Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΚΕ – Οδηγός - KRS
ΆρθραΑύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΚΕ – Οδηγός

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΚΕ – Οδηγός

Τι ισχύει σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΙΚΕ; Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • ΙΚΕ – Ορισμός
  • Τι είναι το Μετοχικό Κεφάλαιο;
  • Σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο ΙΚΕ
  • Τι είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου;
  • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΚΕ
  • Τι είναι το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο;
  • Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΚΕ

ΙΚΕ – Ορισμός

Πριν μάθουμε περισσότερα σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΙΚΕ, ας εξετάσουμε τον βασικό ορισμό. Τι είναι λοιπόν η ΙΚΕ;

H ΙΚΕ είναι ουσιαστικά μία εταιρική μορφή. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά, στην ελληνική αγορά το 2012.

Η ΙΚΕ, αποτελεί μία πολύ καλή λύση, για τους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν απλότητα και ταυτόχρονα ευελιξία.

Τι είναι το Μετοχικό Κεφάλαιο;

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ο ποσοτικός δείκτης που σημειώνεται στο καταστατικό κατά τη στιγμή ίδρυσης μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ισοδυναμεί με το συνολικό ποσό των εισφορών των μετόχων.

Κανονικά, το μετοχικό κεφάλαιο είναι σταθερή τιμή που μπορεί να υποστεί αύξηση ή μείωση μόνο μέσω αλλαγής στο καταστατικό της εταιρείας.

Σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο ΙΚΕ

Το κεφάλαιο της ΙΚΕ ορίζεται από τους εταίρους χωρίς κάποιον συγκεκριμένο περιορισμό, και υπάρχει η δυνατότητα να είναι ακόμη και μηδενικό.

Στην ΙΚΕ, οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν μέσω:

#1 Κεφαλαιακές Εισφορές ΙΚΕ 

Αυτές αναφέρονται σε εισφορές είτε σε μετρητά είτε σε είδος που συνθέτουν το κεφάλαιο της εταιρίας. Εισφορές σε είδος γίνονται δεκτές εάν το αντικείμενο της εισφοράς μπορεί να αξιολογηθεί χρηματικά σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Πρόκειται για τον πιο διαδεδομένο τρόπο συμμετοχής.

#2 Εξωκεφαλαιακές Εισφορές ΙΚΕ

Περιλαμβάνουν παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρος του κεφαλαίου, όπως δεσμεύσεις για εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών. Αυτές οι παροχές πρέπει να καθορίζονται σαφώς στο καταστατικό της ΙΚΕ και να γίνονται για συγκεκριμένη ή αόριστη περίοδο.

#3 Εγγυητικές Εισφορές ΙΚΕ 

Αναφέρονται σε εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης για τα χρέη της ΙΚΕ έναντι τρίτων, όπως ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που προσφέρει την εγγυητική εισφορά δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα και θα προσπαθήσει να καλύψει τα χρέη της ΙΚΕ έως το συμφωνημένο ποσό. Το μέγιστο ποσό της εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβεί το 75% της συνολικής ευθύνης.

Τι είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου;

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εταιρία και την ενίσχυση της φερεγγυότητας έναντι των δανειστών της.

Το ποσό της αύξησης αυτής καλύπτεται είτε από τους μετόχους είτε από τρίτους και μπορεί να έχει τη μορφή εισφορών σε χρήμα, σε είδος ή και τα δύο. Βέβαια, σε περίπτωση που οι εισφορές είναι σε είδος, απαιτείται αποτίμηση της αξίας τους.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΚΕ

Στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), είναι δυνατή μόνο η πραγματική αύξηση με την καταβολή εισφορών, αν και δεν αποκλείεται και η ονομαστική αύξηση.

Όταν αυξάνεται το κεφάλαιο, πραγματοποιείται έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων. Οι υπάρχοντες εταίροι έχουν το δικαίωμα να προτιμήσουν την ανάληψη αυτών των μεριδίων βάσει της συμμετοχής τους.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε 20 ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ωστόσο, το καταστατικό της ΙΚΕ μπορεί να ορίζει ένα “εγκεκριμένο κεφάλαιο”, που σημαίνει ότι προβλέπεται αύξηση του κεφαλαίου κατά ένα συγκεκριμένο ποσό και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Αν συμβεί αυτό, οι εταίροι θα πρέπει να αναλάβουν τα νέα εταιρικά μερίδια που θα δημιουργηθούν.

Σε περίπτωση που γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΙΚΕ με αυτή τη μέθοδο, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να προσαρμόσει το κεφάλαιο της εταιρείας, υποβάλλοντας αντίστοιχη δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι πρόσθετες εισφορές γίνονται σε μετρητά.

Αν θέλετε να μάθετε ακόμη περισσότερα σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανά εταιρική μορφή, διαβάστε εδώ.

Για παράδειγμα:

Ο Εταίρος Α και ο Εταίρος Β έχουν συστήσει μια ΙΚΕ που κατασκευάζει ξύλινα παιχνίδια. Το αρχικό τους κεφάλαιο ήταν 10.000€, δηλαδή 5.000€ ο καθένας. Με την επιτυχία της επιχείρησης, αποφασίζουν να αυξήσουν το κεφάλαιο κατά 5.000€ για να ανοίξουν ένα νέο κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν να αυξήσουν το κεφάλαιο και προβαίνουν στην καταχώριση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. Καθώς οι δύο είναι οι μόνοι εταίροι, έχουν το δικαίωμα προτίμησης για τα νέα εταιρικά μερίδια. Μέσα σε 20 ημέρες, δηλώνουν στην εταιρεία ότι θα προτιμήσουν να αναλάβουν τα νέα μερίδια, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους κατά 2.500€ ο καθένας.

Έτσι, το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας θα φτάσει τα 15.000€, με τον Εταίρο Α και τον Εταίρο Β να έχουν 7.500€ ο καθένας. Ο διαχειριστής της ΙΚΕ, μετά την αύξηση, υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ για την προσαρμογή του κεφαλαίου.

Τι είναι το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο;

Τι είναι όμως το εγκεκριμένο κεφάλαιο, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως;

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των μετοχών που έχουν αγοραστεί από τους μετόχους μιας εταιρείας ή από το ευρύ κοινό. Αυτό αναφέρεται στην συνολική αξία των μετοχών που έχουν αποκτηθεί από τους επενδυτές. Δηλαδή, πρόκειται για το συνολικό ποσό που έχει συνεισφερθεί στην εταιρεία μέσω της αγοράς μετοχών.

Από την άλλη πλευρά, σε αντίθεση με το καταβεβλημένο κεφάλαιο, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο αφορά τις μετοχές που έχουν ήδη συμφωνηθεί, ανεξαρτήτως αν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή από τον μέτοχο.

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΙΚΕ

Η μείωση του κεφαλαίου πραγματοποιείται με ακύρωση μεριδίων που ανταποκρίνονται σε κεφαλαιακές εισφορές, σεβόμενοι την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των εταίρων που κατέχουν αυτά τα μερίδια. 

Το καταστατικό ίσως ορίζει ότι χρειάζεται η συγκατάθεση αυτών των εταίρων ή μια απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία. 

Η μείωση δεν πρέπει να φέρει το κεφάλαιο σε μηδέν, εκτός αν υπάρχει ταυτόχρονη αύξησή του. 

Σε περίπτωση μείωσης, τα ποσά που απελευθερώνονται μπορούν να κατανεμηθούν στους εταίρους που έχουν μερίδια αντίστοιχα με τις κεφαλαιακές εισφορές, αλλά μόνο εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από τους δανειστές. 

Οι δανειστές μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις μέσα σε ένα μήνα από την καταγραφή της απόφασης μείωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Εάν γίνει τέτοια αντίρρηση, το δικαστήριο αποφασίζει μετά από αίτηση της εταιρείας. Μπορεί να επιτρέψει την καταβολή των ποσών στους εταίρους ή να θέσει όρους. 

Αν πολλοί δανειστές διαφωνήσουν, λαμβάνεται μια κοινή απόφαση. Δεν ισχύει αυτό το σενάριο αν η μείωση γίνεται για κάλυψη ζημιών ή δημιουργία αποθεματικού.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στην ΙΚΕ ή αλλιώς την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, και στο κεφάλαιο της. Συγκεκριμένα μάθαμε περισσότερα σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν οι εταίροι ενώ επικεντρωθήκαμε στο τι γίνεται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΙΚΕ.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: