5 Πρόστιμα Σε Επιχειρήσεις και Πώς Να τα Αποφύγετε - KRS
Άρθρα5 Πρόστιμα Σε Επιχειρήσεις και Πώς Να τα Αποφύγετε

5 Πρόστιμα Σε Επιχειρήσεις και Πώς Να τα Αποφύγετε

Είναι αυτονόητο ότι κάθε φορά που εισάγεται μια ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, συνοδεύεται και από κάποιας μορφής κύρωση για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους σε αυτή.

Έτσι, και οι νέες ρυθμίσεις για τη διαβίβαση αποδείξεων λιανικής, τη βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας και τις ψηφιακές κάρτες εργασίας, προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις, όταν υφίσταται περιστατικό παραβίασης.

Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε ποια είναι τα νέα πρόστιμα αλλά και άλλα, τα οποία η κάθε επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει, ώστε να τα αποφύγει.

#1: Πρόστιμα Ανακριβούς Δήλωσης ή Μη Υποβολής Δήλωσης

Όπως γνωρίζουμε, κάθε εταιρεία – δηλαδή, νομικό πρόσωπο – οφείλει να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 6ου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής της φορολογικής δήλωσης, επιβάλλεται αυτομάτως πρόστιμο

  •  250€ ευρώ, εάν ήταν υπόχρεη τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλογραφικά λογιστικά πρότυπα και
  •  500€ ευρώ, εάν ήταν υπόχρεη τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση διπλογραφικά λογιστικά πρότυπα.

Σε περίπτωση, όμως, που διενεργηθεί έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης και διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, τότε η εταιρεία καταβάλλει επιπλέον ως πρόστιμο

  •  το 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
  •  το 25% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, ή
  •  50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

#2: Πρόστιμα Λόγω Μη Διαβίβασης Αποδείξεων Λιανικής

Παράλληλα, η κάθε εταιρεία οφείλει να διαβιβάζει σύνοψη των εκδοθέντων παραστατικών (αποδείξεων λιανικής) στην ΑΑΔΕ μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) με την ΑΑΔΕ (e-send) ή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

Εδώ, σε περίπτωση μη διαβίβασης ή ελλιπούς διαβίβασης των στοιχείων αποδείξεων λιανικής, οι εταιρείες υποβάλλονται σε πρόστιμο το οποίο διαφοροποιείται αναλόγως του εάν οι πράξεις που αφορούν τα στοιχεία υποβάλλονται σε ΦΠΑ ή όχι.

Ειδικότερα, όταν οι πράξεις που αφορούν τα στοιχεία επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται σε κάθε μη διαβιβασθέν στοιχείο, όταν.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 250€, εάν το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 500€, εάν το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Τα όρια αυτά ισχύουν αθροιστικά και ανά φορολογικό έλεγχο, 

Αντιθέτως, όταν οι πράξεις που αφορούν τα στοιχεία δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 500€, αν η εταιρεία είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000€, αν η εταιρεία είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Και εδώ, τα ποσά αυτά ισχύουν ανά φορολογικό έλεγχο.

#3: Πρόστιμα Λόγω Βίας ή Παρενόχλησης στον Εργασιακό Χώρο

Συνεχίζοντας, με το νόμο 4808/2021 κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με την οποία επιδιώκεται η εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό. προβλέπονται δύο ειδών πρόστιμα για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που αδυνατούν να συμμορφωθούν με το πνεύμα της Σύμβασης.

Για γενικές παραβάσεις – δηλαδή, εκείνες που σχετίζονται με τη μη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης – οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν με πρόστιμα από 300 έως 8.000€, αναλόγως του μεγέθους τους και της βαρύτητας της παράβασης.

Αντιθέτως, για ατομικές παραβάσεις – δηλαδή, για όσες αφορούν συγκεκριμένα περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά εργαζομένων εκ μέρους υπαλλήλων ή του εργοδότη – οι επιχειρήσεις καταβάλλουν πρόστιμο ανά περιστατικό, το οποίο κυμαίνεται από 1.800€ έως 10.500€.

Μάλιστα, σε περίπτωση μη λήψης μέτρων για την προστασία του καταγγέλοντος εργαζομένου ή λήψης μέτρων υπό τη μορφή “αντιποίνων” κατά αυτού, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 4.000€ για κάθε περιστατικό.

#4: Πρόστιμα Μη Εφαρμογής Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Συγχρόνως, με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκαν και τα πρόστιμα για μη ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλονται ανά θιγόμενο πρόστιμα

  •  10.500€ για μη ενεργοποίηση της Κάρτας,
  •  3.000€ για την υποβολή στοιχείων της Κάρτας που αποκλίνουν από τον πραγματικό χρόνο έναρξης και λήξης εργασίας του υπαλλήλου,
  •  3.000€ για τη προβλεπόμενη ή μη υποβολή στοιχείων της Κάρτας,
  •  2.000€ για εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόμενο για τον οποίο δεν ενεργοποιηθεί ευέλικτη προσέλευση και
  •  4.000€ για μη τήρηση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εργατική διαφορά.

Βέβαια, τα παραπάνω πρόστιμα εφαρμόζονται μόνο με την πάροδο διμήνου από την ανακοίνωση υποχρεωτικής εφαρμογής της κάρτας για κάθε κλάδο.

#5: Πρόστιμα Σχετικά με τη Χορήγηση Αδειών

Τέλος, λόγω των πρόσφατων αλλαγών στις γονικές άδειες, την άδεια πατρότητας και την ειδική άδεια μητρότητας, αξίζει να υπενθυμίσουμε ποιες οι κυρώσεις λόγω μη χορήγησης των νόμιμων αδειών από τον εργοδότη.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις κυμαίνονται αναλόγως της παραβίασης που πραγματοποιήθηκε, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Με Λίγα Λόγια

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε πόσο σημαντικό είναι για μία επιχείρηση να οργανώσει την εσωτερική της δομή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμορφώνεται με το νέο κάθε φορά πλαίσιο και να απαλλάσσεται από την επιβολή προστίμων.

Μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων, φορολογικής στρατηγικής & ελέγχου, αλλά και business plan, η KRS διευκολύνει την προσαρμογή κάθε επιχείρησης στις υπάρχουσες ή νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφεύγονται κάθε είδους κυρώσεις.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε την υποστήριξη της KRS, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να γνωρίσετε τις λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: