Εγκατάσταση Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα – Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά - KRS
ΆρθραΕγκατάσταση Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα – Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Εγκατάσταση Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα – Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποια τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αλλοδαπές εταιρείες προκειμένου να εδρεύσουν στην Ελλάδα; Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

Αλλοδαπές Εταιρείες - Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις, αλλοδαπές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εδρεύσουν στην Ελλάδα, με τον αποκλειστικό στόχο να προσφέρουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτές, αλλά δεν είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, διάφορες υπηρεσίες: 

(α) συμβουλευτικής φύσης, 

(β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης,

(γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων διαδικασιών και υπηρεσιών, 

(δ) κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, 

(ε) διαφήμισης και μάρκετινγκ, 

(στ) επεξεργασίας δεδομένων, 

(ζ) λήψης και παροχής πληροφοριών, 

(η) έρευνας και ανάπτυξης, 

(θ) ανάπτυξης λογισμικού, προγραμματισμού υπολογιστών και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, 

(ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, (ια) διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς την εκτέλεση μεταφορών με δικά τους μέσα, (ιβ) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, και (ιγ) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε υπολογιστή. 

Οι εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα οφείλουν μετά από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 2 και εφεξής:

α) να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό που αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα, από τα οποία ένα (1) μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης και 

β) να έχουν για κάθε φορολογικό έτος δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα ίσες ή μεγαλύτερες των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εάν εντός του φορολογικού έτους η περίοδος που αφορά σε υποχρέωση δαπανών είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, το ελάχιστο ποσό δαπανών υπολογίζεται αναλογικά, βάσει της ετήσιας υποχρέωσης του δεύτερου εδαφίου της παρούσας.

Εάν η ειδική άδεια της παρ. 2 αφορά σε περισσότερες από μία αυτοτελείς εγκαταστάσεις της ξένης εταιρείας στην Ελλάδα, οι συνολικές υποχρεώσεις του δεύτερου εδαφίου αυξάνονται αναλογικά με τον αριθμό των εγκαταστάσεων και ισχύουν για την εταιρεία που εδρεύει συνολικά και όχι για κάθε επιμέρους εγκατάσταση.

Οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής ξένων επιφέρουν αλληλέγγυη και πλήρη ευθύνη για την εταιρεία και τον νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της πιθανής ποινικής ευθύνης του.

Η παροχή των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), από την εδρεύουσα ξένη εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται.

Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε κύρια τουριστικά καταλύματα

Ειδική Άδεια Εγκατάστασης Αλλοδαπών Εταιρειών

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου απαιτεί ειδική άδεια εγκατάστασης, η οποία δίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του ίδιου Υπουργείου. Αυτή η άδεια μπορεί να αφορά μια ή περισσότερες ανεξάρτητες εγκαταστάσεις της ξένης εταιρείας στην Ελλάδα.

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, μπορεί να δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης, με βάση αίτημα της ξένης εταιρείας, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η καθορισμένη απόδοση κέρδους του άρθρου 2.

Αν οι προθεσμίες για την έκδοση της οριστικής ή προσωρινής άδειας παρέλθουν χωρίς κάποια ενέργεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων παίρνει την αρμοδιότητα της έκδοσης.

Η προσωρινή άδεια ισχύει μέχρι την έκδοση της οριστικής, και επιτρέπει στην εταιρεία να κάνει απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία της. Από την έναρξη της ισχύος της προσωρινής άδειας εφαρμόζεται ο σχετικός νόμος, εκτός του άρθρου 2.

Μετά την έκδοση της προσωρινής άδειας, εάν ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία στοιχεία για την τεκμηρίωση του περιθωρίου κέρδους και την έκδοση της οριστικής άδειας, η εταιρεία οφείλει να τα προσκομίσει εντός είκοσι (20) ημερών, αλλιώς η προσωρινή άδεια ανακαλείται.

Με την ίδια απόφαση μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα ή ακόμα και ανάκληση της άδειας, αν ανακαλυφθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του νόμου. Πριν την επιβολή των κυρώσεων, η διοίκηση πρέπει να καλέσει γραπτώς την εταιρεία, ώστε να παρουσιάσει μία έκθεση για τις κατηγορίες παραβάσεων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση της πρόσκλησης.

λογιστικό γραφείο

Δικαιολογητικά και στοιχεία αίτησης αλλοδαπής εταιρείας

Α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα αλλοδαπής εταιρείας για εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 είναι τα εξής:

1. Αίτηση και ερωτηματολόγιο, όπως αυτά παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, υπογεγραμμένα από τον ορισθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία της αλλοδαπής εταιρείας, τα στοιχεία του γραφείου που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, τα στοιχεία της δραστηριότητας που θα αναπτύξει αυτό (παρεχόμενες υπηρεσίες, λήπτριες εταιρείες, προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη και απασχόληση για την πενταετία), καθώς και τα στοιχεία υπολογισμού του προτεινόμενου για το γραφείο ποσοστού κέρδους επί των δαπανών.

2. Πρόσφατη βεβαίωση (εντός τριμήνου) του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρηθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού μητρώου της χώρας έδρας της εταιρείας), από το οποίο προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία της, το έτος σύστασης, η έδρα καθώς και η διοίκηση (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστές) και η εκπροσώπηση στην έδρα της (πρόσωπα που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους).

Σε περίπτωση που η διοίκηση ή η εκπροσώπηση ή η έδρα δεν προκύπτουν από το παραπάνω πιστοποιητικό, περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιολογητικού 5.

3. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας για την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει, στην οποία προσδιορίζεται το αντικείμενο δραστηριότητας του γραφείου (παρεχόμενες υπηρεσίες και λήπτριες αυτών συνδεδεμένες επιχειρήσεις), εξουσιοδοτείται το πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία (αξιωματούχος της εταιρείας) για την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιολογητικού 5 και διορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα για την υποβολή του αιτήματος και την εγκατάσταση και λειτουργία του γραφείου.

Στην απόφαση αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία διαβατηρίου ή δελτίου ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας των παραπάνω προσώπων, καθώς και η θέση του πρώτου εξ’ αυτών στην αλλοδαπή εταιρεία και συνημμένα σε αυτήν υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των αναφερόμενων παραστατικών ταυτοποίησης (διαβατήριο ή δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας).

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αιτούσας εταιρείας για τις δύο τελευταίες διαθέσιμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρήσεις. Για νεοσύστατες εταιρείες υποβάλλονται πρόσφατες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της πρώτης χρήσης.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία δεν ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές, υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία, και τα ανωτέρω βεβαιώνονται στην υπεύθυνη δήλωση του δικαιολογητικού 5.

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αλλοδαπής εταιρείας στην οποία δηλώνονται τα παρακάτω:

-Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας και φορολογικά στοιχεία της αιτούσας (αρμόδια φορολογική αρχή και VAT).

-Τα στοιχεία των ληπτριών εταιρειών (επωνυμία, χώρα έδρας, αντικείμενο δραστηριότητας, μητρώο εταιρειών στο οποία είναι εγγεγραμμένη και αριθμός μητρώου, αρμόδια φορολογική αρχή και VAT) και ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967.

-Κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στα δικαιολογητικά 2 και 4, εφόσον απαιτούνται.

6. Έκθεση της αιτούσας εταιρείας σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Υπηρεσίας στην οποία περιλαμβάνεται:

-Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας και της δομής του ομίλου (οργανόγραμμα με τα μέλη του ομίλου και τη σχέση σύνδεσής τους) καθώς και βασικά οικονομικά μεγέθη αυτού.

-Συνοπτική περιγραφή της αιτούσας εταιρείας και των ληπτριών εταιρειών (αντικείμενα δραστηριότητας, οικονομικά μεγέθη και απασχόληση καθώς και προβλέψεις τυχόν ουσιωδών μεταβολών εντός της προσεχούς πενταετίας).

-Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχει το γραφείο προς τις λήπτριες εταιρείες κατά κατηγορία υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967.

-Μελέτη τεκμηρίωσης του προτεινόμενου περιθωρίου κέρδους της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, βάσει των κριτηρίων της απόφασης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου και του σχετικού Υποδείγματος.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η ανάλυση των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση του δείγματος επιχειρήσεων, η παραγόμενη από τη χρησιμοποιούμενη βάση σχετική εκτύπωση απεικόνισης αυτών και η εκτύπωση της κατάστασης των εταιρειών του δείγματος που προκύπτει από την αναζήτηση καθώς και ο πίνακας με τα στοιχεία των εταιρειών του τελικού δείγματος και αιτιολόγηση της απόρριψης των υπολοίπων.

7. Βεβαίωση δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω ή ορκωτού ελεγκτή λογιστή εγγεγραμμένου στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Κεφ. Γ), στην οποία πιστοποιείται ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, έχουν εκδοθεί αρμοδίως και φέρουν την προβλεπόμενη επικύρωση και θεώρηση, όπως ορίζεται στο επόμενο εδάφιο.

Τα δικαιολογητικά 2, 3, και 5 πρέπει να είναι επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή και προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα κατά περίπτωση).

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Στις αλλοδαπές εταιρείες που υποβάλλουν αίτημα για εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν προσωρινή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου για την έκδοση της οποίας η εταιρεία οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά 1 έως 7 της παρ. Α και επιπρόσθετα ειδικό αίτημα για έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για τη λειτουργία του γραφείου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται:

-Ο αιτούμενος χρόνος έναρξης εφαρμογής του ποσοστού κέρδους που θα διαπιστωθεί στην οριστική άδεια εγκατάστασης, ο οποίος δύναται να ανατρέξει έως το χρόνο έκδοσης της προσωρινής άδειας και

-ότι είναι σε γνώση της εταιρείας ότι η δήλωση αυτή είναι ανέκκλητη.

Γ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο αίτημα αλλοδαπής εταιρείας για υπαγωγή στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 υποκαταστήματός της στην Ελλάδα είναι τα εξής:

1. Τα δικαιολογητικά 1 (με τα στοιχεία του υποκαταστήματος), 2, 3 (χωρίς να περιλαμβάνεται ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος στην Ελλάδα), 4, 5, 6 (με την προσθήκη γενικής περιγραφής και του υποκαταστήματος) και 7 της παρ. Α.

2. Πρόσφατα (εντός τριμήνου) Πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ. περί ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης και περί μεταβολών.

3. Πρόσφατη (εντός τριμήνου) εκτύπωση του φορολογικού προφίλ της εταιρείας από το Πληροφοριακό Σύστημα TAXISNET (Στοιχεία Επιχείρησης και Στοιχεία Νομικού Προσώπου).

4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του υποκαταστήματος των δύο τελευταίων διαθέσιμων χρήσεων υπογεγραμμένες αρμοδίως, εφόσον δεν έχουν καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τη λειτουργία του υποκαταστήματος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα παρακάτω:

-Η καταχώρηση από την εταιρεία στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των στοιχείων και αποφάσεων ως αυτή οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Τα στοιχεία (κωδικός αριθμός καταχώρισης και αντικείμενο) των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στην εγκατάσταση του υποκαταστήματος, στον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου για τη λειτουργία αυτού και στην ανάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο τελευταίων διαθέσιμων χρήσεων.

Λογιστικό γραφείο

Καθορισμός Ακαθάριστων Εσόδων

Οι εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα από τις υπηρεσίες τους – τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων – προσθέτοντας ένα ποσοστό κέρδους στο συνολικό κόστος των εξόδων και αποσβέσεων τους, αποκλείοντας το φόρο εισοδήματος (μέθοδος cost-plus). Το ποσοστό κέρδους, που εφαρμόζεται σε κάθε εταιρεία, προσδιορίζεται μέσω των κριτηρίων της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 3 και επιβεβαιώνεται με την απόφαση που χορηγεί την άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1, μετά τον έλεγχο της επιτροπής της παρ. 5.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στις προϋποθέσεις αλλά και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αλλοδαπές εταιρείες για την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Είδαμε επίσης τι ισχύει με την ειδική άδεια αλλά και τον καθορισμό των ακαθάριστων εσόδων.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: