Επίδομα Αδείας για την ετήσια κανονική άδεια – Αναλυτικός Οδηγός - KRS
ΆρθραΕπίδομα Αδείας για την ετήσια κανονική άδεια – Αναλυτικός Οδηγός

Επίδομα Αδείας για την ετήσια κανονική άδεια – Αναλυτικός Οδηγός

Σε όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες ξεκινάει για τους εργαζόμενους η περίοδος των αιτήσεων για την λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας ή όπως αλλιώς μπορούμε να την αναφέρουμε της ετήσιας άδειας αναψυχής τους.

Οι εργαζόμενοι εκτός από την χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας, η οποία προκύπτει κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε εργοδότη αναμένουν και την ενίσχυση του εισοδήματος τους, η οποία επιτυγχάνεται με την καταβολή του επιδόματος αδείας συμπληρωματικά του μηνιαίου τους μισθού.

Έτσι, στο παρόν άρθρο θα δούμε μαζί τις παρακάτω θεματικές:

 

  • Ποιος δικαιούται ετήσια κανονική άδεια
  • Ποια είναι η αναλογία της ετήσιας κανονικής άδειας
  • Τι ισχύει για το επίδομα αδείας
  • Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας
  • Τι συμβαίνει σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης

Ποιος δικαιούται ετήσια κανονική άδεια;

Ουσιαστικά ετήσια κανονική άδεια έχει δικαίωμα να λάβει ο κάθε μισθωτός, είτε είναι ορισμένου είτε είναι αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα μέχρι την συμπλήρωση δώδεκα μηνών συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας κατ’ αναλογία του χρόνου που έχει  συμπληρώσει στην επιχείρηση.(Αρ.61 Ν.4808/2021) 

Επιπλέον, αξίζει να σημειώσουμε πως για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας δεν απαιτείται συγκεκριμένο διάστημα προϋπηρεσίας στον εκάστοτε εργοδότη.

Ποια είναι η αναλογία της ετήσιας κανονικής άδειας;

Η ετήσια κανονική άδεια κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος υπολογίζεται στη βάση των 20 εργασίμων ημερών για όσους εργαζόμενους απασχολούνται πενθήμερο και των 24 εργασίμων ημερών για όσους απασχολούνται εξαήμερο.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη εργασία, δικαιούται άδεια 21 ημερών για πενθήμερη εργασία και 25 ημερών για εξαήμερη εργασία.

Κατά το τρίτο και τα επόμενα εργασιακά έτη ο εργαζόμενος δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους την ετήσια κανονική άδειά του με αποδοχές, δηλαδή 22 ημέρες (πενθήμερη εργασία) και 26 ημέρες (εξαήμερη εργασία).

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 12 ετών σε διαφορετικούς εργοδότες, ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια κανονική άδεια 25 ημερών για πενθήμερη εργασία και 30 ημερών για εξαήμερη εργασία.

Τέλος, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια κανονική άδεια 26 ημερών για πενθήμερη  εργασία και 31 ημερών για εξαήμερη εργασία. 

Τι ισχύει για το επίδομα αδείας

Όλοι οι εργαζόμενοι είτε είναι υπάλληλοι είτε εργατοτεχνίτες κ.α, εφόσον απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται να λαμβάνουν μαζί με την κανονικής του άδεια και επίδομα αδείας.

Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας, είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και τις αποδοχές 13 ημερών για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο.

Τα παραπάνω ισχύουν και όσους αμείβονται κατά μονάδα εργασίας, με ποσοστά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Επομένως, για το υπολογισμό του επιδόματος αδείας δεν μας απασχολεί η ιδιότητα του εργαζόμενου αλλά ο τρόπος αμοιβής του, δηλαδή με μηνιαίο μισθό ή με ημερομίσθιο.

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να επισημανθεί, ότι ένας εργαζόμενος δικαιούται επίδομα αδείας, ανεξάρτητα της εργασιακής σχέσης καθώς και στην περίπτωση μερικής απασχόλησης ο μισθωτός δικαιούται επίδομα αδείας όπως στην πλήρη απασχόληση όταν πρόκειται για καθημερινή εργασία.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας;

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται στον εργαζόμενο απευθείας από τον εργοδότη και, συγκεκριμένα, προκαταβάλλεται κατά την έναρξη των ημερών αδείας.

Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί πλήρης η ετήσια κανονική άδεια κατά το αντίστοιχο έτος και ούτε μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, το επίδομα αδείας καταβάλλεται εκ των υστέρων και αναλογεί στις ημέρες αδείας που δεν λήφθηκαν. 

Λογιστικό γραφείο KRS

Τι συμβαίνει σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης;

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου-εργοδότη με οποιονδήποτε τρόπο όπως για παράδειγμα με απόλυση ή αποχώρηση του εργαζόμενου  πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (Άρ. 1, παρ. 3 , Ν.1346/1983).

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος αποχωρήσει ή απολυθεί από μία επιχείρηση πριν συμπληρώσει ένα έτος στον ίδιο εργοδότη, τότε το επίδομα αδείας του υπολογίζεται με βάση την αναλογία από την έναρξη έως την λήξη της εργασιακής σχέσης.

 

Για παράδειγμα:

Ένας εργαζόμενος αορίστου χρόνου και πλήρης απασχόλησης αμείβεται με μηνιαίο μισθό 1.000,00€  .

Η ημερομηνία πρόσληψης του είναι 1/6/2023 και αποχωρεί οικειοθελώς στις 30/9/2023.

Ο εργαζόμενος είχε 25 ασφαλιστικά για κάθε μήνα που εργάστηκε, επομένως μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του έχει συνολικά 100 ασφαλιστικά.

 

Ο υπολογισμός του επιδόματος αδείας προκύπτει ως εξής:

 

Βήμα #1

Υπολογισμός των ημερών αδείας για το διάστημα 1/6/2023-30/9/2023

100 (συνολικά ασφαλιστικά) / 25 (ασφαλιστικά ανά μήνα) Χ 2 ( ημέρες δικαιούμενης άδειας ανά μήνα)

 =  4 Χ 2

 = 8 ημέρες υπολογισμού

 

Βήμα #2

8 (ημέρες υπολογισμού) Χ 1.000,00 (μηνιαίες αποδοχές) / 25 (ασφαλιστικά ανά μήνα)

= 8.000,00 / 25

= 320,00€

 

Επομένως, το μεικτό ποσό επιδόματος αδείας ισούται με 320,00€.

Συνοψίζοντας

Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας και εργασιακής σχέσης με την εκάστοτε επιχείρηση δικαιούνται να λαμβάνουν την ετήσια κανονική άδεια, η οποία τους αναλογεί κατόπιν αίτησης και έγκρισης από τον εργοδότη. 

Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το σχετικό επίδομα αδείας καθώς αποτελεί όχι μόνο σημαντική οικονομική ενίσχυση για κάθε εργαζόμενο αλλά κατοχυρώνεται από τον νόμο ως υποχρέωση προς του εργαζόμενους.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: