Ν.Ε.Π.Α. – Τι είναι και πως γίνεται η σύσταση - KRS
ΆρθραΝ.Ε.Π.Α. – Τι είναι και πως γίνεται η σύσταση

Ν.Ε.Π.Α. – Τι είναι και πως γίνεται η σύσταση

Τι είναι η Ν.Ε.Π.Α. και ποια βιβλία τηρεί; Πως μπορείτε να μετατρέψετε μία ΕΠΕ σε Ν.Ε.Π.Α.; 

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Ν.Ε.Π.Α.; 
 • Τι περιέχει το καταστατικό μιας Ν.Ε.Π.Α.
 • Τα Βιβλία που τηρεί η Ν.Ε.Π.Α.:
 • Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) – Προϋποθέσεις
 • Ν.Ε.Π.Α. – Πιστοποιητικά
 • Πως μπορώ να μετατρέψω μία ΕΠΕ σε Ν.Ε.Π.Α;

Τι είναι η Ν.Ε.Π.Α.;

Τι ακριβώς είναι η Ν.Ε.Π.Α.; Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι μια εταιρεία που, σύμφωνα με το νόμο (Ν. 3182/2003), έχει ως μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση, διαχείριση ή κυριότητα πλοίων αναψυχής με Ελληνική σημαία, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά βάσει του νόμου 2743/1999.

Τι περιέχει το καταστατικό μιας Ν.Ε.Π.Α.;

 • Επωνυμία: Η εταιρεία πρέπει να έχει στην επωνυμία της τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά Ν.Ε.Π.Α. Για διεθνείς συναλλαγές απαιτείται η ακριβής μετάφραση αυτών των λέξεων.
 • Έδρα: Η έδρα της πρέπει να βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα της Ελληνικής επικράτειας.
 • Σκοπός: Η εκμετάλλευση, διαχείριση ή κυριότητα πλοίων αναψυχής είναι ο αποκλειστικός σκοπός της.
 • Κεφάλαιο: Δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 10.000,00 €, και αποτελείται από μετοχές που δεν μπορούν να έχουν αξία μικρότερη του ενός ευρώ (1,00 €). Αναλαμβάνεται ολόκληρο από τους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση.
 • Διάρκεια: Η Ν.Ε.Π.Α. είναι για περίοδο ορισμένη, που ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα χρόνια.
 • Διοίκηση: Διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Εάν νομικό πρόσωπο συμμετέχει, πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο.
 • Δικαιώματα μετόχων: Προκύπτουν από τις μετοχές που κατέχουν και την αναλογία αυτών στο κεφάλαιο. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ύψος του κεφαλαίου που κατέχει.
ΝΕΠΑ

Τα Βιβλία που τηρεί η Ν.Ε.Π.Α.

Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ανήκουν σε τρίτους, τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής τηρούν βιβλίο εσόδων – εξόδων στην ελληνική γλώσσα, εκδίδουν, λαμβάνουν και φυλάσσουν τα παραστατικά των συναλλαγών τους, και υποβάλλουν τις απαραίτητες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Τα βιβλία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων αναψυχής, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, έχουν τη δυνατότητα να τηρούν βιβλία και σε άλλη γλώσσα, εφόσον αυτό είναι αποφασισμένο από τη γενική συνέλευση ή προβλέπεται από το καταστατικό.

Διάθεση κερδών, διανομή μερίσματος και σχηματισμός αποθεματικού

Η διάθεση των καθαρών κερδών πραγματοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, και δεν υπάρχει υποχρέωση για διανομή μερίσματος ή σχηματισμό αποθεματικού, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο καταστατικό.

Είναι εξαιρούμενα από κάθε φορολογία, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με εξαίρεση τα τέλη χαρτοσήμου:

 • η διανομή των κερδών και το καθαρό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης,
 • η ανάληψη του κεφαλαίου και οι αντίστοιχες αποδείξεις εξοφλητικές,
 • οι καταχωρίσεις στα βιβλία που διατηρεί η εταιρεία, τα εισαγόμενα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα για τις ενέργειες της εταιρείας στο εξωτερικό,
 • οι καταθέσεις και τα δάνεια προς την εταιρεία από τους μετόχους,
 • η κεφαλαιοποίηση των κερδών,
 • και η μη ανάληψη των κερδών από τους μετόχους.

Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) - Προϋποθέσεις

#1 Διοικητικές Απαιτήσεις

Η Ν.Ε.Π.Α. πρέπει να έχει μοναδικό όνομα για να αποφευχθεί κάθε σύγχυση με άλλες εταιρείες και να περιλαμβάνει τις λέξεις «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα «Ν.Ε.Π.Α.». Η επωνυμία μπορεί να εμφανίζεται σε λατινικούς χαρακτήρες για διεθνείς συναλλαγές και να συνοδεύεται από τον όρο «MARITIME COMPANY FOR PLEASURE YACHTS» ή το ακρωνύμιο «M.C.P.Y.».

 

#2 Σταθερής Κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

Έδρα της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται ένα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στην Ελλάδα, και η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα και Ο.Τ.Α. α βαθμού. Αν δεν υπάρχει οδός και αριθμός, ορίζεται ταχυδρομική θυρίδα.

 

#3 Χρονικής Διάρκειας

Η Ν.Ε.Π.Α. έχει καθορισμένη διάρκεια που προσδιορίζεται στο καταστατικό. Εάν δεν ορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια, είναι τριάντα (30) έτη.

 

#4 Οικονομικές Απαιτήσεις

Το ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. είναι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

 

#5 Διοικητική Δομή

Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό συμβούλιο της, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, είτε μετόχους είτε όχι, και η θητεία του είναι έξι (6) έτη.

 

#6 Κατοχή Κωδικών για Πρόσβαση στο Λογισμικό

Ο υπεύθυνος για την σύσταση της Ν.Ε.Π.Α. θα πρέπει να υποβάλει ψηφιακά την αίτηση και να συμπληρώσει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Ν.Ε.Π.Α. - Πιστοποιητικά

 • Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθενός εκ των συμμετεχόντων της εταιρίας (ιδρυτές και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).
 • Πιστοποιητικό «καλώς έχειν» της μητρικής εταιρείας
 • Στην περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση ΝΕΠΑ είναι εταιρεία, ζητείται καταστατικό σύστασης της μητρικής εταιρείας όπου στους αναφερόμενους σκοπούς να αναφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες μορφές εταιρειών. 
 • Πιστοποιητικό Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πιστοποιητικό Μετόχων
 • Απόφαση της μητρικής εταιρείας περί συμμετοχής στην υπό σύσταση ΝΕΠΑ
 • Εξουσιοδότηση της μητρικής εταιρείας
Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής

Πως μπορώ να μετατρέψω μία ΕΠΕ σε Ν.Ε.Π.Α.;

Είναι δυνατή η μετατροπή εταιρειών ΕΠΕ σε Ν.Ε.Π.Α. μέσω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται επίσης η μετατροπή ΙΚΕ σε Ν.Ε.Π.Α. Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί είναι η μετατροπή μιας Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία διαφορετικής νομικής φύσης.

Εταιρική Χρήση: Η χρήση της Ν.Ε.Π.Α. είναι διάρκειας 12 μηνών και λήγει στις 31/12 κάθε χρόνου. Στο τέλος της χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον ισολογισμό, από τον οποίο προκύπτει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας σύμφωνα με τα βιβλία που διατηρούνται.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην ίδρυση Ν.Ε.Π.Α. τον ορισμό και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Επίσης είδαμε περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί.

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023.

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: