Τι Είναι η ΚοινΣΕπ; (Έννοια, Ίδρυση & Φορολογία) - KRS
ΆρθραΤι Είναι η ΚοινΣΕπ; (Έννοια, Ίδρυση & Φορολογία)

Τι Είναι η ΚοινΣΕπ; (Έννοια, Ίδρυση & Φορολογία)

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή, αλλιώς, ΚοινΣΕπ εμφανίστηκε με το ν. 4019/2011 και ρυθμίστηκε περαιτέρω με το ν. 4430/2016.

Στο παρόν άρθρο, θα δούμε πιο συγκεκριμένα:

  •      Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ),
  •      Ποιες είναι οι κατηγορίες ΚοινΣΕπ,
  •      Τη Φορολογία ΚοινΣΕπ και
  •      Πώς να ιδρύσετε μία ΚοινΣΕπ.

Τι Είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ);

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) αποτελεί ένα νέο είδος εταιρείας η οποία, μετά το ν. 4430/2016, λειτουργεί πλέον στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΕΙδικότερα, αποτελεί έναν αστικό συνεταιρισμό, με εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα και με σκοπό τη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Μέλη της ΚοινΣΕπ μπορούν να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, εφόσον τα νομικά δεν υπερβαίνουν το ⅓ των συνολικών μελών της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν μπορούν να είναι μέλη της οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που υπάγονται σε αυτούς.

Κάθε μέλος διαθέτει μία τουλάχιστον συνεταιριστική μερίδα ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό.

Όσον αφορά τα διοικητικά της όργανα, όλα τα μέλη της ΚοινΣΕπ συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία εκλέγει τη Διοικητική Επιτροπή, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα, όμως, τον τρόπο λειτουργίας των ΚοινΣΕπ αξίζει να αναφέρουμε τις κατηγορίες στις οποίες αυτές διακρίνονται και τις διαφοροποιήσεις τους.

Ποια Είναι οι Κατηγορίες ΚοινΣΕπ;

Με το νέο νόμο, οι ΚοινΣΕπ διακρίνονται αναλόγως του σκοπού τους σε δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής.

ΚοινΣΕΠ Ένταξης

Οι ΚοινΣΕπ Ένταξης διακρίνονται και αυτές με τη σειρά τους σε 2 υποκατηγορίες και, ειδικότερα:

  •      στις ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και απαιτούν το 30% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων τους να ανήκουν στις ομάδες αυτές,
  •      στις ΚοινΣΕπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και απαιτούν το 50% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων τους να ανήκουν στις ομάδες αυτές και
  •      στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοινΣΠΕ) (αρ. 12 ν. 2716/1999) που θεωρούνται αυτοδικαίως ΚοινΣΕπ.

Σε αντίθεση με ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω, ειδικά στις ΚοινΣΕπ Ένταξης η συμμετοχή ΝΠΔΔ ή ακόμη και ΝΠΙΔ (νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου) ως μέλος είναι δυνατή, εφόσον υπάρχει έγκριση του φορέα που το εποπτεύει.

ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

Αντιθέτως, οι ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας επιδιώκουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων «βιώσιμης ανάπτυξης» ή και την παροχή «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος».

Στις ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ανήκουν και οι ΚοινΣΕπ που συστήθηκαν αρχικά ως ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων ή Ειδικών Ομάδων, αλλά έπαυσαν να τηρούν το παραπάνω ποσοστό του 30% ή 50% αντίστοιχα για διάστημα πέραν του τριμήνου.

Στο σημείο αυτό, χρήσιμο είναι να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται οι ΚοινΣΕπ και τα μέλη αυτών.

Φορολογία ΚοινΣΕπ: Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε

Αρχικά, τα έσοδα των ΚοινΣΕπ δε διανέμονται στα μέλη τους.

Από αυτά ένα μέρος διατίθεται για την πληρωμή των μελών-υπαλλήλων, ένα 35% στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας – υπό την προϋπόθεση ότι η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει διαφορετικά – και ένα 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΚοινΣΕπ.

Ως αστικοί συνεταιρισμοί, οι ΚοινΣΕπ υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με σταθερό συντελεστή 22% (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013 αρ. 45 και ΠΟΛ. 1044/2015).

Ως εισόδημα των ΚοινΣΕπ υπολογίζονται κάθε φύσης έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, συνδρομές, δωρεές, επιχορηγήσεις και οτιδήποτε άλλο προκύπτει από ανάπτυξη δραστηριοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό της.

Ωστόσο, πριν τη φορολόγηση των κερδών αυτών, αφαιρούνται τα ποσά μισθοδοσίας υπαλλήλων και το παραπάνω ποσοστό του 35% ως δαπάνες της επιχείρησης.

Έτσι, οι οι ΚοινΣΕπ φέρουν και την υποχρέωση φορολογικών δηλώσεων, όπως και τα λοιπά είδη επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή ως μέλος σε μία ΚοινΣΕπ δε συνεπάγεται την απόκτηση εμπορικής ιδιότητας, με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Έχοντας ενημερωθεί για τα παραπάνω, λοιπόν, ας δούμε τα πρακτικά στάδια σύστασης μία ΚοινΣΕπ.

Πώς να Ιδρύσετε Μια ΚοινΣΕπ

Για την ίδρυση ΚοινΣΕπ απαιτείται προηγουμένως η συμμετοχή και η υπογραφή του καταστατικού της από

  •        7 τουλάχιστον πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), εάν πρόκειται για ΚοινΣΕπ Ένταξης και
  •      από 5 τουλάχιστον πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), εάν πρόκειται για ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

Η ΚοινΣΕπ οφείλει να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), με κατάθεση του καταστατικού, της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων.

Μετά τα παραπάνω, το αρμόδιο Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα κατατεθέντα έγγραφα και είτε εκδίδει Βεβαίωση Εγγραφής είτε υποβάλει αίτημα διόρθωσης/κατάθεσης πρόσθετων στοιχείων εντός ορισμένης δεσμευτικής προθεσμίας.

Με την τελική έκδοση της Βεβαίωσης, η ΚοινΣΕπ πραγματοποιεί δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της.

Τέλος, απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου, με κατάθεση του εγγράφου έναρξης εργασιών και των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται στο στάδιο αυτό, προκειμένου η ίδρυση της ΚοινΣΕπ να πραγματοποιηθεί πλήρως.

Με Λίγα Λόγια

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η ΚοινΣΕπ αποτελεί μία εξειδικευμένη μορφή εταιρίας απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να κάνει έναρξη επιχείρησης με κοινωνικό πρόσημο.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε με τη δική σας ΚοινΣΕπ δεν έχετε παρά να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην KRS και να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε τυχόν απορία σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: