Επιστροφή ΦΠΑ: Ποιες οι Προϋποθέσεις για Επιχειρήσεις - KRS
ΆρθραΕπιστροφή ΦΠΑ: Ποιες οι Προϋποθέσεις για Επιχειρήσεις

Επιστροφή ΦΠΑ: Ποιες οι Προϋποθέσεις για Επιχειρήσεις

Με την πάροδο των χρόνων και την καταβολή προσπάθειας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό οι περιπτώσεις εκκρεμών επιστροφών ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις.

Πέραν του ότι υπάρχει καλύτερη και πιο συστηματική οργάνωση, γίνονται περισσότεροι έλεγχοι και διατηρείται ιστορικό εσόδων και εξόδων της κάθε επιχείρησης ηλεκτρονικά.

Το γεγονός αυτό δίνει μια ανάσα στις επιχειρήσεις που έχουν καθαρό φορολογικό προφίλ, πληρώνουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν οφειλές στο δημόσιο.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε πιο αναλυτικά:

  • Τι Ορίζουμε ως Επιστροφή ΦΠΑ;
  • Πότε Δικαιούται μια Επιχείρηση Επιστροφή ΦΠΑ;
  • Πώς να Κάνετε Αίτηση για Επιστροφή ΦΠΑ (Βήμα-Βήμα)

Τι Ορίζουμε ως Επιστροφή ΦΠΑ;

Αρχικά, ο ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) είναι ένας έμμεσος φόρος κατανάλωσης, ο οποίος επιβάλλεται σε διάφορα αγαθά και υπηρεσίες επιβαρύνοντας τον αγοραστή τους.

Ο ΦΠΑ είναι σταθερός για όλους και επιβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε αντίθεση με το φόρο εισοδήματος.

Ως επιστροφή ΦΠΑ ορίζουμε την επιστροφή του ποσού που προκύπτει απο τον συμψηφισμό του ΦΠΑ στα δηλωμένα έσοδα και έξοδα μιας επιχείρησης.

Η κάθε επιχείρηση είναι θεμιτό να παρακολουθεί τα έξοδα που κάνει, έχοντας έτσι καλύτερη εικόνα των ταμειακών ροών της.

Αξίζει να τονιστεί ότι από τα φορολογητέα έσοδα μιας επιχείρησης, υπάρχουν κάποιες δαπάνες που εκπίπτουν και κάποιες άλλες που δεν εκπίπτουν. Οι λεγόμενες εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες αντιστοίχως.

Η επιστροφή του ΦΠΑ πραγματοποιείται σε διάστημα μεταξύ 10 ημερών και ενός μήνα. Με τις καθαρές επιστροφές να γίνονται ως επί το πλείστον σε 10 ημέρες.

Βασικός σκοπός της ΑΑΔΕ είναι η επιστροφή αυτή να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιο αυτοματοποιημένα γίνεται στο μέλλον.

Πότε Δικαιούται μια Επιχείρηση Επιστροφή ΦΠΑ;

Μια επιχείρηση δικαιούται επιστροφή ΦΠΑ αρκεί να τηρεί κάποιες βασικες προϋποθέσεις:

  • Διαθέτει βεβαίωση ότι έχει υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών.
  • Διαθέτει νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο παροχής αγαθών αλλά και του φόρου με τον οποίο επιβαρύνθηκαν.
  • Διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία εισαγωγής αγαθών από την ίδια την επιχείρηση, καθώς και του φόρου με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά αυτά.
  • Διαθέτει νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών όπως επίσης και για τις λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες υπάγεται στο φόρο.
  • Κατέχει επικυρωμένο αντίγραφο της Ειδικής Δήλωσης ΦΠΑ ή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης, όπως ισχύει σύμφωνα με τη περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που το ποσό της έκπτωσης σε μια φορολογική περίοδο είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Παρακάτω, ας δούμε πότε μια επιχείρηση δικαιούται άμεση επιστροφή ΦΠΑ σε διάστημα 7-10 ημέρες και χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος.

Αρχικά, άμεσοι δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που αιτούνται απαλλαγή ΦΠΑ και των οποίων οι πράξεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό έως 50% του κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό η επιχείρηση να έχει καθαρό φορολογικό προφίλ, να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς και να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω και διαπράξει παραβάσεις, δύναται να της επιβληθεί και το αντίστοιχο πρόστιμο.

Ωστόσο, το πρόστιμο αυτό μπορεί να αποφευχθεί, αρκεί να υπάρχει γνώση κάποιων βασικών στοιχείων.

Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να μην φοροδιαφεύγει και να έχει περάσει από επιτυχή έλεγχο για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους, με το συνολικό ποσό που επιστράφηκε έπειτα από τη διενέργεια ελέγχου, να μην αποκλίνει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του 5%.

 Ακολούθως, ας συνεχίσουμε με κάποια ακόμη σημαντικά στοιχεία που αξίζει να γνωρίζει η κάθε υποκείμενη επιχείρηση.

Ο κατάλογος που περιλαμβάνει τις υπαγόμενες επιχειρήσεις καθορίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στο κατάλογο αυτό έχουν κάνει αίτημα επιστροφής ποσού κατά το προηγούμενο έτος έως 20% του συνολικά αιτούμενου προς επιστροφή ποσού από όλες τις επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Αν υπάρχει υποψία για παραβατική συμπεριφορά της επιχείρησης, δύναται να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Ενώ αν εντοπιστούν αθροιστικά ασυνέπειες από το μέρος της επιχείρησης, αυτο σημαίνει την διαγραφή της επιχείρησης από τον κατάλογο αυτό.

Αφού καλύψαμε κάποια βασικά στοιχεία για την επιστροφή ΦΠΑ και πότε τη δικαιούται μια επιχείρηση, ας δούμε παρακάτω μερικά απλά βήματα για την αίτηση επιστροφής του.

Πώς να Κάνετε Αίτηση για Επιστροφή ΦΠΑ (Βήμα-Βήμα)

Με την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ γίνεται και η δημιουργία της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής του.

Κατά βάση, η αίτηση αυτή δημιουργείται πλέον ηλεκτρονικά. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο taxisnet, ενημερώνεται ο πολίτης και την καταβάλει σε έντυπη μορφή.

Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ είναι απλή αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Σε πρώτο στάδιο, συμπληρώνετε τον κωδικό 503 (Αιτούμενο ποσό για επιστροφή).

Στη συνέχεια επιλέγετε μια από τις αιτίες επιστροφής, με εξαίρεση τη μείωση χρεωστικού υπολοίπου.

Τέλος, συμπληρώνετε το κουτάκι με την ένδειξη «ΤΡΑΠΕΖΑ» καθώς και τον αριθμό λογαριασμού IBAN.

Σε περίπτωση που η υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ΑΦΜ /Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, δύναται με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. να συμπληρώσει το πεδίο με την ένδειξη «άλλη τράπεζα».

Με Λίγα Λόγια

Αναφερθήκαμε στην επιστροφή ΦΠΑ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται να τηρεί μια επιχείρηση για να τη δικαιούται καθώς και σε μερικά απλά βήματα για να κάνετε την αίτηση επιστροφής του.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα προκειμένου η επιχείρησή σας να είναι καλυμμένη από κάθε φορολογική πτυχή, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: