ΑΜΚΕ: Τι Είναι, Πώς Φορολογείται & Πώς Συστήνεται - KRS
ΆρθραΑΜΚΕ: Τι Είναι, Πώς Φορολογείται & Πώς Συστήνεται

ΑΜΚΕ: Τι Είναι, Πώς Φορολογείται & Πώς Συστήνεται

Μέχρι τώρα, οι μόνες εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουμε δει είναι οι ΚοινΣΕπ και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις. Σήμερα, λοιπόν, θα συνεχίσουμε μία άλλη μορφή, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ή αλλιώς ΑΜΚΕ.

Ειδικότερα, θα δούμε

  •     Τι είναι η ΑΜΚΕ;
  •     Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ΑΜΚΕ,
  •     Πώς φορολογείται μία ΑΜΚΕ και
  •     Πώς Συστήνεται η ΑΜΚΕ.

Ας ξεκινήσουμε με έναν σύντομο ορισμό.

Τι Είναι η ΑΜΚΕ;

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) είναι το νομικό πρόσωπο (εταιρεία) που δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα για την απόκτηση κέρδους, αλλά επιδιώκει σκοπούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ως βάση της έχει την εταιρεία του Αστικού Κώδικα (άρ. 741-784) και, άρα, δημιουργείται με απλή σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων που συμφωνούν να επιδιώκουν κοινό σκοπό με κοινές εισφορές.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς διαφοροποιείται η ΑΜΚΕ από τις υπόλοιπες μορφές εταιρειών, αξίζει να αναλύσουμε ξεχωριστά ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Κύρια Χαρακτηριστικά μιας ΑΜΚΕ

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ΑΜΚΕ θα τα εξετάσουμε όσον αφορά τους παρακάτω παράγοντες.

#1: Σκοπός

Όπως προαναφέραμε, μία ΑΜΚΕ μπορεί να έχει μόνο μη κερδοσκοπικό σκοπό, π.χ. επιμορφωτικό, πολιτιστικό, αθλητικο, επιστημονικό, κλπ.

 

Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι αποκλείεται να ασκεί οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να εξασφαλίζει έσοδα αποκλειστικά για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και όχι για τον προσπορισμό κέρδους.

Τέτοια δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί η διανομή εντύπων επί πληρωμή, η οργάνωση εκδηλώσεων, η συλλογή συνδρομών, κ.ο.κ.

Ας σημειώσουμε ότι ο σκοπός χαρακτηρίζεται ως κερδοσκοπικός ή μη βάσει των διατάξεων του καταστατικού της κάθε ΑΜΚΕ.

#2: Εισφορές

Τα μέλη μιας ΑΜΚΕ συμμετέχουν σε αυτή με την καταβολή εισφορών. Οι εισφορές αυτές είναι ίσες για όλα τα μέλη – εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά – και μπορεί να συνίστανται σε χρήμα, είδος, εργασία ή οποιαδήποτε άλλη παροχή.

Προσοχή: Εάν τα μέλη μιας ΑΜΚΕ εισφέρουν σε εργασία, δε θεωρείται ότι προσφέρουν μισθωτές υπηρεσίες σε αυτή.

#3: Διανομή κερδών

Παρόλ’ αυτά, τα μέλη της ΑΜΚΕ δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε διανομή κερδών, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις ΑΕ με την απόδοση μερισμάτων. Κάτι τέτοιο, μάλιστα, θα ήταν ασύμβατο με το σκοπό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον θα προϋπέθετε τη συγκέντρωση κέρδους.

#4: Ευθύνη μελών

Τέλος, τα μέλη των ΑΜΚΕ με νομική προσωπικότητα φέρουν την ίδια ευθύνη με τους ομόρρυθμους εταίρους των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών. Δηλαδή, ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα εταιρικά χρέη και όχι απλώς μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.

Έχοντας κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά, ας προχωρήσουμε στο τι ισχύει με τη φορολογία των ΑΜΚΕ, ώστε να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα.

Πώς Φορολογείται μια ΑΜΚΕ;

Οι ΑΜΚΕ, λοιπόν, εμπίπτουν στις εξής φορολογικές περιπτώσεις.

#1: Φόρος εισοδήματος

Μία ΑΜΚΕ ακολουθεί τους γενικούς κανόνες φορολογίας επιχειρήσεων και, επομένως, φορολογείται με συντελεστή 22% επί των εσόδων της, ενώ υποβάλλεται σε προκαταβολή φόρου στο 40% για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας και στο 80% για τα επόμενα.

Ως έσοδα της ΑΜΚΕ λογίζονται όσα αποκτά από δραστηριότητα που δε σχετίζεται με την άσκηση μη κερδοσκοπικής δραστηριότητας, όπως είναι εκείνα που προέρχονται από πώληση εντύπων και τοποθέτηση διαφημίσεων σε αυτά, από συνδρομές μη μελών, από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων και εργαστηρίων, κ.ο.κ.

Αντιθέτως, δε φορολογούνται ως έσοδα της ΑΜΚΕ οτιδήποτε προσπορίζεται από εισφορές και συνδρομές μελών, κρατικές επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, έντυπα που διανέμονται στα μέλη, κλπ.

#2: ΦΠΑ

Περαιτέρω, επιβάλλεται κανονικά ΦΠΑ για όσες πράξεις παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών της ΑΜΚΕ υποβάλλονται στο καθεστώς αυτό.

#3: Τέλος επιτηδεύματος

Συγχρόνως, η κάθε ΑΜΚΕ υποχρεούται να καταβάλει ετησίως το τέλος επιτηδεύματος σε μειωμένο, βέβαια, ποσό. Ειδικά για τις ΑΜΚΕ, το τέλος επιτηδεύματος κυμαίνεται από 400 έως 500 ευρώ αναλόγως του πληθυσμού του τόπου που έχει την έδρα της και στα 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημά της.

Έχοντας συλλέξει, λοιπόν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς πριν την ίδρυση ΑΜΚΕ, ας κλείσουμε με το πώς γίνεται η σύσταση μιας ΑΜΚΕ.

Πώς Συστήνεται η ΑΜΚΕ;

Α. Καταρχάς, αξίζει να θυμηθούμε ότι για τη δημιουργία μιας ΑΜΚΕ αρκεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων (σύμβαση εταιρείας). Δηλαδή, σε πρώτο δεν απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, όπως ισχύει για τη σύσταση εταιρειών γενικότερα.

Β. Πιο συγκεκριμένα, εάν η ΑΜΚΕ δεν ασκεί καμία οικονομική δραστηριότητα, δεν υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΑΜΚΕ χωρίς νομική προσωπικότητα).

Αντιθέτως, εάν η ΑΜΚΕ πρόκειται να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού της, υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΑΜΚΕ με νομική προσωπικότητα).

Γ. Παράλληλα με την καταχώριση, διενεργείται και προέγκριση του μη κερδοσκοπικού σκοπού του καταστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ. Εδώ, ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν εξαρτάται απλώς από την αναγραφή “ΑΜΚΕ” στην επωνυμία ή τον ορισμό της ως εταιρικής μορφής στο καταστατικό, αλλά από την περιγραφή του σκοπού και των δραστηριοτήτων της σε αυτό.

Δ. Μετά την προέγκριση του σκοπου, το καταστατικό της ΑΜΚΕ δημοσιεύεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και η εταιρεία μπορεί να κάνει έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ.

Δυστυχώς, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της, η σύσταση ΑΜΚΕ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-ΥΜΣ, όπως συμβαίνει με άλλες εταιρικές μορφές (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ και ΕΕ).

Όπως είναι λογικό, κάτι τέτοιο συνιστά σημαντικό εμπόδιο για όσους ενδιαφέρονται να συστήσουν ΑΜΚΕ, καθώς απαιτεί συνεννοήσεις με διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες και εμφανίζει αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο.

Για το λόγο αυτό, στην KRS προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν την εκπροσώπησή σας σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τη διαχείριση των λογιστικών βιβλίων σας και φορολογικών υποχρεώσεων.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε την KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μάθετε τα πάντα για τη σύσταση ΑΜΚΕ ή άλλων επιχειρήσεων και να λάβετε την κατάλληλη εξυπηρέτηση!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: