Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου – Τι ισχύει; - KRS
ΆρθραΕταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου – Τι ισχύει;

Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου – Τι ισχύει;

Τι ισχύει σχετικά με την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου; Ποια είναι τα κριτήρια και τι ορίζει το καταστατικό; 

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

  • Σχετικά με την Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου
  • Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου – Άδεια
  • Ποια είναι τα Κριτήρια που πρέπει να γνωρίζετε;
  • Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακειου Ειδικού τύπου – Περίπτωση Θανάτου Φαρμακοποιού
  • Δυνατότητα Συμμετοχής σε Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου
  • Αποχώρηση εταίρου σε Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου
  • Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου – Καταστατικό 
  • Παραβιάσεις σε Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου

Σχετικά με την Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου

Φαρμακοποιοί, που είναι κάτοχοι άδειας για την ίδρυση φαρμακείου που χορηγήθηκε βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, και είναι δύο (2) ή περισσότεροι, μπορούν να δημιουργήσουν μια εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου

Η εταιρεία μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, εκτός από τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός φαρμακοποιών που μπορούν να συμμετάσχουν στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου είναι επτά (7). Κάθε φαρμακοποιός έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε μόνο μία (1) εταιρεία σε εθνικό επίπεδο.

Για να μάθετε ποια εταιρική μορφή μπορείτε να επιλέξετε, και γιατί, διαβάστε εδώ.

Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου - Άδεια

Στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται φαρμακείο ειδικού τύπου μπορούν να συμμετέχουν φαρμακοποιοί που διαθέτουν άδεια και εργάζονται στο ίδιο κατάστημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 1963/1991, φαρμακοποιοί που έχουν πραγματοποιήσει συστέγαση σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3918/2011, και φαρμακοποιοί που κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε άλλο κατάστημα. 

Κάθε φαρμακοποιός μπορεί να συμμετάσχει στην εν λόγω εταιρεία με μια (1) άδεια ίδρυσης φαρμακείου, που χορηγήθηκε βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, και μπορεί να συμμετέχει με ποσοστό έως και 60% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, αν στην εταιρεία συμμετέχουν δύο (2) φαρμακοποιοί, ή με ποσοστό 40% αν στην εταιρεία συμμετέχουν τρεις (3) ή περισσότεροι φαρμακοποιοί, όπου τουλάχιστον δύο (2) από αυτούς ορίζονται ως συνδιαχειριστές. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσουν έναν (1) από τους διαχειριστές μέσω συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή νομίμως θεωρημένης εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε συγκεκριμένες πράξεις ή υποθέσεις.

Για να μάθετε περισσότερα για την άδεια για εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, διαβάστε εδώ.

φαρμακείο λογιστής

Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου - Έδρα

Η έδρα της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το φαρμακείο ειδικού τύπου βρίσκεται στο φαρμακείο που ορίζουν οι εταίροι στο καταστατικό της. Τα υπόλοιπα καταστήματα φαρμακείων, όπου οι φαρμακοποιοί που έχουν τις σχετικές άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων συμμετέχουν στην εταιρεία, χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματά της.

Ο αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση των αναφερόμενων φαρμακείων. Η διάρκεια λειτουργίας της είναι προκαθορισμένη, αλλά μπορεί να παραταθεί πριν την εκπνοή της, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν την εκάστοτε στιγμή. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου διαθέτει έναν (1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Ποια είναι τα Κριτήρια που πρέπει να γνωρίζετε;

Παρά τις διατάξεις για τα πληθυσμιακά κριτήρια που απαιτούνται για την άδεια ίδρυσης ενός φαρμακείου, είναι επιτρεπτή η συνύπαρξη ενός φαρμακείου σε λειτουργία και ενός φαρμακείου υπό ίδρυση στο ίδιο κτίριο, όταν ο αδειούχος φαρμακοποιός είναι εταίρος σε εταιρεία που εκμεταλλεύεται φαρμακείο ειδικού τύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 1963/1991 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011.

Στην περίπτωση που στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται το φαρμακείο ειδικού τύπου συμμετέχουν φαρμακοποιοί που συνυπάρχουν στο ίδιο κατάστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 1963/1991 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 1963/1991 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011, δεν είναι απαραίτητο για την εταιρεία να λειτουργεί ως ομόρρυθμη και όλοι οι φαρμακοποιοί που συμμετέχουν στη συστέγαση να ορίζονται ως συνδιαχειριστές, αλλά εφαρμόζονται τα δικαιώματα του παρόντος κειμένου.

Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακειου Ειδικού τύπου - Περίπτωση Θανάτου Φαρμακοποιού

Εάν ένας αδειούχος φαρμακοποιός που είναι εταίρος σε εταιρεία που λειτουργεί ειδικού τύπου φαρμακείο πεθάνει, το άρθρο 20 του νόμου 1666/1986 εφαρμόζεται σχετικά με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου του αποβιώσαντος φαρμακοποιού, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτού του άρθρου είναι εκπληρωμένες από τους κληρονόμους του.

Αυτοί οι κληρονόμοι συμμετέχουν αναγκαστικά στην εταιρεία ως κοινωνία κληρονόμων και ορίζουν έναν (1) από τους κληρονόμους ως διαχειριστή, που εκπροσωπεί την κοινωνία κληρονόμων έναντι των υπόλοιπων εταίρων. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον διαχειριστή, οι άλλοι εταίροι μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον ορισμό ενός διαχειριστή.

Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος φαρμακοποιού πρέπει να μεταβιβάσουν το εταιρικό τους μερίδιο σε επιθυμούντες εταίρους πριν περάσει ο χρόνος που καθορίζεται από το άρθρο 20 του ν. 1666/1986 και βάσει των όρων αυτού του άρθρου.

Εάν ένας (1) από τους κληρονόμους λάβει άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος φαρμακοποιού πριν από αυτόν τον χρόνο, οι κληρονόμοι πρέπει να μεταβιβάσουν το κληρονομούμενο μερίδιο στον κληρονόμο με την άδεια. Σε κάθε περίπτωση, το φαρμακείο του αποβιώσαντος φαρμακοποιού πρέπει να συστηριγμένο με τους υπόλοιπους εταίρους αδειούχους φαρμακοποιούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους του παρόντος.

Αν οι κληρονόμοι δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 1666/1986, οι κληρονόμοι πρέπει να μεταβιβάσουν το εταιρικό τους μερίδιο στους επιθυμούντες εταίρους εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου, σύμφωνα με τους όρους αυτού του άρθρου.

Η αξία του μεριδίου του αποβιώσαντος φαρμακοποιού που πρέπει να μεταβιβαστεί, η διαδικασία και ο τρόπος μεταβίβασης καθορίζονται είτε από το καταστατικό της εταιρείας ή από δικαστική απόφαση, εάν υπάρχει διαφωνία.

Δυνατότητα Συμμετοχής σε Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου

Η συμμετοχή σε εταιρεία που εκμεταλλεύεται φαρμακείο ειδικού τύπου επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης φαρμακείου. Απαγορεύεται η συμμετοχή μη φαρμακοποιών ιδιωτών, όπως επίσης και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, καθώς και υποκαταστημάτων ξένης εταιρείας.

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου

Αποχώρηση εταίρου σε Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η αποχώρηση του εταίρου φαρμακοποιού με άδεια από την εταιρεία που εκμεταλλεύεται φαρμακείο ειδικού τύπου, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και το καταστατικό της εταιρείας. Εάν, μετά την αποχώρηση εταίρου φαρμακοποιού με άδεια από την εταιρεία, οι εταίροι με άδεια ίδρυσης φαρμακείου, βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, είναι λιγότεροι από δύο (2), η εταιρεία αναγκαστικά διαλύεται.

Οι φαρμακοποιοί με άδεια που είναι εταίροι σε εταιρεία που εκμεταλλεύεται φαρμακείο ειδικού τύπου, είναι συνυπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά τα φαρμακεία, όπως επίσης και για την προσωπική διεύθυνση και την τακτική λειτουργία των φαρμακείων τους, ενώ πρέπει να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμά τους στις βιτρίνες και τις πινακίδες τους.

Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου - Καταστατικό

Στο όνομα της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνεται αναγκαστικά ο όρος «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Φ.Ε.Τ.)». Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, πιστοποιημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), πρέπει να κατατίθεται στην τοπικά αρμόδια Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων, καθώς και στον αρμόδιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, εντός ενός (1) μήνα από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας και για όλες τις αλλαγές που αφορούν την εταιρεία.

Παραβιάσεις σε Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου

Οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος οδηγεί στην αυτόματη ανάκληση των αδειών ίδρυσης που έχουν παραχωρηθεί στους εταίρους φαρμακοποιούς της εταιρείας, από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την χορήγησή τους.

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας της εταιρείας που δεν καλύπτονται από το παρόν, ρυθμίζονται με το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τη θέληση των εταίρων, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν παραβαίνουν το παρόν και την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου και όσα χρειάζεται να γνωρίζετε.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: