Ειδικός Φόρος Ακινήτων – Ποια είναι η διαδικασία υποβολής; - KRS
ΆρθραΕιδικός Φόρος Ακινήτων – Ποια είναι η διαδικασία υποβολής;

Ειδικός Φόρος Ακινήτων – Ποια είναι η διαδικασία υποβολής;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των δηλώσεων του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία. 

Τι είναι όμως ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων και ποιοι πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις; Στο συγκεκριμένο άρθρο θα εξετάσουμε τις παρακάτω θεματικές:

  • Τι είναι ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων ή αλλιώς ΕΦΑ;
  • Ποιες δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά; 
  • Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΦΑ; 
  • Ποια είναι η διαδικασία υποβολής δήλωσης ΕΦΑ
  • Ειδικός Φόρος Ακινήτων – Μπορώ να υποβάλω δήλωση με επιφύλαξη;

Τι είναι ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων ή αλλιώς ΕΦΑ;

O Ειδικός Φόρος Ακινήτων ή αλλιώς ΕΦΑ είναι ο φόρος του οποίου η εφαρμογή  έχει ως στόχο την πάταξη της φοροαποφυγής, η οποία παρατηρείται σε ακίνητα τα οποία ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες. 

Ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων ουσιαστικά καλύπτει το κενό που είχε δημιουργηθεί σχετικά με τη μυστικότητα που περιβάλλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη δυνατότητα που παρείχε έως τώρα στους κυρίους των ακινήτων να παραμένουν ανώνυμοι και να φοροαποφεύγουν όσον αφορά το ακίνητο.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως ο ΕΦΑ υπολογίζεται  με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Ποιες δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;

Αρχικά αξίζει να γνωρίζουμε πως οι αρχικές δηλώσεις Ε.Φ.Α. για τα έτη από 2014 και μετά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. 

Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλει εκπρόθεσμη χρεωστική δήλωση, τότε στο ποσό το οποίο οφείλει συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53, Ν. 4174/2013.

Όσον αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε.Φ.Α. οι οποίες αφορούν τα έτη από 2014 και μετά, αυτές υποβάλλονται μόνο χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας.

Αντιστοίχως, όσον αφορά τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε.Φ.Α για τα έτη μέχρι και το 2013, αυτές υποβάλλονται μόνο χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας.

Τέλος οι ανακλητικές δηλώσεις, υποβάλλονται μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ.

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΦΑ;

Ποιοι έχουν όμως υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΦΑ έχουν όλες oι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα τα οποία είναι υπόχρεα σε καταβολή του συγκεκριμένου φόρου. Πιο συγκεκριμένα:

#1 Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Ουσιαστικά περιλαμβάνονται εταιρείες ο σκοπός των οποίων είναι η αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο καταστατικός τους.

#2 Νομικές οντότητες και νομικά πρόσωπα

Συγκεκριμένα οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου. 

Πιο συγκεκριμένα: 

  • Όσες ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν.378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α΄) και το ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων (περ. γ, παρ. 2, αρ.15). 
  • Νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα.
  • Εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό. Προϋπόθεση είναι να επιδιώκει αποδεδειγμένα στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής δήλωσης ΕΦΑ;

Ας δούμε πιο αναλυτικά ποια είναι η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΕΦΑ. 

Στο TAXISnet χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς εισέρχεται ο εξουσιοδοτημένος λογιστής ή ο εκπρόσωπος του Ν.Π ο οποίος έχει οριστεί.

Στη συνέχεια επιλέγει «Εφαρμογή Ε.Φ.Α.» και ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Έπειτα επιλέγει για ποιον Α.Φ.Μ. θέλει να υποβάλει δήλωση ως εκπρόσωπος. Μετά την επιλογή μεταφέρεται στην αντίστοιχη σελίδα:

Ειδικός Φόρος Ακινήτων

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το έτος για το οποίο θα υποβληθεί δήλωση. Αφού επιλεγεί το έτος, πατώντας «συνέχεια» μεταφέρεται στην οθόνη:

ΕΦΑ

Πατώντας «υποβολή», μεταφέρεται στη φόρμα υποβολής της δήλωσης.

Ειδικός Φόρος Ακινήτων - Μπορώ να υποβάλω δήλωση με επιφύλαξη;

Φυσικά μπορείτε. Συγκεκριμένα η δήλωση με επιφύλαξη γίνεται δεκτή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής. 

Βέβαια πρέπει να γνωρίζετε πως χρειάζεται να τεκμηριώσετε εγγράφως την επιφύλαξή σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο 20 του Ν.4174/2013.

Συνοψίζοντας

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των δηλώσεων του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) είναι πλέον γεγονός.

Όπως αναφέραμε υποχρέωση υποβολής δήλωσης του Ειδικού Φόρου Ακινήτων έχουν  όλες oι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα τα οποία είναι υπόχρεα σε καταβολή του συγκεκριμένου φόρου.

Στην KRS αναλαμβάνουμε τη λογιστική “προετοιμασία” κάθε επιχείρησης, ώστε οι καταβολές φόρων, όπως είναι ο ΕΦΑ, να πραγματοποιούνται ορθώς και στον κατάλληλο χρόνο.

Εάν, λοιπόν, ενδιαφέρεστε για λογιστικές υπηρεσίες δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε πλήρη και εξατομικευμένη καθοδήγηση!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: