Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης: Τι είναι και ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν; - KRS
ΆρθραΕπιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης: Τι είναι και ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν;

Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης: Τι είναι και ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν;

Τι είναι η επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της;

Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και θα αναφερθούμε στις εξής θεματικές:

 • Τι είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης;
 • Προσωρινά απασχολούμενος – Τι είναι;
 • Όροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑ
 • Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
 • Ποιες Απαγορεύσεις και ποιοι Περιορισμοί στην Προσωρινή Απασχόληση
 • Συμβάσεις Εργασίας Προσωρινής Απασχόλησης

Τι είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης;

Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει συμβάσεις με προσωρινά απασχολούμενους, με στόχο την τοποθέτησή τους σε έμμεσους εργοδότες για προσωρινή εργασία υπό τη διεύθυνση και επίβλεψή τους.

Προσωρινά απασχολούμενος - Τι είναι;

Προσωρινά απασχολούμενος είναι ο εργαζόμενος που διαθέτει σύμβαση με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και τοποθετείται σε έμμεσο εργοδότη για να εργαστεί προσωρινά υπό τη διεύθυνση και επίβλεψή του.

Όροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑ

Βάσει του άρθρου 122 του Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4093/2012 και το Ν. 4254/2014, οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) μπορούν να ασκούν μόνο την τοποθέτηση προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη. Εξαιρετικά, μπορούν:

 • Να μεσολαβούν για εξεύρεση εργασίας με αναγγελία στο Υπουργείο Εργασίας.
 • Να αξιολογούν ή/και να καταρτίζουν ανθρώπινο δυναμικό.
 • Να προσφέρουν συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ως εργοδότες, οι Ε.Π.Α. έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των ΕΠΑ αναφέρεται στο άρθρο 123 του Ν. 4052/2012 και έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4093/2012. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις για τις ΕΠΑ περιγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις 1517/34/2013 και 1519/35/2013, εκδοθείσες βάσει του Ν. 4052/2012.

Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 1517/34/2013, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4052/2012, οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης πρέπει:

Να τηρούν συνεχώς τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

Να συνάπτουν γραπτές συμβάσεις με τους προσωρινά απασχολούμενους, σύμφωνα με τη νομοθεσία, παραδίδοντας αντίτυπα στον εργαζόμενο και τον έμμεσο εργοδότη. Σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης, προηγείται υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Να υποβάλουν τον πίνακα προσωπικού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ενημερώνοντας τον έμμεσο εργοδότη για τους εργαζόμενους που του παραχώρησαν.

Να διαβιβάζουν στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης των προσωρινών εργαζομένων στον έμμεσο εργοδότη, εκτός αν αυτός έχει αναλάβει την ευθύνη.

Δυο φορές τον χρόνο, στα μέσα Ιανουαρίου και Ιουλίου, να υποβάλλουν έκθεση δραστηριοτήτων στη Διεύθυνση Απασχόλησης, με λεπτομερή στοιχεία των συμβάσεων.

Να καταθέτουν αντίγραφο της προηγούμενης έκθεσης στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.

Ποιες Απαγορεύσεις και ποιοι Περιορισμοί στην Προσωρινή Απασχόληση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η απασχόληση μισθωτού από έμμεσο εργοδότη με προσωρινή σύμβαση απαγορεύεται υπό τις εξής περιστάσεις:

 1. Αντικαθίσταται εργαζόμενος σε απεργία.
 2. Ο έμμεσος εργοδότης είχε πρόσφατες απολύσεις στην ίδια ειδικότητα για οικονομοτεχνικούς λόγους.
 3. Υπάγεται στις διατάξεις των Ν. 2190/1994 ή Ν. 2527/1997.
 4. Η εργασία παρουσιάζει ιδιαιτέρους κινδύνους για την υγεία των εργαζόμενων.
 5. Ο εργαζόμενος αφορά στις ασφαλίσεις εργατοτεχνιτών οικοδόμων, με εξαιρέσεις βάσει προϋπολογισμού και χρηματοδότησης.
 6. Για τους οικοδόμους με προσωρινή απασχόληση, η Ε.Π.Α. είναι υπεύθυνη για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί στη διάρκεια της απασχόλησης. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες, και σε περίπτωση υπέρβασης, μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Αν η απασχόληση συνεχίζεται μετά από λήξη χωρίς διάκαπση 23 ημερών, θεωρείται σύμβαση αορίστου χρόνου. Υπάρχουν εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και επισιτιστικές επιχειρήσεις σε ολιγοήμερες εκδηλώσεις.

Συμβάσεις Εργασίας Προσωρινής Απασχόλησης

Για προσωρινή απασχόληση απαιτείται σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012, τροποποιημένο από το Ν. 4254/2014. Η σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και εργαζομένου πρέπει να περιλαμβάνει τους όρους εργασίας, αμοιβής, ασφάλισης και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επιπρόσθετα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται περιλαμβάνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης της Ε.Π.Α., στοιχεία τραπεζικών εγγυητικών επιστολών και όρους υγιεινής και ασφάλειας.

Αν δεν καθορίζεται ο έμμεσος εργοδότης ή η διάρκεια απασχόλησης κατά την σύναψη της σύμβασης, οι γενικοί όροι παροχής εργασίας πρέπει να είναι διατυπωμένοι. Μετά την σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Α. και έμμεσου εργοδότη, δημιουργείται συμπληρωματική σύμβαση με τον εργαζόμενο για τους ειδικούς όρους εργασίας.

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση εργαζομένου από έμμεσο εργοδότη χωρίς σύμβαση με τον άμεσο. Επίσης, υπάρχει σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Α. και έμμεσου εργοδότη, η οποία καθορίζει τρόπο αμοιβής, ασφάλισης και άλλα στοιχεία σχετικά με τη θέση εργασίας. Η Ε.Π.Α. πρέπει να ενημερώνει τους εργαζόμενους για αυτά τα στοιχεία. Επιπλέον, η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι για τα δικαιώματα και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, εκτός εάν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά.

Συνοψίζοντας

Αναφερθήκαμε στην επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. Αναφερθήκαμε στον ορισμό, τους όρους σύστασης αλλά και τις υποχρεώσεις τους.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: