές θα αναφερουμε τις εξής:

Μειονέκτημα #1: Διπλογραφικά βιβλία

Όπως γνωρίζουμε ήδη, υπάρχουν εταιρικές οντότητες που υποχρεούνται να τηρούν απλογραφικά και οντότητες που υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 

Ενώ στην πρώτη περίπτωση η εταιρία συντάσσει μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ), στη δεύτερη περίπτωση, μία εταιρεία, όπως η ΙΚΕ, συντάσσει ισολογισμό και παράλληλα χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο σύστημα ανάλυσης συναλλαγών και γεγονότων τα οποία τυχόν επηρεάζουν τα δεδομένα του ισολογισμού.

Γίνεται εμφανές ότι η τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εμφανίζει μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο και ενδεχομένως τους πόρους ενός νέου επιχειρηματία, για τις οποίες ο τελευταίος πρέπει να είναι ενημερωμένος εκ των προτέρων.

Μειονέκτημα #2: Άντληση κεφαλαίων

Παράλληλα, το γεγονός ότι για τη σύσταση ΙΚΕ δεν απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο συχνά παρουσιάζεται ως μειονέκτημα για τις ΙΚΕ που επιθυμούν να προσελκύσουν νέους εταίρους-επενδυτές.

Ειδικότερα, η είσοδος νέων εταίρων-επενδυτών εμφανίζεται δύσκολη για μία ΙΚΕ που εκκινεί με μηδενικό ή πολύ μικρό κεφάλαιο, καθώς τα ποσά αυτά δεν μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω με την είσοδο τους. Ως αποτέλεσμα προκύπτει και η δυσκολία άντλησης κεφαλαίων για την εταιρία.

Για το λόγο αυτό μία νεοσύστατη ΙΚΕ που επιθυμεί να επεκταθεί με νέους επενδυτές είναι καλό να έχει διερευνήσει εξαρχής τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησής της ή να πραγματοποιήσει τη σύστασή της με επαρκές κεφάλαιο για τους μελλοντικούς της στόχους.

Πριν όμως μας απασχολήσει αυτό, αξίζει να δούμε συνοπτικά τη διαδικασία σύστασης μιας ΙΚΕ.

Πώς να Ιδρύσετε μια ΙΚΕ

Γενικότερα, ιδρυτές μίας ΙΚΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα ή παραπάνω πρόσωπα, φυσικά ή νομικά. Μάλιστα, στην περίπτωση που η ΙΚΕ ιδρύεται από ένα μόνο πρόσωπο αναφερόμαστε σε αυτή ως μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Μ.Ι.Κ.Ε.).

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σύσταση μιας ΙΚΕ πραγματοποιείται κατά βάση μέσω της e-ΥΜΣ του ΓΕΜΗ. Η σύσταση μέσω του e-ΥΜΣ πραγματοποιείται με ιδιωτικό έγγραφο και, ειδικότερα, με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με απλό ή πρόσθετο περιεχόμενο.

Κατ’ εξαίρεση, η σύσταση γίνεται μέσω Συμβολαιογράφου που λειτουργεί ως Υπηρεσία μιας Στιγμής και με χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου, όταν αυτό συμφωνείται από τα μέρη ή απαιτείται από το νόμο.

Με Λίγα Λόγια

Συνδυάζοντας, λοιπόν, την απλή διαδικασία σύστασης μιας ΙΚΕ με τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω, δεν αποτελεί παράδοξο το ότι η ΙΚΕ αποτελεί την πιο ελκυστική λύση για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εύκολα και γρήγορα.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε κι εσείς για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε την δική σας εταιρία με ασφάλεια και άμεση υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη εξυπηρέτησή σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: