Συγχωνεύσεις Φαρμακείων – Αναλυτικός Οδηγός - KRS
ΆρθραΣυγχωνεύσεις Φαρμακείων – Αναλυτικός Οδηγός

Συγχωνεύσεις Φαρμακείων – Αναλυτικός Οδηγός

Τι ισχύει με τις συγχωνεύσεις φαρμακείων; Γνωρίζατε για την άδεια ίδρυσης Φαρμακείου και την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείων ειδικής περίπτωσης; 

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τα παραπάνω και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου – Προϋποθέσεις
  • Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου
  • Περίπτωση Θανάτου Εταίρου Φαρμακοποιού
  • Εταιρεία Φαρμακείου – Άδεια Συμμετοχής
  • Συγχώνευση Φαρμακείων – Τι ισχύει με το εταιρικό όνομα;

Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου - Προϋποθέσεις

Ας αρχίσουμε με την Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου. Συγκεκριμένα:

Η παράγραφος β) του άρθρου 3 του νόμου 1963/1991 (Α’ 138), που αφορά τη σειρά προτεραιότητας για την εξέταση των αιτήσεων για άδεια ίδρυσης φαρμακείου, αλλάζει. Πλέον, δίνεται προτεραιότητα στην αίτηση του ατόμου που, την περίοδο που χορηγείται η άδεια, δεν λαμβάνει σύνταξη από κανέναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είτε αυτός είναι ο ίδιος ιδιώτης μη φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός από αυτόν. Η παράγραφος β) του άρθρου 3 τώρα λέει:

«β) Όταν υπάρχουν αιτήσεις από φαρμακοποιούς και μη φαρμακοποιούς, προηγείται η αίτηση του ατόμου που, κατά την χορήγηση της άδειας, δεν λαμβάνει σύνταξη από κανέναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας, ακόμα και αν έχει παραιτηθεί ή θα παραιτηθεί από το δικαίωμα σύνταξης. Η σειρά προτεραιότητας για την εξέταση των αιτήσεων είναι η εξής:

αα) Πρώτα εξετάζεται η αίτηση του ατόμου που δεν έχει άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου κατά την χορήγηση της άδειας, είτε αυτός είναι ο ίδιος ιδιώτης μη φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός από αυτόν.

ββ) Στη συνέχεια εξετάζεται η αίτηση στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (του αιτούντος φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η παλαιότερη.

γγ) Μετά εξετάζεται η αίτηση στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) είναι ο πρώτος που έλαβε το πανεπιστημιακό πτυχίο της φαρμακευτικής σχολής. Σε περίπτωση ίδιας χρονιάς αποφοίτησης, προηγείται ο φαρμακοποιός με την υψηλότερη βαθμολογία.

δδ) Τέλος, εξετάζεται η αίτηση του ατόμου που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια ή του ατόμου που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.».

Εταιρεία Εκμετάλλευσης Φαρμακείου Ειδικού Τύπου

Δύο ή περισσότεροι φαρμακοποιοί που διαθέτουν άδεια για την ίδρυση φαρμακείου βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν μια εταιρεία για την εκμετάλλευση ενός ειδικού τύπου φαρμακείου, αποκλείονται οι ανώνυμες εταιρείες. Ο μέγιστος αριθμός φαρμακοποιών που μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία είναι επτά, ενώ ένας φαρμακοποιός μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία τέτοια εταιρεία σε εθνικό επίπεδο.

Στην εταιρεία μπορούν να συμμετέχουν φαρμακοποιοί που έχουν το φαρμακείο τους στο ίδιο κτίριο, καθώς και φαρμακοποιοί που έχουν άδειες για διαφορετικά καταστήματα. Κάθε φαρμακοποιός μπορεί να συμμετέχει με μία άδεια ίδρυσης φαρμακείου, με μέγιστο ποσοστό συμμετοχής 60% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, εάν υπάρχουν δύο συμμετέχοντες, ή 40% εάν υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι συμμετέχοντες. Οι διαχειριστέςέχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν έναν από αυτούς με νομικό εγγραφο για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε συγκεκριμένες πράξεις ή υποθέσεις.

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο φαρμακείο που ορίζουν οι εταίροι στο καταστατικό της, ενώ τα υπόλοιπα φαρμακεία που συμμετέχουν στην εταιρεία ορίζονται ως υποκαταστήματά της. Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία και εκμετάλλευση των φαρμακείων και έχει προκαθορισμένη διάρκεια ζωής, αλλά μπορεί να παραταθεί πριν τη λήξη της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει έναν Φορολογικό Αριθμό Μητρώου.

Παρά τους κανόνες σχετικά με τα πληθυσμιακά κριτήρια για την άδεια ίδρυσης ενός φαρμακείου, είναι επιτρεπτή η συγκέντρωση ενός φαρμακείου σε λειτουργία και ενός φαρμακείου υπό ίδρυση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011, από έναν αδειούχο φαρμακοποιό που είναι εταίρος σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου. Εάν φαρμακοποιοί συμμετέχουν στην ίδια εταιρεία και λειτουργούν στο ίδιο κατάστημα, η εταιρεία δεν υποχρεούται να λειτουργεί ως ομόρρυθμη εταιρεία και δεν είναι απαραίτητο να ορίζονται όλοι οι φαρμακοποιοί σαν συνδιαχειριστές, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

Φαρμακείο

Περίπτωση Θανάτου Εταίρου Φαρμακοποιού

Σε περίπτωση που φαρμακοποιός με άδεια, που είναι επίσης εταίρος σε εταιρεία για την διαχείριση ειδικού τύπου φαρμακείου, πεθάνει, το άρθρο 20 του νόμου 1666/1986 (Α’ 200) εφαρμόζεται όσον αφορά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου του αποβιώσαντος εταίρου, εφόσον οι κληρονόμοι του εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου.

Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου συμμετέχουν στην εταιρεία ως κοινωνία κληρονόμων, υποχρεωτικά, και ορίζουν έναν διαχειριστή από τους κληρονόμους που εκπροσωπεί την κοινωνία κληρονόμων απέναντι στους υπόλοιπους εταίρους της εταιρείας. Εάν οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν στον διορισμό του διαχειριστή, οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο να διορίσει διαχειριστή της κοινωνίας κληρονόμων.

Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου είναι υποχρεωμένοι να παραχωρήσουν το εταιρικό μερίδιο που κληρονόμησαν στους εταίρους που το ζητούν, πριν περάσει ο χρόνος που καθορίζεται από το άρθρο 20 του ν. 1666/1986 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Εάν, πριν περάσει ο χρόνος που καθορίζεται από το άρθρο 20 του ν. 1666/1986, ένας κληρονόμος λαμβάνει άδεια για να ασκήσει το επάγγελμα του φαρμακοποιού, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το κληρονομούμενο μερίδιο σε αυτόν τον κληρονόμο.

Σε κάθε περίπτωση, η συστέγαση του κληρονομούμενου φαρμακείου του αποβιώσαντος φαρμακοποιού με τους υπόλοιπους εταίρους που είναι αδειούχοι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους του παρόντος. Εάν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 1666/1986, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να παραχωρήσουν το εταιρικό μερίδιο που κληρονόμησαν στους εταίρους που το ζητούν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία του θανάτου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Η αξία του μεριδίου του αποβιώσαντος εταίρου που πρέπει να μεταβιβαστεί, η διαδικασία και ο τρόπος μεταβίβασης καθορίζονται από τον καταστατικό χάρτη της εταιρείας ή μέσω δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση διαφωνίας.

Εταιρεία Φαρμακείου - Άδεια Συμμετοχής

Σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται ειδικού τύπου φαρμακείο, επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο φαρμακοποιοί που έχουν άδεια ίδρυσης φαρμακείου. Η συμμετοχή ατόμων που δεν είναι φαρμακοποιοί, καθώς και η συμμετοχή νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών και υποκαταστημάτων εξωτερικών εταιρειών, είναι απαγορευμένη.

Ο αδειούχος φαρμακοποιός εταίρος επιτρέπεται να αποχωρήσει από την εταιρεία που διαχειρίζεται ειδικού τύπου φαρμακείο σε οποιαδήποτε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον καταστατικό χάρτη της εταιρείας. Αν, μετά την αποχώρηση ενός αδειούχου φαρμακοποιού εταίρου, οι εναπομείναντες εταίροι με άδεια ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, είναι λιγότεροι από δύο (2), τότε η εταιρεία διαλύεται αυτομάτως.

Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί, που είναι εταίροι σε εταιρεία διαχείρισης φαρμακείου ειδικού τύπου, είναι από κοινού υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και για την προσωπική διεύθυνση και την τακτική λειτουργία των φαρμακείων τους. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν τα ονόματά τους στις βιτρίνες και τις πινακίδες των φαρμακείων.

Συγχώνευση Φαρμακείων - Τι ισχύει με το εταιρικό όνομα;

Στο εταιρικό όνομα πρέπει να περιλαμβάνεται οφείλει να περιέχει την λέξη “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Φ.Ε.Τ.)”. Ένα ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, επικυρωμένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στον σχετικό Φαρμακευτικό Σύλλογο, εντός ενός (1) μήνα από την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές στο καταστατικό και όλες τις αλλαγές της εταιρείας.

Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συνεπάγεται την αυτομάτη ακύρωση των αδειών ίδρυσης που έχουν χορηγηθεί στους φαρμακοποιούς συνεταίρους της εταιρείας διαχείρισης φαρμακείου ειδικού τύπου, από την αρμόδια αρχή που τις χορήγησε.

Ειδικές θέματα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης φαρμακείου ειδικού τύπου που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ρυθμίζονται από το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με την επιθυμία των εταίρων, υπό τον όρο ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν παραβαίνουν την παρούσα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Φαρμακείο

Ωράριο Λειτουργία Φαρμακαποθηκών

Οι φαρμακαποθήκες πρέπει να λειτουργούν, τουλάχιστον, για σαράντα (40) ώρες κάθε εβδομάδα.

Ο νομικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κάθε φαρμακαποθήκης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της φαρμακαποθήκης πέραν των χρονικών ορίων της παρ. 1, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, συμπεριλαμβανομένης σίγουρα της Κυριακής, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η εργατική νομοθεσία. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει το ωράριο λειτουργίας της φαρμακαποθήκης στον αρμόδιο δήμο της περιοχής.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στις Συγχωνευσεις Φαρμακείων καθώς και στην άδεια ίδρυσης φαρμακείου. Επίσης εξετάσαμε τι ισχύει σχετικά με την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου αλλά και την άδεια συμμετοχής.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: