ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων: Αναλυτικός Οδηγός - KRS
ΆρθραΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων: Αναλυτικός Οδηγός

ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων: Αναλυτικός Οδηγός

Τι γνωρίζατε σχετικά με το ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων; Στην KRS, έχουμε δημιουργήσει ένα άρθρο οδηγό πάνω στη νέα εγκύκλιο και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεται για το ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις εξής θεματικές:

 • Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος για το ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων;
 • ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων – Ποιους Αφορά;
 • Ποιες πλευρές συμμετέχουν στη διαδικασία φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος;
 • Βασικές Οδηγίες που αξίζει να γνωρίζετε 
 • Ας δούμε ένα παράδειγμα

Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος για το ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2060/2023 της ΑΑΔΕ, διευκρινίζεται πως η ενιαία πράξη από τον φορέα εκμετάλλευσης των υποδομών φόρτισης, ή/και τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, με αποδέκτη τον πελάτη-οδηγό, που περιλαμβάνει τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, αποτελεί για σκοπούς ΦΠΑ παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Κ. 2716) με εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ 6%. Επίσης, ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ, 6%, εφαρμόζεται όταν ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης παραδίδει ηλεκτρική ενέργεια και παρεπόμενες υπηρεσίες στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, ο οποίος προμηθεύει την εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια με παρεπόμενες υπηρεσίες στον πελάτη-οδηγό του ηλεκτρικού οχήματος.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, διαβάστε εδώ.

ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων - Ποιους Αφορά;

Η εγκύκλιος 2060/2023 της ΑΑΔΕ αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης, τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών που συνδέονται με τη φόρτιση/επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Δίνονται οι εξής διευκρινίσεις:

 1. Βάσει του άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών υπάγονται σε ΦΠΑ, εφόσον πραγματοποιούνται από φορολογητέο φορέα εντός της χώρας.
 2. Συνδυάζοντας τα άρθρα 5 και 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. και την περίπτωση 35 του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα, η ηλεκτρική ενέργεια της Δ.Κ. 2716 είναι αγαθό, με την παράδοση της να υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 6%.
 3. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α., η φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών είναι η αντιπαροχή που λαμβάνει ο προμηθευτής από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, αυξημένη με κάθε συνδεδεμένη παροχή. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, τα παρεπόμενα έξοδα που επιβαρύνει ο προμηθευτής στον αγοραστή ή τον λήπτη περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, ανεξάρτητα από τυχόν ιδιαίτερες συμφωνίες, καθώς και όλοι οι φόροι, δικαιώματα, εισφορές, τέλη και τέλη χαρτοσήμου, εκτός από τον ΦΠΑ.
 4. Οι διατάξεις του νόμου 4710/2020 (Α’ 142) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» καθορίζουν τα πρόσωπα και τη διαδικασία για τη φόρτιση/επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ποιες πλευρές συμμετέχουν στη διαδικασία φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος;

Βάσει των ορισμών που παρατίθενται στο ν. 4710/2020, κατά την διαδικασία φόρτισης/επαναφόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος συνήθως συμμετέχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

α) ο πελάτης, δηλαδή, ο οδηγός του ηλεκτρικού οχήματος που έχει πρόσβαση στον σταθμό φόρτισης και φορτίζει/επαναφορτίζει το οχήμα του, είτε αυτόνομα είτε ως συνδρομητής σε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

β) ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης, που αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εκμετάλλευση των υποδομών φόρτισης, για τις οποίες μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης σε ηλεκτρικά οχήματα. Το σύνολο των υπηρεσιών φόρτισης περιλαμβάνει την επαναφόρτιση καθεαυτή και συναφείς ή συνοδευτικές δραστηριότητες όπως η ταχύτητα φόρτισης, η ευκολία χρήσης και χρέωσης, η ευχέρεια προσβασιμότητας και υπηρεσίες στάθμευσης.

γ) ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, αναφερόμενος στην ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε συνδεδεμένους χρήστες. Το σύνολο των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει υπηρεσίες σχετικές με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των χρηστών, όπως η εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης, πλοήγηση, κράτηση θέσεων, καθώς και γενικές υπηρεσίες όπως η διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων και η διάθεσή τους σε χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Βασικές Οδηγίες που αξίζει να γνωρίζετε

Ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης (Charge Point Operator – CPO) πραγματοποιεί μια συναλλαγή προσφέροντας μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, όπως την απομακρυσμένη κράτηση, πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα τερματικά, την τοποθεσία των τερματικών, τον τύπο των πριζών, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και την πραγματική επαναφόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων. Στην συναλλαγή αυτή, η επαναφόρτιση της μπαταρίας του ηλεκτρικού οχήματος αποτελεί το κεντρικό στοιχείο, καθώς οι πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των οχημάτων στο σημείο φόρτισης, ώστε οι μπαταρίες τους να μπορούν να επαναφορτιστούν, και κατά συνέπεια, θεωρούνται παρεπόμενες της επαναφόρτισης παροχές. Συνεπώς, η συναλλαγή από τον φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης θεωρείται παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση όπου στην αλυσίδα συναλλαγών για τη φόρτιση/επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων συμμετέχουν ο φορέας εκμετάλλευσης υποδομής φόρτισης (CPO) και ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (Mobility Provider – e MP), ο CPO θεωρείται ότι παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Αναλόγως, ο e-MP πραγματοποιεί την ίδια παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας στον πελάτη-οδηγό.

Συνδεόμενα με τα παραπάνω, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-282/2022 καθόρισε ότι «αποτελεί «παράδοση αγαθών», σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112, μια ενιαία και σύνθετη παροχή που περιλαμβάνει:

 1. την πρόσβαση σε εξοπλισμό επαναφορτίσεως ηλεκτρικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένης της ενσωματώσεως φορτιστή στο λειτουργικό σύστημα του οχήματος),
 2. τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με κατάλληλες παραμέτρους για τις μπαταρίες του συγκεκριμένου οχήματος,
 3. την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη προς τους ενδιαφερόμενους χρήστες, και -τη διάθεση εφαρμογών πληροφορικής που επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο χρήστη να κάνει κράτηση ενός συνδέσμου, να παρακολουθεί το ιστορικό των συναλλαγών και να αγοράζει πιστωτικές μονάδες που αποθηκεύονται σε ψηφιακό πορτοφόλι και προορίζονται για την πληρωμή των επαναφορτίσεων».

Σύμφωνα με σταθερή νομολογία του ΔΕΕ (για παράδειγμα C-308/96 και C-94/97), κάθε πράξη που υπάγεται στον ΦΠΑ πρέπει κατά κανόνα να θεωρείται ανεξάρτητη και ξεχωριστή. Παρ’ όλα αυτά, όταν μια συναλλαγή που περιέχει διάφορα στοιχεία αποτελεί ενιαία παροχή, δεν πρέπει να διαιρείται τεχνητά από οικονομική άποψη. Μια παροχή πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη της κύριας παροχής όταν για τον πελάτη δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για να ληφθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες η κύρια παροχή. Οι παρεπόμενες παροχές, φορολογικά, ακολουθούν την τύχη της κύριας παροχής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, στη διαδικασία φόρτισης/επαναφόρτισης, η φόρτιση αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της συναλλαγής και οι άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν απλά στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της λειτουργίας της φόρτισης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις για αυτό, όπως την ανάγκη για στάθμευση, την ανάγκη κράτησης του τερματικού για να αποφευχθούν οι χρόνοι αναμονής, την ανάγκη να εντοπιστεί εκ των προτέρων η τοποθεσία φόρτισης κ.λπ., αυτές οι πράξεις θεωρούνται παρεπόμενες υπηρεσίες και αδιαίρετο μέρος της συνολικής συναλλαγής που στοχεύει στην συμπλήρωση της κύριας πράξης, δηλαδή της φόρτισης/επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε αυτό το σχήμα, ο πελάτης-οδηγός καταβάλλει ένα ενιαίο αντάλλαγμα για ό,τι λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει, χωρίς να έχει την επιλογή να επιλέξει μεταξύ των επιμέρους στοιχείων ανεξάρτητα αν το τίμημα που καταβάλει εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας, τον χρόνο σύνδεσης ή ανά συνεδρία κ.λπ.

Ας δούμε ένα παράδειγμα

Βάσει όλων των παραπάνω, ας πάρουμε για παράδειγμα ένα σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Αθήνα, ο οποίος είναι διαχειριζόμενος από έναν φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης (CPO).

 1. Συναλλαγή φόρτισης: Ο οδηγός ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου προσεγγίζει τον σταθμό φόρτισης για να φορτίσει την μπαταρία του αυτοκινήτου του. Η κύρια παροχή εδώ είναι η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτιση του οχήματος.
 2. Παρεπόμενες υπηρεσίες: Ο σταθμός φόρτισης προσφέρει επίσης υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική κράτηση του σημείου φόρτισης, παροχή πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης, την τοποθεσία τους, τον τύπο των πριζών και τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Αυτές οι υπηρεσίες διευκολύνουν τον οδηγό να φορτίσει το αυτοκίνητό του υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και θεωρούνται παρεπόμενες της κύριας παροχής.
 3. Ενιαίο αντάλλαγμα: Ο οδηγός πληρώνει ένα ενιαίο τέλος για την φόρτιση και όλες τις συναφείς υπηρεσίες που του παρέχονται, όπως η κράτηση της θέσης, οι πληροφορίες για την διαθεσιμότητα κ.λπ. Το τέλος αυτό μπορεί να καθοριστεί με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η κατανάλωση ενέργειας, ο χρόνος σύνδεσης ή ανά συνεδρία κ.λπ.

Στο παράδειγμα αυτό, το συνολικό κόστος για τον οδηγό είναι αποτέλεσμα της ενιαίας συναλλαγής που περιλαμβάνει την κύρια και τις παρεπόμενες παροχές. Οι διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται διευκολύνουν την πρόσβαση και την χρήση της κύριας υπηρεσίας φόρτισης, δίνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να φορτίσει το ηλεκτρικό του όχημα υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

 

Με λίγα λόγια

Σε αυτό το άρθρο αναφερθήκαμε στο ΦΠΑ στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, τις διαδικασίες αλλά και τα πρόσωπα τα οποία αφορά. Επίσης είδαμε περισσότερα σχετικά με ορισμένες βασικές οδηγίες και παραδείγματα.

Στην KRS βρισκόμαστε δίπλα σας, παρέχοντας σας λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην εταιρεία σας να αναπτυχθεί. 

Το λογιστικό γραφείο μας μάλιστα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο λογιστικό γραφείο της Αττικής για το 2023. 

Για να μαθαίνετε περισσότερα αλλά και για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες της KRS, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας. 

Απάντηση

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από σκληρή δουλειά, έχουμε κερδίσει το σεβασμό των επιχειρηματικών και οικονομικών κοινοτήτων. Αυτός ο σεβασμός απεικονίζει τα διαφορετικά ταλέντα μας, την αφοσίωση και την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε γρήγορα σε κάθε σας πρόβλημα.

Αρέσει σε %d bloggers: