Τι είναι το Forecast και τι πρέπει να γνωρίζετε; - KRS
ΆρθραΤι είναι το Forecast και γιατί έχει σημασία για μία εταιρεία;

Τι είναι το Forecast και γιατί έχει σημασία για μία εταιρεία;

Τι είναι το Forecast και γιατί έχει σημασία; Το παρόν άρθρο θα ρίξει φως σε αυτή την κρίσιμη πτυχή της οικονομικής διαχείρισης, καθοδηγώντας σας προς ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον για την εταιρεία σας.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι το Forecast; 
 • Γιατί το Forecast έχει σημασία για τις εταιρείες; 
 • Πώς θα δημιουργήσετε Forecast; 
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Forecast και Budget;

Τι είναι το Forecast;

Το Forecast είναι η διαδικασία εκτίμησης των μελλοντικών οικονομικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης με την ανάλυση ιστορικών δεδομένων, τάσεων της αγοράς και άλλων σχετικών πληροφοριών. 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία προβλέψεων για τα έσοδα, τα έξοδα, τις ταμειακές ροές και άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες της εταιρείας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να σχεδιάζουν αποτελεσματικά το μέλλον.

Γιατί το Forecast έχει σημασία για τις εταιρείες;

#1 Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων

Οι ακριβείς χρηματοοικονομικές προβλέψεις (forecast) παρέχουν στις εταιρείες πολύτιμες πληροφορίες για πιθανά μελλοντικά σενάρια. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή τους, μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις, την κατανομή των πόρων και τον στρατηγικό σχεδιασμό, οδηγώντας τελικά στην ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησης.

#2 Διαχείριση κινδύνων

Το Forecast βοηθά τις εταιρείες να εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες στην αγορά. Προβλέποντας τις οικονομικές προκλήσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν προληπτικά μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων, την ελαχιστοποίηση των ζημιών και την αξιοποίηση των ευκαιριών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της εταιρείας τους.

#3 Προϋπολογισμός και διαχείριση ταμειακών ροών

Ένα ισχυρό Forecast διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, ή αλλιώς budget. Βοηθά τις εταιρείες να κατανέμουν τους πόρους πιο αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, οι ακριβείς προβλέψεις ταμειακών ροών επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κεφάλαιο κίνησής τους, μειώνοντας τον κίνδυνο προβλήματος των ταμειακών ροών που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα.

#4 Προσέλκυση επενδυτών και εξασφάλιση χρηματοδότησης

Οι επενδυτές και οι δανειστές βασίζονται συχνά στις χρηματοοικονομικές προβλέψεις ή αλλιώς τα Forecasts για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. 

Ένα καλά προετοιμασμένο και αξιόπιστο Forecast μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για δάνεια, είτε για επιχορηγήσεις, είτε για συμμετοχικές επενδύσεις.

Μια αξιόπιστη χρηματοοικονομική πρόβλεψη αποδεικνύει στους δυνητικούς επενδυτές ότι έχετε σαφή αντίληψη της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησής σας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής της.

#5 Αξιολόγηση επιδόσεων 

Τα Forecasts χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς με τα οποία οι εταιρείες μπορούν να μετρήσουν τις πραγματικές τους επιδόσεις. Συγκρίνοντας τα πραγματικά αποτελέσματα με τις προβλέψεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τους τομείς στους οποίους δεν έχουν έχουν αποδώσει όπως θα ήθελαν ή υπερβεί τις προσδοκίες, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ενημέρωση της μελλοντικής στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων.

Forecast

Πως θα δημιουργήσετε Forecast;

Η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου Forecast απαιτεί ένα συνδυασμό ακριβών δεδομένων, αναλυτικών εργαλείων και εμπειρογνωμοσύνης. Ακολουθούν ορισμένα βασικά βήματα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής πρόβλεψης:

#1 Συγκεντρώστε ιστορικά οικονομικά δεδομένα

Αναλύστε το οικονομικό ιστορικό της εταιρείας σας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των δαπανών και των ταμειακών ροών. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμεύσουν ως βάση για τις προβλέψεις σας.

#2 Εντοπίστε τάσεις και μοτίβα

Εξετάστε τα ιστορικά σας δεδομένα για να εντοπίσετε τάσεις και μοτίβα που μπορεί να παρέχουν πληροφορίες για τις μελλοντικές επιδόσεις.

#3 Εξετάστε εξωτερικούς παράγοντες

Οι συνθήκες της αγοράς, οι οικονομικοί δείκτες και οι τάσεις του κλάδου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το οικονομικό μέλλον της επιχείρησής σας. Φροντίστε να λάβετε υπόψη σας αυτούς τους παράγοντες κατά την ανάπτυξη των προβλέψεών σας.

#4 Αναπτύξτε προβλέψεις

Χρησιμοποιώντας τα ιστορικά σας δεδομένα, τις τάσεις και τους εξωτερικούς παράγοντες, δημιουργήστε προβλέψεις για διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως έσοδα, έξοδα και ταμειακές ροές.

#5 Επανεξετάστε και αναθεωρήστε

Οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφορίες, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και οι πραγματικές επιδόσεις. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι προβλέψεις σας παραμένουν ακριβείς και σχετικές.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Forecast και Budget;

Το Forecast είναι μια εκτίμηση των πιθανών επιτεύξεων και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Συχνά επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία εσόδων και εξόδων. 
 2. Δεν υπάρχει συνήθως πρόβλεψη για την οικονομική κατάσταση, αν και οι ταμειακές ροές μπορούν να προβλεφθούν. 
 3. Ενημερώνεται σε κανονικά χρονικά διαστήματα, όπως μηνιαία ή τριμηνιαία. 
 4. Χρησιμοποιείται για βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις της επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, το Budget αποτελεί μια πρόβλεψη των στόχων που επιδιώκει μια επιχείρηση και περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Λεπτομερής παρουσίαση των επιθυμητών μελλοντικών αποτελεσμάτων, οικονομικής κατάστασης και ταμειακών ροών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 2. Συνήθως ενημερώνεται μία φορά ετησίως ή όταν η διοίκηση θέλει να αναθεωρήσει τις πληροφορίες.
 3. Σύγκριση των δεδομένων του προϋπολογισμού με τα πραγματικά αποτελέσματα για την εξέταση των αποκλίσεων.
 4. Η διοίκηση λαμβάνει διορθωτικά μέτρα βάσει των αποκλίσεων για να προσαρμόσει τα πραγματικά αποτελέσματα στον προϋπολογισμό.
Forecast vs Budget

Συνοψίζοντας

Το Forecast είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για τις εταιρείες παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ενημέρωση της λήψης αποφάσεων, τη διαχείριση των κινδύνων και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας των επιχειρήσεών τους. 

Με την κατανόηση της σημασίας του Forecast και την αποτελεσματική εφαρμογή του, οι εταιρείες μπορούν να ξεκλειδώσουν όλες τις δυνατότητες της προγνωστικής ανάλυσης, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: