Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Ο απόλυτος οδηγός - KRS
ΆρθραΕκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Ο απόλυτος οδηγός

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Ο απόλυτος οδηγός

Τι ισχύει για τις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες; Τι γνωρίζατε για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες; 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Τι είναι;
 • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
 • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023
 • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
 • Τι Είναι οι Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες;
 • Ποιες είναι οι Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες;
 • Φορολογικός Συντελεστής

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Τι είναι;

Οι εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες είναι ουσιαστικά οι δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα μίας επιχείρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4172/2013, αυτές οι δαπάνες πρέπει κατ’ αρχάς:

Να εκτελούνται για το συμφέρον της επιχείρησης

Να αναπαριστούν μια πραγματική συναλλαγή, της οποίας η αξία δεν θεωρείται κατώτερη ή ανώτερη από την αγοραία

Να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης

Σημειώνουμε ότι για τις δραστηριότητες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι δαπάνες μπορούν να αφαιρεθούν εφόσον η επιχείρηση έχει λογιστικά κέρδη για την χρήση της κατά την διάρκεια της εφαρμογής τους.

#1 Δαπάνες για το συμφέρον της επιχείρησης

Πιο συγκεκριμένα, στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θεωρείται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιείται κατά:

την εκπλήρωση νομικής ή συμβατικής υποχρέωσης, 

για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων, 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων,

τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά,

εάν αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής της

ή κατά τις κανονικές εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία εισοδήματος

ή εν γένει να στοχεύει στην επέκταση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην εφαρμογή μέτρων που εμπίπτουν στην εταιρική κοινωνική ευθύνη.


Για παράδειγμα: 

Ας υποθέσουμε ότι ένα εστιατόριο αποφασίζει να επενδύσει σε ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης για τους υπαλλήλους του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών, μεθόδους μαγειρικής ή άλλες σχετικές με την επιχείρηση δεξιότητες.

Αυτή η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του εστιατορίου, καθώς βελτιώνει τις δεξιότητες των υπαλλήλων του και μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εμπειρία του πελάτη. Αυτό, σε απευθείας συνέχεια, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των επιστρέφοντων πελατών και συνεπώς τα έσοδα του εστιατορίου.

Συνεπώς, η δαπάνη για την επανακατάρτιση του προσωπικού είναι μια επιχειρηματική δαπάνη που αντικατοπτρίζει την περιγραφή που δώσαμε νωρίτερα, δηλαδή μία εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη.

#2 Δαπάνες που αντιστοιχούν σε μια πραγματική συναλλαγή 

Σχετικά με την έννοια της πραγματικής συναλλαγής, αξίζει να αναφερθεί ότι τα έξοδα δεν πρέπει να είναι φανταστικά, μερικώς φανταστικά ή μη υπαρκτά. 

Για παράδειγμα:

Έστω μια επιχείρηση που καταγράφει μια δαπάνη για την αγορά ενός νέου εξοπλισμού, όπως μιας νέας συσκευής γραφείου, στα λογιστικά της βιβλία. Ωστόσο, αν αυτή η συσκευή δεν έχει πραγματικά αγοραστεί και τοποθετηθεί στο γραφείο, τότε η δαπάνη θα θεωρούνταν μη πραγματική ή φανταστική. Παρόμοια, εάν η επιχείρηση καταγράφει μια δαπάνη για υπηρεσίες που δεν παρέχονται πραγματικά, αυτό θα θεωρούνταν επίσης μη πραγματική δαπάνη.

#3 Εγγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης

Φυσικά, κάθε δαπάνη πρέπει να εκτελείται και να τεκμηριώνεται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (απόδειξη ή τιμολόγιο).


Συγκεκριμένα, μερικές από τις δαπάνες που μπορούν να αφαιρεθούν είναι:

 • Αγορά εμπορεύματος και εξοπλισμού
 • Μισθοδοσία
 • Ενοίκιο
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 • Καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα

Ας εξετάσουμε κάθε μία από τις αναφερόμενες κατηγορίες δαπανών με παραδείγματα:

#1 Αγορά εμπορεύματος και εξοπλισμού

Μια επιχείρηση που αγοράζει νέα τραπέζια και καρέκλες (εξοπλισμό) για τον χώρο της, ή ένα κατάστημα υπολογιστών που αγοράζει νέα αποθέματα (εμπόρευμα) για την πώληση.

#2 Μισθοδοσία

Ένας εργοδότης πληρώνει τους εργαζόμενους του για την εργασία τους, είτε σε ωρομίσθια, είτε σε μηνιαίες αποδοχές.

#3 Ενοίκιο

Μια επιχείρηση πληρώνει το ενοίκιο για τον χώρο όπου δραστηριοποιείται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καταστήματα λιανικής, γραφεία, εργοστάσια κ.λπ.

#4 Λογαριασμοί ΔΕΚΟ

Πληρωμές για κατανάλωση υπηρεσιών παροχής νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας κλπ.

#5 Λειτουργικά έξοδα

Πληρωμές για επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού, ασφαλιστικά εισφορές, άδειες λειτουργίας, επαγγελματικές υπηρεσίες (όπως λογιστικά, νομικά ή συμβουλευτικά) κ.λπ.


Επιπλέον, με μια πιο πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 22 του ίδιου νόμου (άρθρο 22Α), θεωρούνται εκπιπτόμενες και οι δαπάνες για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα.

Αυτό συμπεριλαμβάνει τις αποσβέσεις του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τεχνολογικής ή επιστημονικής έρευνας, και αυτές μπορούν να αφαιρεθούν από τα συνολικά εισοδήματα της επιχείρησης, αυξημένες κατά 100%.

Σημείωση: Κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για αυτές τις δαπάνες.

Όσον αφορά ορισμένες δαπάνες για τους εργαζομένους και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι εκπιπτόμενες μέχρι το 120% του συνολικού τους ποσού. Αυτές περιλαμβάνουν δαπάνες για:

Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων

Υγειονομική προστασία των εργαζομένων

Προστασία του περιβάλλοντος (ενεργειακή απόδοση, ανακύκλωση κλπ.)

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φοροτεχνικό ή έναν λογιστή για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες εκπτώσεις που μπορείτε να επωφεληθείτε.

Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας

Οι δαπάνες που σχετίζονται με επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων εξοπλισμού και οργάνων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αυτής της έρευνας, μπορούν να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το έτος που πραγματοποιήθηκαν, αυξημένες κατά 100%. 

Ποια είναι τα κριτήρια; 

Τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτών των δαπανών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν δημιουργηθούν ζημίες μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσοστού, αυτές μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 27.

Παράλληλα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσής της, η επιχείρηση καταθέτει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα αναγκαία δικαιολογητικά για τις δαπάνες που σχετίζονται με έρευνα και τεχνολογία που έχει πραγματοποιήσει. Ο έλεγχος και η επικύρωση αυτών των δαπανών πραγματοποιούνται μέσα σε περίοδο δέκα (10) μηνών. Σε όλες τις περιπτώσεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στο Υπουργείο Οικονομικών.

α) Για δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση καταθέτει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από εκθεση ελέγχου, όπως αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017, γνωστή ως “Έκθεση Διασφάλισης”, η οποία επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση και το ύψος των δαπανών. Η “Έκθεση Διασφάλισης” πρέπει να υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.

Η “Έκθεση Διασφάλισης” συντάσσεται γραπτώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων διεθνών προτύπων, συγκεκριμένα βάσει του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και πρόκειται για εργασία που περιλαμβάνεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.

β) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας εκτελεί έλεγχο για να διαπιστώσει εάν οι δαπάνες που έχουν γίνει σχετίζονται με ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, δηλαδή κάνει έλεγχο επί του υποκειμένου. Ο έλεγχος και η επικύρωση αυτών των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ, πραγματοποιούνται από την εν λόγω Υπηρεσία μέσα σε έξι (6) μήνες. Εάν δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, θεωρείται ότι οι αντίστοιχες δαπάνες έχουν εγκριθεί.

γ) Η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας καθορίζεται με απόφαση που λαμβάνεται κοινά από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο έλεγχος των δαπανών για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, που πραγματοποιείται από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες όπως καθορίζεται εδώ, θεωρείται υποχρεωτικός. Οι ορκωτοί λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες που πραγματοποιούν αυτόν τον έλεγχο, θα εφαρμόσουν τις διατάξεις για την απαγόρευση της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως ισχύουν για τους υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων που είναι στο δημόσιο συμφέρον.

δ) Οι ελεγκτικές εκθέσεις της παραγράφου 3α υποβάλλονται σε δειγματοληπτικό έλεγχο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε χρόνο και αφορά τουλάχιστον το 15% των ελεγκτικών εκθέσεων που έχουν υποβληθεί. Εάν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπιστούν παραβιάσεις των κανονισμών, όσον αφορά την ακρίβεια και την ολοκληρωμένη παρουσίαση της εκθέσεως από τον ορκωτό λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση προωθείται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την εφαρμογή των κυρώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023

Για τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, το ποσό που επιχείρηση δαπανά για διαφήμιση:

α) είτε σε εξωτερικούς χώρους που είναι νομίμως προορισμένοι για υπαίθρια διαφήμιση, για την ανάρτηση διαφημιστικών ή χορηγικών μηνυμάτων ή για δημοσιεύσεις επί πληρωμή, ή

β) είτε για την αγορά χρόνου ή χώρου για τη μετάδοση ή καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των εξής Μέσων Ψυχαγωγίας:

βα) τηλεόραση,

ββ) ραδιόφωνο,

βγ) κινηματογράφο,

βδ) διαδίκτυο,

βε) υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ψηφιακά μέσα και εργαλεία, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στα βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και

βστ) εφημερίδες και περιοδικά,

μπορεί να αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το έτος που πραγματοποιήθηκε, αυξημένο κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020, 60% για το φορολογικό έτος 2021 και 30% για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Για το φορολογικό έτος 2020, οι διαφημιστικές δαπάνες της επιχείρησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τον κύκλο εργασιών των διαφημιστικών δαπανών (όπως ορίζεται στις παραγράφους α) και β)) για το έτος 2019, πριν την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, και

(ii) Για το φορολογικό έτος 2021 και τα φορολογικά έτη 2022 και 2023, οι διαφημιστικές δαπάνες της επιχείρησης θα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 105% του κύκλου εργασιών των διαφημιστικών δαπανών (όπως ορίζεται στις παραγράφους α) και β)) για το έτος 2019, πριν την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.

Εάν μια επιχείρηση έχει διακοπεί ή έχει πληγεί οικονομικά λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τις αρμόδιες ρυθμίσεις, τότε η προϋπόθεση (i) εκπληρώνεται εφόσον οι διαφημιστικές δαπάνες για το έτος 2020 ανέρχονται τουλάχιστον στο 70% του κύκλου εργασιών των διαφημιστικών δαπανών για το έτος 2019, πριν την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.

Αν προκύψουν ζημιές μετά την αφαίρεση των παραπάνω ποσοστών, αυτές θα μεταφερθούν σύμφωνα με το άρθρο 27.

Τυχόν περαιτέρω ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης θα καθορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Ας δούμε μερικές ακόμα εκπιπτόμενες δαπάνες, αυτή τη φορά σχετικά με τους εργαζόμενους αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα:

α) Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς.

Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα.

Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%).

δ) Για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%).

ε) Για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Οι δαπάνες που συνδέονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση μπορούν να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα εισοδήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που εργάζονται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και της ακαλλιέργητης υδατοκαλλιέργειας, κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής τους, αυξημένες κατά 100%. Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.

Η παρούσα πρόταση ισχύει επίσης για τις δαπάνες απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με στόχο την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει αυξημένη απαλλαγή από τη δαπάνη απόσβεσης.

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, για το οποίο έχει εφαρμοστεί το κίνητρο της αυξημένης απαλλαγής απόσβεσης, τότε αυτό το κίνητρο σταματά να ισχύει, ωστόσο η ήδη παρασχεθείσα αυξημένη απαλλαγή δεν ανακαλείται. Αυτό εφαρμόζεται μόνο για ειδικές δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που γίνονται μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους κωδικούς ενεργητικότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) για επιχειρήσεις με έδρα εκτός εθνικού εδάφους.

Η παροχή της ενίσχυσης με βάση την παρούσα προτεινόμενη τροπολογία επιτελείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην απόφαση του επόμενου παραγράφου.

Οι λεπτομέρειες της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών χορήγησης και ελέγχου, οι κανόνες συμβατότητας από πλευράς κρατικών ενισχύσεων και η καθορισμένη νομική βάση για τη χορήγηση της ενίσχυσης, θα οριστούν μέσω κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η απόφαση αυτή μπορεί να επικαιροποιηθεί ετησίως για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των δαπανών και σε άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες.

Τι Είναι οι Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες;

Ως μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εννοούμε τις δαπάνες αυτές που δεν εκπίπτουν από τα συνολικά φορολογητέα έσοδα μια επιχείρησης.

Ποιες είναι οι Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες

Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες:

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 15 για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες και τα χρεωστικά ομόλογα που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού,

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,

δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26,

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,

στ. Η παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών,

η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,

θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,

ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους.

ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

ιστ) Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.

Επιχειρηματικότητα

Φορολογικός Συντελεστής

#1 Για Φυσικά Πρόσωπα

Τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15, μετά την πρόσθεση των πιθανών εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις. Για τα εν λόγω κέρδη, δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.

Στην περίπτωση που εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία ασφαλίζεται από τον ΟΓΑ, συνδυάζονται με εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 υπολογίζεται μόνο για το εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα. Εάν, πέραν των εισοδημάτων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο εδάφιο, αποκτάται επίσης εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση φόρου θα αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15:

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογούμενων δεν υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα εννιάμιση χιλιάδες (9.500) ευρώ, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η κατάθεση δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, αυτό το εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από κερδοφορία μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και η επιπρόσθετη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται βάσει της τρέχουσας παραγράφου και της παραγράφου 1 του άρθρου 16. 

Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, το ποσό που υπερβαίνει φορολογείται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 29. Τα μέτρα αυτού του άρθρου ισχύουν επίσης για τους φορολογούμενους που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά την διακοπή αυτής.

#2 Για Νομικά Πρόσωπα

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περ. β’ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής με 22%.

β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του v. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο τι είναι, ποιες είναι ενώ δώσαμε και παραδείγματα. 

Επίσης μιλήσαμε για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες αλλά και το τι ισχύει για τον συντελεστή φορολογίας.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: