Άδεια Καπνού – Αναλυτικός Οδηγός - KRS
ΆρθραΆδεια Καπνού – Αναλυτικός Οδηγός

Άδεια Καπνού – Αναλυτικός Οδηγός

Τι ισχύει σχετικά με την άδεια καπνού; Ποιες κατηγορίες άδειας καπνού υπάρχουν και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα εξετάσουμε τις εξής θεματικές:

  • Υποχρεώσεις Φορέων στην Άδεια Καπνού
  • Άδεια Καπνού – Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές
  • Άδεια Καπνού για αποστολή εντός ΕΕ
  • Απαιτούμενα Έγγραφα για την Χορήγηση Άδειας Καπνού
  • Άδεια Καπνού: Σχετικά με την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή
  • Διαδικασία για την Έκδοση Άδειας Βάσει του Άρθρου 5
  • Άδεια Καπνού για εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων
  • Πως μπορεί να ανακληθεί η άδεια;
  • Άδεια Καπνού για εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων –  Προϋποθέσεις

Υποχρεώσεις Φορέων στην Άδεια Καπνού

Τα άτομα και οι οργανισμοί που επιθυμούν ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001, πρέπει να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι φορείς που δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις δραστηριότητες στην χώρα μας, εδρεύουν σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, πρέπει να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα λειτουργεί εξ ονόματος του φορέα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και θα φέρει αλληλέγγυα ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 100Α και των συναφών διατάξεων της παρούσας.

Άδεια Καπνού - Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες, στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκεται το επιχειρησιακό κέντρο του υπόχρεου ατόμου ή οργανισμού ή το κέντρο του φορολογικού εκπροσώπου του, ορίζονται ως αρμόδιες για την έκδοση, την τροποποίηση, την ανάκληση και ακύρωση των αδειών του άρθρου 1.

Οι τελωνειακές αρχές, στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των ατόμων ή οργανισμών στα οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες του άρθρου 1, ορίζονται ως αρμόδιες για τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών των εγκαταστάσεων. Εάν έχει διοριστεί φορολογικός εκπρόσωπος, ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην περιοχή ευθύνης της οποίας βρίσκεται το κέντρο του φορολογικού εκπροσώπου.

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των αδειών για αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση, χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου και εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών.

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα έγγραφα για την άδεια για την αποστολή σε άλλη χώρα μέλος, την παραλαβή από άλλη χώρα μέλος, την εισαγωγή, την εξαγωγή, την μεταποίηση, την κατοχή, την διαμεσολάβηση, την χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου και την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών.

Άδεια Καπνού για αποστολή εντός ΕΕ

Για να χορηγηθεί η άδεια για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., για παραλαβή από άλλο κράτος μέλος, για εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση, χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου, καθώς και για εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Πρέπει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την δραστηριότητα για την οποία ζητεί την άδεια.

β) Δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη ποινική απόφαση για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που έχει σχέση με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής, ή οποιαδήποτε σχετική με τα παραπάνω δραστηριότητα που παράγει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, δεν πρέπει να έχει εκδοθεί κατά του αιτούντα αμετάκλητη απόφαση από διοικητικό ή πολιτικό δικαστήριο για συμμετοχή σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής, ή σχετικής δραστηριότητας που παράγει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Απαιτούμενα Έγγραφα για την Χορήγηση Άδειας Καπνού

Για την έκδοση άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, την παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, την εισαγωγή, την εξαγωγή, την επεξεργασία, την κατοχή, τη διαμεσολάβηση, το χονδρικό εμπόριο καπνού και τσιγαρόχαρτου, καθώς και την εισαγωγή βιομηχανοποιημένου καπνού, υποβάλλεται Ηλεκτρονική Αίτηση από το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet. Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος I.

Με την αίτηση, το υπόχρεο πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας, εκτός από αυτά που, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία για την εξαίρεση αναζήτησης πιστοποιητικών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή έχει την υποχρέωση να αναζητήσει.

α. Χρειάζεται ένα αντίγραφο της ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. Για εταιρείες, χρειάζεται τα αντίστοιχα στοιχεία για τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

β. Χρειάζεται ένα πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ. που αποδεικνύει την έναρξη της επιχείρησης ή μια εκτύπωση από το taxisnet που περιέχει αντίστοιχες πληροφορίες.

γ. Χρειάζεται ένα αντίγραφο του ποινικού μητρώου του αιτούντα ή του νόμιμου εκπροσώπου για εταιρείες.

δ. Χρειάζεται ένα πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. που αποδεικνύει τη νόμιμη εκπροσώπηση για τα νομικά πρόσωπα.

ε. Χρειάζεται ένα αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο.

στ. Χρειάζεται μια υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι δεν υπήρξε καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα και ότι δεν υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία πτώχευσης.

ζ. Χρειάζεται πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης για την εταιρεία.

η. Χρειάζεται ένα αντίγραφο που αποδεικνύει ότι ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) είναι ενήμερος με τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

θ. Χρειάζεται ένα αντίγραφο της σύμβασης ή ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συναφθεί ανάμεσα στον εντολέα και τον διαμεσολαβητή, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

Άδεια Καπνού: Σχετικά με την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή

Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, δεν χρειάζεται επιπλέον άδεια για την αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση ή χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου. Ωστόσο, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν τριμηνιαίες καταστάσεις στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις ποσότητες καπνού και τσιγαρόχαρτου που κατέχουν, διαμεσολαβούν ή εμπορεύονται χονδρικώς.

Για τους κατόχους άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, δεν χρειάζεται επιπλέον άδεια για την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών. Αυτό ισχύει όταν οι κάτοχοι της άδειας εισάγουν βιομηχανοποιημένους καπνούς από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη και τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική τους αποθήκη.

Διαδικασία για την Έκδοση Άδειας Βάσει του Άρθρου 5

Η σχετική τελωνειακή αρχή ελέγχει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα για την έκδοση της άδειας του άρθρου 5. Αν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου πληρούνται, η άδεια εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

Η άδεια εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙ. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στο δικαιούχο, ενώ το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στην τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την άδεια. Αυτή η αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την έκδοση της άδειας.

Άδεια Καπνού για εκτέλεση διάφορων δραστηριοτήτων

Η άδεια για την εκτέλεση διάφορων δραστηριοτήτων σχετικά με τον καπνό και το τσιγαρόχαρτο, μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, εάν έχουν συμβεί αλλαγές σε κάποια από τα στοιχεία που οδήγησαν στην έκδοσή της. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις όπως αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου, αλλαγή της κατηγορίας της άδειας της επιχείρησης, αλλαγή της φύσης της δραστηριότητας ή αλλαγή φορολογικού αντιπροσώπου στην ίδια τελωνειακή περιοχή.

α) Αλλαγή των στοιχείων του δικαιούχου

β) Μεταβολή της κατηγορίας αδείας της επιχείρησης

γ) Μεταβολή του είδους δραστηριότητας

δ) Αλλαγή φορολογικού αντιπροσώπου που έχει έδρα στην χωρική αρμοδιότητα της ίδιας τελωνειακής περιφέρειας στην οποία είχε εκδοθεί η αρχική άδεια.

Πως μπορεί να ανακληθεί η Άδεια Καπνού;;

Η άδεια καπνού μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε περίπτωση που το ζητήσει ο δικαιούχος λόγω παύσης των εργασιών, αλλαγής φορολογικού αντιπροσώπου σε διαφορετική τελωνειακή περιοχή, ή αν διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της δεν πληρούνται πλέον ή ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις.

α) όταν το ζητήσει ο δικαιούχος, με σχετική έγγραφη αίτησή του, λόγω παύσης εργασιών ή αλλαγής φορολογικού αντιπροσώπου που έχει έδρα στην χωρική αρμοδιότητα άλλης τελωνειακής περιφέρειας από αυτή στην οποία είχε εκδοθεί η αρχική άδεια.

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της

γ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του

ν. 2960/2001 και την παρούσα.

Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσματα, όταν συντρέχουν οι λόγοι της περ.α), από την επομένη της κοινοποίησής της στον δικαιούχο και όταν συντρέχουν οι λόγοι των περ.β) και γ), από τη χρονική στιγμή που συντελέστηκαν τα γεγονότα βάσει των οποίων ανακαλείται η άδεια , ή εφόσον δεν είναι δυνατό αυτή να προσδιορισθεί, η χρονική στιγμή διαπίστωσης των γεγονότων αυτών.

Η άδεια μπορεί να ακυρωθεί, αν διαπιστωθεί ότι βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς τα οποία δεν θα είχε εκδοθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της.

άδεια καπνού

Άδεια Καπνού για εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων -  Προϋποθέσεις

Όσοι είναι κάτοχοι άδειας βάσει του άρθρου 10, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, οφείλουν:

α) Να διατηρούν:

αα) ένα ειδικό βιβλίο για την καταγραφή των μηχανημάτων,

αβ) ένα ειδικό βιβλίο για την καταγραφή των μερών των μηχανημάτων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV, στο οποίο θα καταχωρούνται οι ποσότητες των μηχανημάτων και των μερών που εισέρχονται και εξέρχονται. Ο διαμεσολαβητής, αν αναλαμβάνει τις παραπάνω δραστηριότητες εξ ονόματος του πελάτη του, έχει την ίδια υποχρέωση. Αυτά τα βιβλία μπορούν να αντικατασταθούν από τα λογιστικά αρχεία που διατηρούνται σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, εφόσον περιέχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV. Η καταχώριση των ποσοτήτων των μηχανημάτων και των μερών τους πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγωγής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής ή χονδρικής εμπορίας του μηχανήματος ή μέρους αυτού, με την καταχώριση των ανάλογων τελωνειακών εγγράφων και φορολογικών στοιχείων. Οι καταχωρίσεις στα βιβλία αυτά πρέπει να τυπώνονται και να τελικοποιούνται το αργότερο στο τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που έγιναν οι καταχωρίσεις, σε φύλλα που έχουν συνεχή αρίθμηση, φέρουν το όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής άδειας, και τα οποία προετοιμάζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Αυτά τα βιβλία πρέπει να φυλάσσονται εντός των εγκαταστάσεων του φυσικού ή νομικού προσώπου για δέκα (10) χρόνια.

β) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε παραλαβή ή αποστολή μηχανήματος παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου δήλωση, εφεξής «Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών», προκειμένου αυτή να προβεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων, σε έλεγχο του μηχανήματος. Στην περίπτωση της εισαγωγής ή εξαγωγής μηχανήματος, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνυποβάλλεται ως υποστηρικτικό έγγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του εν λόγω παραστατικού. Η δήλωση συμπληρώνεται με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

βα) αριθμό αδείας

ββ) τύπο και σειριακό αριθμό του συγκεκριμένου μηχανήματος για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών,

βγ) χώρα κατασκευής,

βδ) χώρα προέλευσης ή προορισμού,

βε) προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής, εισαγωγής, διαμεσολάβησης

βστ) τελικό χρήστη, εάν είναι γνωστός εκ των προτέρων, ή τον αγοραστή του μηχανήματος σε περίπτωση παραλαβής, εισαγωγής, διαμεσολάβησης

βζ) αγοραστή και εξαγωγέα ή πωλητή του μηχανήματος σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής ή διαμεσολάβησης,

βη) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης, σε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής,

βθ) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής,

βι) αριθμό συνοδευτικού ή εμπορικού εγγράφου.

Με τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών συνυποβάλλονται αντίγραφο της παραγγελίας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, στην οποία θα περιγράφονται με σαφήνεια τα προς εισαγωγή, εξαγωγή, αποστολή ή παραλαβή είδη και παραστατικά αγοράς.

γ) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε παραλαβή ή αποστολή μέρους-μηχανήματος παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών της περ. β με τα συνυποβαλλόμενά δικαιολογητικά όπου θα δηλώνεται πέραν των στοιχείων των περ. βα) έως και βι) και το μηχάνημα, του οποίου αυτό αποτελεί ή πρόκειται να αποτελέσει μέρος. Στην περίπτωση της εισαγωγής ή εξαγωγής μέρους μηχανήματος, η Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων καπνών συνυποβάλλεται ως υποστηρικτικό έγγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

δ) Να ενημερώνουν σχετικά με κάθε κατασκευή μηχανήματος ή μέρους μηχανήματος, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, προσκομίζοντας πριν από την έναρξη των εργασιών τους αποδεικτικά έγγραφα της σχετικής παραγγελίας και στοιχεία του αγοραστή αυτού.

ε) Να ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.

στ) Να επιδεικνύουν τα μηχανήματα ή τα μέρη αυτών σε κάθε έλεγχο.

ζ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τη διενέργεια οποιοδήποτε ελέγχου, φυσικού ή λογιστικού, της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλονται τα τελωνειακά έγγραφα εισαγωγής ή εξαγωγής ενός μηχανήματος ή μέρους μηχανήματος διαφέρει από την αρχή που έχει την ευθύνη του ελέγχου, τότε ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο την εν λόγω αρχή ελέγχου για τον αριθμό που έχει ανατεθεί στο αντίστοιχο έγγραφο, μετά την οριστικοποίησή του. Αυτό γίνεται ώστε η αρμόδια αρχή ελέγχου να μπορέσει να ενημερωθεί για την “Δήλωση Εξοπλισμού Βιομηχανοποιημένων Καπνών” μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην Άδεια Καπνού, τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές αλλά και τις υποχρεώσεις των φορέων. Επίσης επικεντρωθήκαμε σε δύο κατηγορίες, την άδεια καπνού για αποστολή προϊόντος και την άδεια καπνού για εκτέλεση δραστηριοτήτων.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: