Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου – Προϋποθέσεις και συνέπειες μη τήρησης - KRS
ΆρθραΆδεια κυκλοφορίας φαρμάκου – Προϋποθέσεις και συνέπειες μη τήρησης

Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου – Προϋποθέσεις και συνέπειες μη τήρησης

Τι ισχύει για την άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιες οι συνέπειες μη τήρησης όσων ισχύουν; 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Άδεια για την κυκλοφορία φαρμάκου – Προϋποθέσεις 
 • Άδεια Κυκλοφορίας Φαρμάκου – Λοιπές υποχρεώσεις κατόχου άδειας
 • Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου – Συνέπειες μη τήρησης των υποχρεώσεων 

Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου – Προϋποθέσεις

Για την εκχώρηση αδείας για την κυκλοφορία ενός φαρμάκου, η σχετική αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα δεδομένα και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 9 της σχετικής ΚΥΑ, και ειδικότερα:

-Τα στοιχεία του αιτούντα και του παραγωγού, αν δεν είναι ο ίδιος

-Το όνομα του φαρμάκου

-Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση όλων των συστατικών του φαρμάκου

-Αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον από τη χρήση του φαρμάκου

-Περιγραφή της μεθοδολογίας παραγωγής και των μεθόδων ελέγχου της παραγωγής, τα στοιχεία και οι εγκαταστάσεις παραγωγής, καθώς και η κατοχή των αναγκαίων αδειών για την παραγωγή φαρμάκων. Επίσης, είναι απαραίτητο έγγραφο από την αρμόδια εθνική Αρχή που επιβεβαιώνει ότι ο παραγωγός έχει λάβει άδεια για την παραγωγή φαρμάκων στη χώρα του.

-Τις θεραπευτικές ενδείξεις, τις αντενδείξεις, και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

-Την δοσολογία, την φαρμακοτεχνική μορφή, τον τρόπο και την οδό χορήγησης, καθώς και τον αναμενόμενο χρόνο ζωής του φαρμάκου

-Τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών, προκλινικών και κλινικών μελετών

-Επιβεβαίωση ότι οι κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν εντός της ΕΕ συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία

-Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), μακέτα της εξωτερικής και της βασικής συσκευασίας, καθώς και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ).

-Αντίγραφο κάθε άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου από άλλη χώρα, κατάλογος των κρατών μελών όπου εκκρεμεί ανάλογη αίτηση, αντίγραφο τυχόν εγκεκριμένης ΠΧΠ και ΦΟΧ από άλλο Κράτος Μέλος, τυχόν αρνητικές αποφάσεις από οποιαδήποτε χώρα για το συγκεκριμένο φάρμακο, αντίγραφο τυχόν χαρακτηρισμού του φαρμάκου ως ορφανού κ.λ.π.

-Αιτιολόγηση για κάθε μέτρο προφύλαξης και ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνεται κατά την αποθήκευση του φαρμάκου, τη χορήγηση στους ασθενείς και τη διάθεση των υπολειμμάτων, με αναφορά στους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον.

-Προσκόμιση της δήλωσης Φαρμακοεπαγρύπνησης και επαλήθευση κατά την κατάθεση του φακέλου από τη Διεύθυνση ΔΥΕΠ.

Σχετικά με τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, τόσο κατά την προεγκριτική όσο και κατά τη μετεγκριτική φάση, ισχύουν τα οριζόμενα στην άνω ΚΥΑ και ειδικότερα τα άρθρα 9 παρ. θ’ και 124 επ.), όπως αναλυτικά εξηγούνται στην εγκύκλιο του ΕΟΦ υπ’ αρ. 36043/29.5.07 (Σύνοψη Υποχρεώσεων Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων και Χορηγών Κλινικών Μελετών/ Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας–Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης).

Φαρμακείο

Άδεια Κυκλοφορίας Φαρμάκου - Λοιπές υποχρεώσεις κατόχου άδειας

Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου είναι πλήρως αστικά και ποινικά υπεύθυνος.

Υποχρεούται για τα εξής:

 • Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου είναι πλήρως αστικά και ποινικά υπεύθυνος.
 • Υποχρεούται για τα εξής:
 • Τήρηση όλων των όρων της άδειας, συμπεριλαμβανομένης της εγκεκριμένης ΠΧΠ, ΦΟΧ, συσκευασίας, επισήμανσης, κατάταξης και των νόμιμων διαδικασιών
 • Γνωστοποίηση στον ΕΟΦ της πραγματικής διάθεσης του εγκεκριμένου φαρμάκου στην αγορά
 • Πληρωμή των ανάλογων τελών
 • Υποβολή αιτήσεως για ενημέρωση της άδειας ανάλογα με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο
 • Γνωστοποίηση στον ΕΟΦ οποιαδήποτε πληροφορίας σχετικά με την συνεχή αξιολόγηση της σχέσης οφέλους – κινδύνου
 • Απόδειξη πραγματοποίησης ποιοτικών ελέγχων στο τελικό προϊόν, επιθεώρηση της διαδικασίας και των εγκαταστάσεων παραγωγής
 • Υποβολή έγκαιρης και νόμιμης αίτησης για ανανέωση της άδειας
 • Γνωστοποίηση στον ΕΟΦ κάθε απόφασης για ανάκληση, απόσυρση, περιορισμό ή απαγόρευση κυκλοφορίας του φαρμάκου σε άλλη χώρα, με αιτιολογία των σχετικών αποφάσεων
 • Ενημέρωση του ΕΟΦ, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν, για ενδεχόμενη έλλειψη του φαρμάκου στην αγορά, ανεξάρτητα από την αιτία της
 • Τήρηση αρχείων για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και ενημέρωση του ΕΟΦ
 • Απασχόληση επιστημονικού προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν το εγκεκριμένο φάρμακο
 • Διαφήμιση, πληροφόρηση και προώθηση του φαρμάκου, σύμφωνα με το νόμο
 • Τήρηση και αρχειοθέτηση όλων των πληροφοριών για το φάρμακο και, ειδικότερα, για τις κλινικές δοκιμές
 • Ειδικές υποχρεώσεις για τα φάρμακα που προέρχονται από αίμα ή πλάσμα και άλλες ειδικές κατηγορίες
 • Αποθήκευση σε κατάλληλους χώρους που έχουν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με το ΠΔ 194/1995 (ΦΕΚ Α’ 102). Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να δηλώνονται κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής/ εισαγωγής του συγκεκριμένου φαρμάκου. Εάν τα φάρμακα παράγονται από τρίτο παραγωγό για λογαριασμό του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και αποθηκεύονται στον παραγωγό, πέραν των προαναφερθέντων, πρέπει να παραδίδεται και συμβασιολογική συμφωνία μεταξύ τους, στην οποία δηλώνεται ότι ο παραγωγός διαθέτει κατάλληλους χώρους για την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων.
 • Επικόλληση ταινίας γνησιότητας σε κατάλληλους χώρους, που έχουν αδειοδοτηθεί για αυτό από τον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με τις διατάξεις για την ταινία γνησιότητας, και ειδικότερα την Υπ. Απόφ. Α6/1370/1987, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Αποθήκευση των προϊόντων σε ξεχωριστούς χώρους για κάθε κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και διορισμός του νόμιμα απαιτούμενου επιστημονικού υπεύθυνου.
 •  Η Δ/νση ΔΥΕΠ πρέπει να ενημερώνεται αμέσως σχετικά με την αρμοδιότητά της, ώστε να διατηρεί ενημερωμένους τους φακέλους των αδειών κυκλοφορίας.
Φαρμακείο

Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου - Συνέπειες μη τήρησης των υποχρεώσεων

Πέρα από τις κυρώσεις που προβλέπει η φαρμακευτική νομοθεσία για παράβαση των υποχρεώσεων των κατόχων της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων, η μη τήρησή τους επιφέρει και τα ακόλουθα:

#1 Για εκκρεμείς αιτήσεις

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης σύμφωνα με το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας, οι αιτήσεις δεν προωθούνται και δεν εξετάζονται. Είναι φανερό ότι οι προθεσμίες εξέτασης του φακέλου δεν αρχίζουν να τρέχουν μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου («clock – stop»).

#2 Για χορηγηθείσες άδειες

Οι κυκλοφορίες των άδειας των κατόχων που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αναστέλλονται ή ανακαλούνται, ανάλογα με την παράβαση.

Οι άδειες κυκλοφορίας των κατόχων που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους, αναστέλλονται ή ανακαλούνται, ανάλογα με την παράβαση.

Επειδή όμως διαπιστώθηκε ότι, δραστηριοποιούμενες στο χώρο του φαρμάκου επιχειρήσεις βρίσκονται σε μη συγγνωστή σύγχυση και άγνοια ως προς τη συστηματοποίηση των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους (παρά το γεγονός ότι αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη νομοθεσία, στις Οδηγίες της ΕΚ προς τους Αιτούντες, στη Σύνοψη Υποχρεώσεων Κατόχων ¶δειας Κυκλοφορίας φαρμάκων και Χορηγών Κλινικών Μελετών για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση κ.α) και προς αποφυγήν διατάραξης του ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με φάρμακα κατά τη μεταβατική περίοδο ομαλοποίησης της ως άνω παρατηρηθείσας κατάστασης, θα πρέπει να κληθούν οι εταιρείες ώστε:

Να αποσταλεί ένα έγγραφο από τη Διεύθυνση ΔΥΕΠ προς όλες τις επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες που έχουν λάβει γραπτή ενημέρωση για τα κενά τους. Εάν οι αναφερόμενες αδυναμίες δεν αποκατασταθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2008 και μετά από αντίστοιχη ενημέρωση του Δ.Σ. / Ε.Ο.Φ. από τη Διεύθυνση ΔΥΕΠ, τότε θα πρέπει να ανακληθούν οι αναφερόμενες άδειες με διαπιστωτική απόφαση του Δ.Σ. / Ε.Ο.Φ., δεδομένου ότι έχει ήδη παραχωρηθεί αντίστοιχη προθεσμία.

Συγκεκριμένα σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης/επικόλλησης ταινίας γνησιότητας, θα πρέπει να κληθούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες -όπως αποκάλυψαν οι δηλώσεις που υπέβαλαν-

α) δεν κατέχουν τις σχετικές άδειες, να διορθώσουν κάθε σχετική αδυναμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2008 και

β) εκτελούν τα παραπάνω σε εγκεκριμένους χώρους, αλλά εμφανίζουν ελλείψεις σύμφωνα με τα παραπάνω (π.χ. η μη διάθεση ειδικών χώρων, η μη παρουσίαση συμβάσεως μεταξύ ΚΑΚ και παραγωγού κλπ., ανάλογα με την περίπτωση), να διορθώσουν κάθε σχετική αδυναμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, περιπτώσεις όπου δηλώθηκε αποθήκευση προϊόντων τρίτων σε Φαρμακαποθήκες ή παραγωγούς ή άλλους χώρους χωρίς να εξασφαλίζεται η διακριτότητα των χώρων ανά ΚΑΚ (άδειες πρατηρίου κλπ.), καθώς και πιθανές περιπτώσεις επικόλλησης ταινίας γνησιότητας σε μη αδειοδοτημένους χώρους.

Οι κωδικοί που παραχωρήθηκαν από τη ΔΥΕΠ ως προσωρινοί, δεν επιβεβαιώνονται ως μόνιμοι πριν την πλήρη επιθεώρηση της συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων εταιρειών.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην Άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου καθώς και όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζετε.

Επίσης αναφερθήκαμε στις συνέπειες μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: