Κοινωνική Οικονομία – Ορισμός & Χαρακτηριστικά - KRS
ΆρθραΚοινωνική Οικονομία – Ορισμός & Χαρακτηριστικά

Κοινωνική Οικονομία – Ορισμός & Χαρακτηριστικά

Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία και τι σχέση έχει με την ΚοινΣΕπ; Γνωρίζατε τον ορισμό της Κοινωνικής Καινοτομίας;

Στο παρόν άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία;
 • Τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Κοινωνική Οικονομία – Οι 4 τύποι 
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Ποιοι ορίζονται ως Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;
 • ΚοινΣΕπ – Ορισμός 
 • Τι είναι η Κοινωνική Καινοτομία;

Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία;

Η κοινωνική οικονομία χαρακτηρίζεται από πληθώρα ορισμών και η συζήτηση στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι συνεχής. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει διαφορετικές νομικές μορφές και επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα, τα οποία δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων: γεωργία, δασοκομία, κατασκευές, επαναχρησιμοποίηση και επισκευή, διαχείριση αποβλήτων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενέργεια και κλίμα, πληροφόρηση και επικοινωνία, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, κτηματομεσιτικές δραστηριότητες, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, κοινωνική εργασία, τέχνες, πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης.

Τα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονομίας

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και των σχετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οντότητες που διαθέτουν τις ακόλουθες βασικές κοινές αρχές και χαρακτηριστικά: προτεραιότητα στους ανθρώπους, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς στόχους έναντι του κέρδους, επανεπένδυση της πλειονότητας των κερδών και πλεονασμάτων για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μελών/χρηστών («συλλογικό συμφέρον») ή της ευρύτερης κοινωνίας («κοινωνικό συμφέρον»), καθώς και τη δημοκρατική και/ή συμμετοχική διακυβέρνηση.

Κοινωνική Οικονομία

Κοινωνική Οικονομία - Οι 4 τύποι

Συνήθως, ο όρος κοινωνική οικονομία αναφέρεται σε τέσσερις βασικούς τύπους νομικών οντοτήτων που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στα μέλη τους ή στην ευρύτερη κοινωνία: συνεταιρισμοί, αμοιβαίες ασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών οργανώσεων). 

Πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ανεξάρτητους από τις δημόσιες αρχές, με διακριτές νομικές μορφές.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρούνται πλέον γενικά ως μέρος της κοινωνικής οικονομίας. 

Λειτουργούν προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, εστιάζοντας σε κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς στόχους ως κινητήρια δύναμη των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. 

Τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων τους. Ο τρόπος οργάνωσης και διακυβέρνησης των κοινωνικών επιχειρήσεων βασίζεται επίσης σε δημοκρατικές ή συμμετοχικές αρχές ή εστιάζεται στην κοινωνική πρόοδο. 

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υιοθετούν διάφορες νομικές μορφές ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους.

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Στην Ελλάδα, ο Νόμος 4430/2016 αντικαταστάθηκε από το Νόμο 4019/2011, ο οποίος καθιέρωσε για πρώτη φορά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016, η “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” αποτελεί “το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, οι οποίες στηρίζονται στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του σεβασμού προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.”

Ο Νόμος 4430/2016 προσδιορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ένας οργανισμός (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) για να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κοινωνική οικονομία και να συμπεριληφθεί στο μητρώο που διατηρείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ποιοι είναι οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του νόμου, ορίζονται ως “Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” οι παρακάτω φορείς:

1) Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ.), οι οποίες διακρίνονται σε:

 • ΚοινΣΕπ. Ένταξης (ΚοινΣΕπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων και ΚοινΣΕπ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων)
 • Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας

2) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

3) οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

4) οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, εφόσον:

 • Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας
 • Μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων
 • Το καταστατικό τους προβλέπει περιορισμούς στη διανομή των κερδών ως εξής:

i. τουλάχιστον 5% των κερδών διατίθεται για τη δημιουργία ενός αποθεματικού κεφαλαίου,

ii. έως 35% των κερδών μπορεί να κατανεμηθεί στους εργαζόμενους του οργανισμού, εκτός εάν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν να διαθέσουν αιτιολογημένα αυτό το ποσοστό σε άλλες δραστηριότητες της οργάνωσης,

iii. το υπόλοιπο κέρδος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας του οργανισμού.

 • Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας
 • Αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας
 • Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΚοινΣΕπ - Ορισμός

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) αποτελεί ένα νέο είδος εταιρείας που, μετά το ν. 4430/2016, λειτουργεί στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ειδικότερα, η ΚοινΣΕπ αποτελεί έναν αστικό συνεταιρισμό με εμπορική ιδιότητα που παρέχεται από τον νόμο, και έχει ως σκοπό την προώθηση της συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας.

Τα μέλη της ΚοινΣΕπ μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι τα νομικά πρόσωπα δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών μελών της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που υπάγονται σε αυτούς.

Κάθε μέλος έχει τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό της επιχείρησης.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΚοινΣΕπ, διαβάστε εδώ.

Τι είναι η Κοινωνική Καινοτομία;

Βάσει του ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κοινωνική Καινοτομία (ΚΚ) είναι μια δραστηριότητα που παρουσιάζει κοινωνικό χαρακτήρα τόσο στους σκοπούς όσο και στα μέσα που χρησιμοποιεί. 

Ειδικότερα, αφορά μια δραστηριότητα που συνδέεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών σε προϊόντα, υπηρεσίες, πρακτικές και μοντέλα, ικανοποιώντας παράλληλα κοινωνικές ανάγκες και δημιουργώντας νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες μεταξύ δημοσίων, κοινωνίας των πολιτών ή ιδιωτικών οργανώσεων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Κοινωνική Καινοτομία ευεργετεί την κοινωνία και ενισχύει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην Κοινωνική Οικονομία και τον ορισμό της. Επίσης εξετάσαμε περισσότερα για την ΚοινΣΕπ και ασχοληθήκαμε με τον ορισμό της Κοινωνικής Καινοτομίας.

Εάν, επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε με τη δική σας ΚοινΣΕπ δεν έχετε παρά να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην KRS και να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε τυχόν απορία σας!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: