ΙΚΕ – Πως κάνω Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων; - KRS
ΆρθραΙΚΕ – Πως κάνω Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων;

ΙΚΕ – Πως κάνω Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων;

Πως γίνεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε μία ΙΚΕ; Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία; Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η ΙΚΕ;
 • Εταιρικά Μερίδια ΙΚΕ
 • Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε μία ΙΚΕ 
 • Πως κάνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή
 • Πως κάνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΙΚΕ αιτία θανάτου
 • Δικαίωμα Προαίρεσης 
 • Τι γίνεται στην περίπτωση εξόδου ενός εταίρου ΙΚΕ;

Τι είναι η ΙΚΕ;

Η ΙΚΕ ή αλλιώς Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, είναι η κεφαλαιουχική εταιρία η οποία έχει τη δική της νομική προσωπικότητα.

Ουσιαστικά, η περιουσία μίας ΙΚΕ είναι διαφορετική από την περιουσία των εταίρων της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταίροι να μην ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας ή τις λοιπές υποχρεώσεις της.

Τέλος, η ΙΚΕ είναι μία εταιρεία εμπορική , ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι στενά η εμπορική επιχείρηση.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ορισμό αλλά και τα πλεονεκτήματα μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ή αλλιώς ΙΚΕ, διαβάστε εδώ.

Εταιρικά Μερίδια ΙΚΕ

Ας εξετάσουμε λοιπόν τι ισχύει για τα εταιρικά μερίδια μίας ΙΚΕ.

Αρχικά για να συμμετέχει κάποιος σε μία ΙΚΕ χρειάζεται να έχει στην κατοχή του ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια. 

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι δυνατή η παράσταση των εταιρικών μεριδίων με μετοχές. Επιπλέον μία εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει, για τα εταιρικά μερίδια, έγγραφο το οποίο δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου.

Όσον αφορά των αρχικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο κάθε εταίρος, αυτός ορίζεται στο καταστατικό της ΙΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 50. Ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων έχει τη δυνατότητα να αυξομειώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Όσον αφορά τα εταιρικά μερίδια μίας ΙΚΕ, αξίζει να σημειωθεί πως η ονομαστική τους αξία είναι τουλάχιστον 1 ευρώ, ενώ παραμένει η ίδια για όλα τα εταιρικά μερίδια χωρίς να επηρεάζεται από το είδος της εισφοράς.

Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο:

 • Κοινωνίας
 • Επικαρπίας
 • Ενεχύρου 

Στην περίπτωση που ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, τότε οι συνδικαιούχοι πρέπει να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο στην εταιρεία.

Στην περίπτωση που δεν υποδείξουν, τότε οι δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων σε μία ΙΚΕ

Τι ισχύει όμως σχετικά με τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε μία ΙΚΕ; 

Η μεταβίβαση καθώς και η επιβάρυνση των μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη. Επιπλέον, εταίρος ο οποίος έχει στην κατοχή του μερίδια τα οποία αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, η οποία δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82.

ΙΚΕ

Πως κάνω Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή;

Ας εξετάσουμε λοιπόν πως γίνεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε μία ΙΚΕ στην περίπτωση που ο εταίρος είναι εν ζωή.

Αρχικά η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα προς την εταιρεία αλλά και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση της μεταβίβασης σε αυτή.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη γνωστοποίηση, υπογράφεται από τον εταίρο ο οποίος μεταβιβάζει το μερίδιο του αλλά και τον εταίρο ο οποίος το αποκτά, εγγράφως. 

Από τη δική του πλευρά, ο διαχειριστής να προχωρήσει άμεσα στην καταχώρηση της μεταβίβασης στο βιβλίο των εταίρων. Βασική προϋπόθεση είναι η τήρηση όλων των προϋποθέσεων για τη μεταβίβαση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΙΚΕ.

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων θεωρείται πως έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων, όσον αφορά τρίτα άτομα.

Προσοχή: Το καταστατικό μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, μπορεί να περιορίζει ή ακόμα και να αποκλείει τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση εταιρικών μεριδίων εν ζωή.

Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει:

 • Το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων
 • Το δικαίωμα της εταιρείας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, τα οποία πρόκειται να μεταβιβασθούν

Πως κάνω Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων ΙΚΕ αιτία θανάτου;

Αφού εξετάσαμε την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εν ζωή ας εξετάσουμε και τη συμβαίνει στη περίπτωση θανάτου.

Αρχικά ένας διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει άμεση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, Πρέπει πρώτα όμως να έχει ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

Το καταστατικό μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας μπορεί να ορίζει πως στην περίπτωση του θανάτου ενός εταίρου της, τα μερίδια του εξαγοράζονται από το πρόσωπο το οποίο η ίδια υποδεικνύει, και το οποίο μπορεί να είναι είτε εταίρος ή τρίτος, αντί πλήρους τμήματος το οποίο προσδιορίζεται με δικαστική απόφαση. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση στην οποία τα μέρη της ΙΚΕ συμφωνούν στο ύψος του ή το ύψος του έχει οριστεί ήδη από το καταστατικό της εταιρείας.

Το καταστατικό γίνεται επίσης να προβλέπει πως οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Δικαίωμα προαίρεσης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Οι εταίροι μίας ΙΚΕ έχουν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. 

Το δικαίωμα προαίρεσης καταγράφεται μάλιστα στο βιβλίο των εταίρων. Στη περίπτωση που βεβαιωθεί ο διαχειριστής πως έχει ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, τότε έχει την υποχρέωση να καταγράψει στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

Τι γίνεται στην περίπτωση εξόδου ενός εταίρου ΙΚΕ;

Αρχικά πρέπει να διευκρινίσουμε πως σε μία ΙΚΕ ή αλλιώς ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, κάθε εταίρος έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του εταίρου.

Το καταστατικό μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα που έχουν οι εταίροι να αποχωρήσουν από την εταιρεία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το καταστατικό μίας ΙΚΕ γίνεται να προβλέπει και την έξοδο εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές με δήλωση της εταιρείας. Προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος εταίρος να αδυνατεί να εκπληρώσει την παροχή η οποία αντιστοιχεί στην εισφορά του, λόγω:

 • Ασθένειας
 • Συνταξιοδότησης
 • Kληρονομιάς εταιρικών μεριδίων

Προσοχή:  Ο εξερχόμενος εταίρος μίας ΙΚΕ έχει το δικαίωμα να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Στην περίπτωση όμως που τα μέρη διαφωνούν στην αποτίμηση ή το καταστατικό δεν ορίζει έχει ορίσει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο.

Ο διαχειριστής της ΙΚΕ έχει την υποχρέωση, να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων και σε μείωση του κεφαλαίου, στην περίπτωση εξόδου ενός εταίρου από την εταιρεία. Στη συνέχεια πρέπει να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας στο Γ.ΕΜ.Η.

Τέλος το καταστατικό της ΙΚΕ μπορεί να ορίζει πως σε περίπτωση εξόδου ενός εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στον ορισμό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ή αλλιώς ΙΚΕ, καθώς και στα εταιρικά μερίδια. Συγκεκριμένα αναλύσαμε τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ανά περίπτωση αλλά και το τι συμβαίνει με την έξοδο ενός εταίρου από μία ΙΚΕ.

Στην KRS, βλέποντας από νωρίς τα οφέλη της ΙΚΕ, εξειδικευτήκαμε στον εταιρικό αυτό τύπο και έχουμε βοηθήσει χιλιάδες εταιρείες να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. 

Αν λοιπόν επιθυμείτε να ιδρύσετε τη δική σας ΙΚΕ ή εταιρεία γενικότερα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε σε επαφή για να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία!

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: